SES

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż w związku z zatwierdzeniem projektu rozporządzenia stanowiącego nowelizację obowiązujących przepisów dotyczących Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Single European Sky - SES), przekazał do konsultacji społecznych harmonogram wdrażania pakietu legislacyjnego SES.


Celem konsultacji jest przedstawienie przez środowisko lotnicze własnych oczekiwań związanych z inicjatywą SES II oraz zaproponowanie priorytetów dla zadań, które wydają się najważniejsze z punktu widzenia konsultowanych instytucji.

Pakiet legislacyjny SES II wejdzie w życie najprawdopodobniej we wrześniu 2009 roku, a jego fundamentem będzie wprowadzenie kontroli skuteczności działania w oparciu o system kar i zachęt. Działania, które muszą być podjęte przez Komisję Europejską w celu ustanowienia i prawidłowego funkcjonowania systemu skuteczności działania to przede wszystkim wyznaczenie niezależnego i kompetentnego organu oceny skuteczności działania (PRB), zaproponowanie przepisów wykonawczych wraz ze szczegółowymi załącznikami oraz zmiana regulacji dotyczących opłat w zakresie określania opłat kosztowych, systemu zachęt i wspólnych projektów.

Na początku przyszłego roku Komisja przedstawi Komitetowi ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej (SSC) projekt przepisów wykonawczych dotyczących schematu skutecznego działania, a do końca roku 2010 organ oceny skuteczności działania (PRB) przedstawi propozycję wspólnotowych celów w tym zakresie, co pozwoli na określenie krajowych/regionalnych celów w roku 2011. Pierwszy cykl planów skutecznego działania, tworzonych przez państwowe władze nadzorujące, obejmie lata 2012-2014. Równolegle będą toczyły się prace nad poprawką do rozporządzenia 1794/2006 ustanawiającego wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej, gdzie tradycyjny mechanizm pełnego zwrotu kosztów zostanie zastąpiony zasadą „kosztów ustalonych”. Harmonogram prac SES II przewiduje realizację 12 zadań wynikających z pakietu legislacyjnego SES I, natomiast pozostałe działania zostały podzielone na osiem obszarów: schemat skutecznego działania, zarządzanie sieciami, FAB, EASA, ATM Master Plan, przepustowość portów lotniczych, zarządzanie i ocena postępów oraz polityka finansowania.

Inicjatywa Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej II ma przynieść wymierne korzyści dla użytkowników przestrzeni powietrznej, gwarantujące między innymi zwiększenie przepustowości, usprawnienie funkcjonowania organów zarządzania i kontroli, jak również redukcję czasu lotów i zmniejszenie dotychczasowych opóźnień. Harmonogram wdrażania pakietu legislacyjnego SES jest dokumentem roboczym, który trzeba dostosować do bieżącej sytuacji. Ostateczna wersja dokumentu zostanie zatwierdzona w styczniu 2010 roku, obecnie Komisja zamierza przeprowadzić szeroko zakrojone konsultacje z użytkownikami przestrzeni powietrznej i przemysłem.

Wśród podmiotów konsultowanych znaleźli się między innymi przedstawiciele przewoźników, zarządzający lotniskami, Dowództwo Sił Powietrznych oraz Ministerstwo Infrastruktury. Harmonogram wdrażania pakietu legislacyjnego SES II został również poddany pod dyskusję na forum Zespołu Konsultacyjnego do spraw wypracowania propozycji stanowiska Polski przedstawianego na forum międzynarodowych organizacji lotniczych. Wszystkie uwagi i propozycje zostaną wykorzystane w procesie uzgadniania ostatecznej wersji harmonogramu wdrażania pakietu legislacyjnego SES.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus