Rozporządzenie w spr. wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie UE

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w dniu dzisiejszym zostanie opublikowane wchodzące w życie w dniu 01.11.2008r. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty.

Rozporządzenie to zastąpi dotychczas obowiązujące trzy rozporządzenia, tworzące tzw. III pakiet liberalizacyjny będący podstawą utworzenia wspólnego rynku w zakresie lotnictwa cywilnego we Wspólnocie.

Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza m.in. nowe zasady publikacji taryf przewozu lotniczego, wykonywanego z portów lotniczych położonych na terytorium państw Wspólnoty. Należy w tym miejscu jednak wyraźnie podkreślić, iż przepisy dotyczące ustalania taryf określone w ww. rozporządzeniu nie zastępują, ale jedynie uzupełniają przepisy dotyczące nieuczciwych praktyk oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumentów, w tym ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Określone w rozporządzeniu wymogi dotyczą wszystkich form oferowania i upublicznienia taryfy przewozu: poprzez Internet, telefon, ogłoszenia w prasie, radiu i telewizji itp. Stosują się one do wszystkich usług przewozu lotniczego wykonywanych z portu lotniczego położonego w państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej i dotyczą zarówno taryf publikowanych przez przewoźnika lotniczego, jak i biuro podróży.

Zgodnie z art. 23 rozporządzenia, zarówno taryfy lotnicze stosowane w przewozach pasażerskich, jak i stawki lotnicze stosowane w przewozie towarów, dostępne publicznie muszą zawierać:

  1. obowiązujące warunki przewozów lotniczych

  2. ostateczną cenę, jaką konsument będzie zobowiązany zapłacić – cena ta uwzględnia wysokość taryfy/stawki lotniczej oraz wszystkie należne podatki, dopłaty, opłaty oraz inne należności, które są niemożliwe do uniknięcia i możliwe do przewidzenia w chwili publikacji

  3. wyszczególnienie poszczególnych rodzajów opłat składających się na ostateczną cenę przewozu, w tym co najmniej:

  • o taryfę/stawkę lotniczą,

  • o podatki,

  • o opłaty lotniskowe,

  • o inne opłaty, dopłaty i należności, takie jak związane z ochroną lub paliwem, jeżeli są one uwzględnione w ostatecznej cenie przewozu.


Ostateczna cena przewozu powinna być wskazana na wszystkich etapach procesu oferowania i zawierania umowy. Podanie poszczególnych składowych ostatecznej ceny nie zwalnia przewoźnika z obowiązku wskazania pełnej ostatecznej ceny przewozu.

Niezależnie od powyższego, rozporządzenie zobowiązuje przewoźników lotniczych do przekazywania w sposób wyraźny, przejrzysty i jednoznaczny na początku procesu rezerwacji informacji o wszystkich opcjonalnych dopłatach do ceny, przy czym zgoda klienta na ww. dopłaty powinna być wyrażana na zasadzie dobrowolnego skorzystania z usługi objętej opłatą.

***

Przypadki łamania oraz podejrzenia nieprzestrzegania przez przewoźników lotniczych powyższej regulacji należy zgłaszać do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Punkt Obsługi Klienta, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa, tel.: (22) 520 74 35, (22) 520 74 36, (22) 520 74 37, fax: (22) 520 72 02, e-mail: kancelaria@ulc.gov.pl, bądź do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, tel. (22) 827 28 92, 55 60 106, 55 60 430, fax (22) 826 11 86, e-mail: mcieloch@uokik.gov.pl, które współpracują ze sobą w zakresie realizacji obowiązków wymienionych w przedmiotowym rozporządzeniu.

 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus