Przejdź do treści
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie w sprawie świadectw kwalifikacji
Źródło artykułu

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie w sprawie świadectw kwalifikacji

W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2023 r. pod poz. 167 ukazało się rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectw kwalifikacji.

Dz.U. 2023, pozycja 167 dotyczy następujących osób:
 
1) pilota lotni;
2) pilota paralotni;
3) pilota motolotni;
4) pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg;
5) operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe;
6) skoczka spadochronowego;
7) mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych, o których mowa w pkt 1–5.
 
2. Wprowadza się wymóg posiadania następujących świadectw kwalifikacji:
1) pilota wiatrakowcowego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 560 kg;
2) mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 1.
 
§ 5. Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji lotniczych w zakresie wiedzy, umiejętności i praktyki dla świadectwa
kwalifikacji:

1) pilota lotni – określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
2) pilota paralotni – określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
3) pilota motolotni – określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
4) pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg – określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
5) operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe – określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;
6) skoczka spadochronowego – określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;
7) pilota wiatrakowcowego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 560 kg – określa załącznik nr 8 do rozporządzenia;


Tekst dokumentu:

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1894), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. poz. 1938).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. poz. 1938), które stanowią:

„§ 2. 1. Do szkoleń teoretycznych, o których mowa w pkt 1.3.1.3 załącznika nr 5 do rozporządzenia zmienianego w § 1, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Do postępowań w sprawie przyznania i wpisania do świadectw kwalifikacji uprawnień, o których mowa w pkt 1.2 załącznika nr 5 lub w pkt 1.2 załącznika nr 9 do rozporządzenia zmienianego w § 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. Świadectwa kwalifikacji wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”

Uprawnienia lotnicze wpisywane do świadectwa kwalifikacji mechanika - tabela

Uprawnienia lotnicze wpisywane do świadectwa kwalifikacji - tabela

Pełny tekst rozporządzenia dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony