Przystąpienie do CERG

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że podczas ostatniej sesji triennalnej Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego Polska i Bułgaria przystąpiły do Central European Rotation Group (CERG) - porozumienia, którego celem jest wzajemne wspieranie się zaangażowanych państw w celu uzyskania członkostwa w Radzie ICAO.

Państwami członkowskimi CERG są Czechy, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

Porozumienie to ustala zasady współpracy w lotnictwie cywilnym oraz rotacji w reprezentowaniu regionu w Radzie ICAO. Przedstawiciel CERG w Radzie ICAO współpracuje ściśle z pozostałymi siedmioma przedstawicielami państw europejskich.

Państwa członkowskie CERG kandydują rotacyjnie w wyborach do Rady ICAO w grupie III w porządku alfabetycznym języka angielskiego.

Na podobnych zasadach działają w Europie także inne porozumienia regionalne: NORDICAO, którego członkami są Finlandia, Dania, Islandia, Norwegia, Szwecja oraz ABIS - Austria, Belgia, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Szwajcaria. Mają one swoich reprezentantów w grupie II.

Inne państwa europejskie biorą udział w wyborach do Rady indywidualnie, ubiegając się o poparcie m.in. państw członkowskich Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC) oraz za jej pośrednictwem współpracujących siostrzanych organizacji (ACAC, AFCAC, LACAC).

Rada ICAO jest stałym organem kierującym działalnością ICAO, ustanawiającym przepisy i standardy w zakresie lotnictwa cywilnego, odpowiedzialnym przed Zgromadzeniem. W jej skład wchodzą przedstawiciele trzydziestu sześciu Umawiających się Państw wybieranych przez Zgromadzenie co trzy lata.

W celu jak najbardziej reprezentatywnego dla całej organizacji składu Rady z punktu widzenia regionalnego, jak również z punktu widzenia państw o największym znaczeniu w lotnictwie cywilnym, Zgromadzenie zapewnia odpowiednią reprezentację w Radzie państwom odgrywającym główną rolę w dziedzinie przewozów lotniczych (grupa I), państwom mającym największy wkład w dostarczaniu urządzeń dla międzynarodowej cywilnej żeglugi powietrznej (grupa II) i państwom reprezentującym poszczególne regiony geograficzne świata (grupa III).

Polska jeszcze nie była członkiem Rady ICAO, choć brała udział w wyborach w roku 1974 i 1980 r.

Korzyści wynikające z przystąpienia Polski do CERG są następujące:

  • promowanie Polski w międzynarodowej społeczności lotniczej,

  • poparcie państw regionu (gdyby Polska zdecydowała się kandydować niezależnie, kolidowałoby to z kandydaturą innego państwa regionu w tym samym czasie),

  • udział w konsultacjach, warsztatach merytorycznych i wymianie informacji pomiędzy członkami CERG,

  • koordynacja stanowisk w sprawach dotyczących ICAO i możliwość wpływu na decyzje podejmowane przez Radę,

  • obniżenie kosztów delegacji zagranicznych poprzez korzystanie przez delegatów na posiedzenia ICAO z pomieszczeń i obsługi administracyjnej w biurze przedstawiciela państwa członkowskiego CERG,

  • szerszy i szybszy dostęp do informacji i szkoleń organizowanych we współpracy z ICAO.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus