Rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Celem rozporządzenia jest określenie warunków w jakich realizowane są procesy weryfikacji oraz szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. Ponadto rozporządzenie ma na celu określenie zasad potwierdzania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego kwalifikacji specjalistycznych kategorii osób realizujących zadania w zakresie kontroli bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.

Wybrane zagadnienia rozporządzenia obejmują:

  • określają zakres podmiotowy rozporządzenie, który obejmuje osóby zatrudnionych w podmiotach prowadzących lotniczą działalność gospodarczą i jednocześnie posiadające samodzielny dostęp do strefy zastrzeżonej lotniska jak również osoby zatrudnionych w podmiotach prowadzących lotniczą działalność gospodarczą wykonujących obowiązki w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego wynikające z Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego,
  • rodzaje szkoleń, do których realizacji są zobowiązane podmioty, w których wyróżnić można wskazane kategorie osób,
  • minimalne zakresy merytoryczne szkoleń oraz określa częstotliwość realizacji cyklicznych szkoleń kierunkowych dla poszczególnych kategorii osób. W celu jak najlepszego zaadresowania szkoleń i dopasowania ich do specyfiki obowiązków realizowanych przez poszczególne kategorie osób w zależności od podmiotu dla którego realizują zadania, zakres szkoleń kierunkowych pod względem zawartości poszczególnych modułów został uzależniony właśnie od zakresu zadań,
  • przepisy określające wymogi warunkujące wyznaczenie osoby jako instruktora ochrony lotnictwa wraz z określeniem ewentualnych dopuszczalnych odstępstw od wypełnienia wszystkich wymogów formalnych,
  • zasady egzaminów dla operatorów kontroli bezpieczeństwa. Nowa regulacja określa, że przeprowadzać je będzie powołana przez Prezesa ULC komisja, w której skład mogą wchodzić również przedstawiciele formacji podległych lub nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych, pod warunkiem iż są to osoby wyróżniające się kwalifikacjami, wiedzą i doświadczeniem w zakresie ochrony lotnictwa,
  • kwestie dotyczące niezaliczenia szkolenia. Rozporządzenie zawiera regulacje obejmujące konstruowanie harmonogramów szkoleń i prowadzenia sprawozdawczości na potrzeby Prezesa Urzędu oraz określa warunki formalne zatwierdzenia programu szkolenia,
  • kwestie związane z nadzorem Prezesa ULC nad realizacją Krajowego Programu Szkolenia, w szczególności w zakresie sposobu i poziomu przekazywania wiedzy, kwalifikacji osób prowadzących szkolenie, wyposażenia technicznego, przy użyciu którego odbywa się szkolenie, oraz pomocy dydaktycznych.

Rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej i nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych oraz nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

Plik z treścią rozporządzenia dostępny jest na stronie ULC.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus