Przyszłość Portu lotniczego Gdynia - Kosakowo

Budynek Służb Lotniskowych, Gdynia-Kosakowo

Budowa lotniska cywilnego prowadzona na terenie wojskowego lotniska Oksywie posuwa się mocno naprzód. Dokładna data uruchomienia nie jest jeszcze znana, ale planowane jest ono w pierwszym półroczu przyszłego roku. By tak się stało, obok zakończenia procesu inwestycyjnego konieczne jest równocześnie przeprowadzenie standardowej procedury rejestracyjnej lotniska. W związku z tym, że będzie to lotnisko użytku publicznego, wpis do rejestru musi być poprzedzony etapem certyfikacji lotniska. Działania przygotowawcze w tym zakresie są obecnie w toku.

Jeśli chodzi o przebieg procesu inwestycyjnego, to znajduje się on w zaawansowanym stadium, a prowadzone aktualnie na lotnisku prace budowlane realizowane są na szeroką skalę. W pierwszej kolejności wspomnieć tu należy o inwestycji budowy terminalu, gdzie zakończony już został montaż konstrukcji stalowych dachu i elewacji budynku oraz wykonano część robót instalacyjnych w obiekcie. Wokół terminalu trwają intensywne prace przy budowie nowego układu drogowego w obrębie lotniska, umożliwiającego sprawny dojazd do terminalu oraz budynku służb lotniskowych i zarządu portu od wjazdu na teren lotniska. W ramach inwestycji budowy drogi dojazdowej, do obiektów znajdujących się na lotnisku doprowadzone zostaną wszystkie niezbędne media i instalacje teletechniczne, powstanie oświetlenie uliczne, wybudowane zostaną ronda i parkingi.


Terminal

Równocześnie prowadzone są prace przy budowie budynku służb lotniskowych i zarządu portu. Obiekt ten stanowić będzie jednocześnie strażnicę Lotniskowej Straży Pożarnej. Obecnie prowadzone są w nim roboty instalacyjne oraz trwają prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Kolejną prowadzoną na lotnisku inwestycją jest budowa ogrodzenia wokół jego cywilnej części. Realizowany jest również remont płaszczyzny postoju samolotów i naprawa szwów technologicznych dróg kołowania. Ponadto prowadzona jest budowa systemu elektroenergetycznego lotniska w ramach którego przewidziane jest również wybudowanie niezbędnego zaplecza technicznego. Niebawem rozpocznie się budowa systemu świetlnych pomocy nawigacyjnych, dzięki którym lotnisko będzie w stanie prowadzić obsługę operacji lotniczych również w warunkach nocnych.

Z racji dotychczasowej działalności wojskowej lotnisko dysponuje dwuipółkilometrową drogą startową oraz wybudowaną przed trzema laty przez stronę wojskową nowoczesną wieżą kontroli lotów, dzięki czemu nie ma potrzeby realizacji obu tych inwestycji.

Pomysł zagospodarowania infrastruktury lotniska wojskowego Oksywie do celów cywilnych zrodził się wiele lat temu, a pierwsze prace przygotowawcze do przekształcenia części lotniska wojskowego na potrzeby cywilne rozpoczęto na początku 2005 r.

W sierpniu 2007 r. władze samorządowe Gdyni oraz Kosakowa powołały do życia spółkę celową - Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo, która w listopadzie 2007 r. uzyskała zgodę Ministerstwa Transportu na nadzorowanie procesu inwestycji budowy lotniska cywilnego oraz przyszłe zarządzanie lotniskiem, po zakończeniu procedury certyfikacyjnej i jego uruchomieniu. Po uchwaleniu w lipcu 2008 r. nowelizacji ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego możliwe stało się przekazanie części infrastruktury lotniska wojskowego Oksywie w ręce samorządów wraz z jego przekształceniem na cele cywilne. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby cywilne (Dz. U. nr 3 z 12 stycznia 2009 r.) ostatecznie otworzyło drogę do rozpoczęcia procesu przekształcenia części istniejącego lotniska wojskowego na cele cywilne. W oparciu o te uregulowania we wrześniu 2010 r. Wojewoda Pomorski podpisał z Wójtem Gminy Kosakowo umowę użyczenia, na podstawie której przez co najmniej 30 lat lotnisko oraz poszczególne elementy infrastruktury lotniskowej (min. główna droga startowa) będą współużytkowane przez stronę cywilną i wojskową. W następstwie tej decyzji w marcu 2011 r. zawarta została długoletnia umowa dzierżawy terenu lotniska pomiędzy Gminą Kosakowo a Spółką Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo. W tym samym czasie Spółka podpisała umowę operacyjna z Wojskowym Użytkownikiem Lotniska – 43 Bazą Lotnictwa Morskiego w Gdyni, w której określone zostały szczegółowe warunki i zasady wspólnej orazbezpiecznej eksploatacji lotniska przez obie ze stron. Uzgodnienia te dotyczyły między innymi zasad: wykorzystania i eksploatacji urządzeń nawigacyjnych, zarządzania ruchem lotniczym, utrzymania sprawności eksploatacji drogi startowej, wspólnej ochrony lotniska oraz utworzenia jednolitego systemu ratowniczo-gaśniczego.


Budynek Służb Lotniskowych

Wcześniej, bo w październiku 2010 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała pozytywną decyzję środowiskową dla budowy lotniska cywilnego a w lipcu 2011 r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję lokalizacyjną, umożliwiającą rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia budowy lotniska cywilnego.

Jednym z kluczowych dokumentów, w którym zapisano przyszłą rolę lotniska Oksywie (Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo) w regionie jest Strategia rozwoju transportu w województwie pomorskim na lata 2007-2020, która stanowi załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 września 2008 r. i definiuje lotnisko Oksywie jako jeden z elementów sieci lotnisk regionu, a także wskazuje, że w początkowym etapie, powinno ono stanowić alternatywę dla ruchu lotnictwa ogólnego i biznesowego, obsługiwanego w porcie lotniczym w Gdańsku, natomiast w dalszym horyzoncie czasowym, zależnie od tempa rozwoju i natężenia ruchu na lotnisku w Gdańsku, powinno stanowić drugi port lotniczy obsługujący komercyjne loty pasażerskie z rejonu Aglomeracji Trójmiejskiej.

Inwestycja budowy lotniska cywilnego na terenie wojskowego lotniska Oksywie wpisuje się również w program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych, przyjęty uchwałą Rady Ministrów w maju 2007 r.

Budowa portu lotniczego Gdynia-Kosakowo to przedsięwzięcie, którego realizacja rozłożona jest w czasie na kilka etapów. Wraz z uruchomieniem lotniska na wiosnę przyszłego roku możliwa stanie się na nim obsługa samolotów cywilnych kodu B, a więc niewielkich statków powietrznych, wykorzystywanych w celach biznesowych, turystycznych i szkoleniowych.

W perspektywie dwuletniej, po przystosowaniu infrastruktury lotniska do możliwości obsługi samolotów pasażerskich kodu C, w tym - między innymi - budowa nowej płyty postojowej dla samolotów pasażerskich, rozbudowa istniejących dróg kołowania, a także zakończenie procesu certyfikacji znajdujących się na terenie lotniska radiowych pomocy nawigacyjnych w celu umożliwienia wykonywania na lotnisku podejść instrumentalnych, planowane jest rozpoczęcie obsługi nieregularnego ruchu pasażerskiego i pozyskanie w tym celu dla lotniska przewoźników czarterowych.

Mając powyższe założenia na uwadze, spółka realizuje obecnie budowę terminalu, którego przepustowość umożliwi docelowo obsługę do 0,5 mln pasażerów rocznie. Obiekt ten będzie miał również wyseparowaną część, dedykowaną wyłącznie obsłudze ruchu General Aviation.

Uruchomienie Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo to nie tylko moment rozpoczęcia obsługi ruchu lotniczego, to zarazem możliwość efektywnego wykorzystania rozległych terenów inwestycyjnych, znajdujących się po cywilnej stronie lotniska, pod działalność komercyjną powiązaną z lotnictwem. Na lotnisku planowane jest utworzenie strefy dedykowanej kompleksowej obsłudze statków powietrznych wraz z bazą serwisową, techniczną i hangarową oraz zapleczem szkoleniowym dla pilotów. Możliwe jest również uruchomienie działalności przemysłowej związanej z procesem produkcji podzespołów do samolotów i innego sprzętu lotniczego w tym produkcji konstrukcji lotniczych typu ultralight.

Dodatkowo, mając na uwadze perspektywę rozwoju transportu lotniczego, na potrzeby obsługi ruchu cargo zarezerwowane zostały tereny, które przewidziano pod działalność obsługi frachtu, w tym działalność logistyczną i magazynową.

Pozostałą cześć terenów inwestycyjnych lotniska planuje się przeznaczyć na prowadzenie działalności o charakterze nielotniczym, ale ściśle powiązanej z funkcjonowaniem portu lotniczego, jak np. działalność hotelowa i konferencyjna.

Adaptacja terenów inwestycyjnych portu lotniczego na cele biznesowe spowoduje dalszy rozwój lotniska cywilnego i zwiększenie jego atrakcyjności a także stanie się równocześnie swoistym kołem zamachowym dla rozwoju gospodarczego sąsiadujących z nim gmin.
 


Materiał informacyjny Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo, sierpień 2012 r.


 

Źródło: Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo
comments powered by Disqus

Komentarze

Gratulacje dla Zarządu, Udziałowców i pracowników PL Gdynia - Kosakowo. Budowa tego portu lotniczego jest bardzo dobrze przygotowaną inwestycją pod względem planistycznym, finansowym i organizacyjnym. Ta inwestycja powinna być wzorcem dla innych JST w Polsce, które otrzymały darowizną byłe lotniska wojskowe lub ich części na założenie cywilnych lotnisk użytku publicznego. Nie mam żadnych wątpliwości, że pomyślna realizacja tej inwestycji nie byłaby możliwa bez codziennej, rzetelnej pracy Pana Janusza Statecznego - Prezesa Zarządu PL EPOK. Szkoda, że inne JST nie mają tak STATECZNYCH prezesów, jak ten w Gdyni. Lotnisk w Polsce mamy znacznie mniej, niż w innych państwach członkowskich UE. Niestety, nie przybędzie nowych lotnisk od tego, że inne samorządy obdarowane lotniskami ,,od czasu do czasu'', wymienią prezesów spółek quasi lotniskowych, którzy następnie przez lat ...naście .... prezentują nam w mediach kompletnie nierealne ,,misje i wizje lotniskowe''.