Przejdź do treści
ulc_logo
Źródło artykułu

Stanowisko ULC w sparwie finansowania pomocy pasażerom niepełnosprawnym

W związku z wejściem w życie w dniu 26 lipca 2008 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1107/2006 w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (DZ. Urz. UE L 204 z dn. 26.7.2006), Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż art. 8 ust. 3 ww. rozporządzenia daje zarządzającemu lotniskiem prawo do pobierania od użytkowników opłaty służącej sfinansowaniu pomocy osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą.

Należy podkreślić, iż pobieranie takiej opłaty ma charakter fakultatywny – organ zarządzający portem lotniczym ma prawo, nie obowiązek, nałożenia specjalnej opłaty z tego tytułu. W przypadku decyzji o pobieraniu odrębnej opłaty, zgodnie z przepisami przedmiotowego rozporządzenia, opłata taka musi być: niedyskryminacyjna, rozsądna w wysokości, powiązana z kosztami oraz ustalona w procesie konsultacji z użytkownikami portu lotniczego.

W związku z tym, iż przepisy rozporządzenia wspólnotowego nie przesądzają miejsca opłaty, o której mowa w art. 8 ust. 3, w strukturze opłat pobieranych przez zarządzającego lotniskiem, w tym zakresie zastosowanie mają przepisy prawa krajowego danego państwa. W przypadku Polski w szczególności zwrócić należy uwagę na art. 75 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. 2006 Nr 100, poz. 626, z późn. zm.). Zgodnie z tym artykułem ustawy „za wykonywanie usług związanych z obsługą (...) pasażerów i ładunków, statków powietrznych i ich załóg” (a taką usługę stanowi pomoc udzielana na podstawie wspomnianego na wstępie rozporządzenia wspólnotowego) zarządzający lotniskiem może pobierać opłaty lotniskowe. Powyższe oznacza, iż prawo nie przewiduje pobierania za obsługę pasażerów opłat innych niż lotniskowe. W związku z tym ewentualna opłata ustanowiona w celu sfinansowania pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej powinna zostać włączona do katalogu opłat lotniskowych – a tym samym ustalona zgodnie z zasadami określonymi w art. 77 ustawy Prawo lotnicze oraz przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1083), dlatego też nie może być ustalana przez zarządzającego lotniskiem bez udziału Prezesa ULC.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie ws. opłat lotniskowych stanowi, iż podstawę do ustalania opłat lotniskowych stanowią koszty poniesione w roku sprawozdawczym poprzedzającym rok, w którym zmieniona opłata jest wprowadzana. Mając na uwadze problemy związane z ustaleniem opłaty, o której mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 1107/2006/WE, w oparciu o koszty historyczne, w Urzędzie podjęte zostały pilne prace legislacyjne zmierzające do zmiany zasad ustalania opłat lotniskowych w sposób umożliwiający odpowiednie ustalenie przedmiotowej opłaty (zmiana rozporządzenia w zakresie okresu, którego koszty stanowią podstawę do ustalenia opłat, z roku poprzedzającego rok wprowadzania opłaty na rok, w którym zmieniona opłata wchodzi w życie). Dodatkowo w projekcie nowelizacji rozporządzenia znalazł się zapis wprost odwołujący się do rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 i możliwości wkalkulowania opłat z niego wynikającej w opłatę pasażerską, lub odrębną opłatę lotniskową. Przedmiotowa nowelizacja została w dniu 16 lipca br. skierowana do konsultacji społecznych – zachęcamy do zapoznania się z treścią projektu i zgłoszenia ewentualnych uwag.

Projekt do pobrania ze strony www.ulc.gov.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony