ULC: Aktualizacja Rejestru Lotnisk Cywilnych

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Na wniosek zarządzających lotniskami użytku wyłącznego, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego dokonał w rejestrze lotnisk cywilnych zmiany danych rejestrowych w zakresie ich dostępności dla użytkowników, z lotnisk użytku wyłącznego na lotniska użytku publicznego niepodlegające certyfikacji. Aktualnie zmiana danych rejestrowych została wykonana dla 14 lotnisk.

Celem powyższych działań było uproszczenie procedur prowadzących do upublicznienia lotnisk wyłącznych, a zatem do zapewnienia ich większej dostępności dla zainteresowanych użytkowników, przy zachowaniu wymogów dotyczących bezpieczeństwa wykonywanych operacji lotniczych na tych lotniskach.

Publiczny charakter przedmiotowych lotnisk zapewni równy dostęp wszystkim zainteresowanym podmiotom, pozytywnie wpłynie na konkurencję i na zainteresowanie przedsiębiorców lotniczych.

Lotniska te, zgodnie z art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605 z późn. zm.), zostały otwarte dla wszystkich statków powietrznych w terminach i godzinach ustalonych przez zarządzającego tym lotniskiem i podanych do publicznej wiadomości w AIP Polska VFR.

Wprowadzenie tych zmian umożliwiła nowelizacja ustawy Prawo lotnicze z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1361).

Pełny wykaz lotnisk

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus