Rozporządzenie MI w sprawie map lotniczych

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że przekazał do konsultacji międzyresortowych projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie map lotniczych.

W projekcie rozporządzenia przyjęto, że wymagania, którym powinny odpowiadać mapy lotnicze określają normy i zalecane metody postępowania zawarte w Załączniku nr 4 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym - „Mapy lotnicze”, jak również określono odstępstwa od norm i zalecanych metod postępowania Załącznika 4 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.

Niniejsze rozporządzenie bezpośrednio wdraża przepisy Załącznika 4, w którym istnieją odwołania do różnych numerów Doc. W przypadku gdy norma Załącznika 4 będzie bezpośrednio odwoływać się do danego Doc, wskazując, że w Doc zawarte są np. warunki i okoliczności związane z tą normą, może powstać wątpliwość, czy już w momencie wejścia w życie rozporządzenia należy zastosować tę normę i związane z nią regulacje zawarte w Doc. Wymagania zawarte w Doc, będą obowiązywać dopiero w momencie wdrożenia Doc do polskiego porządku prawnego poprzez art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych oraz nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

Z treścią projektu rozporządzenia można zapoznać się za pośrednictwem strony internetowej ULC.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus