Przyśpieszone postępowanie układowe wobec przewoźnika Small Planet Airlines

Airbus A320-232 należący do Small Planet Airlines (fot. mplb.pl)

Realizując ustawowe zadania nadzorcze nad przewoźnikami lotniczymi, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego poinformował, że na wniosek Small Planet Airlines sp. z o.o., Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, z dniem 05 października 2018 roku otworzył przyśpieszone postępowanie układowe.

Ponadto Prezes ULC poinformował, iż na podstawie art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty, w dniu 14 września 2018 r. podjął wobec Small Planet Airlines Sp. z o.o. dodatkowe działania nadzorcze obejmujące szczegółową ocenę sytuacji finansowej. Wezwał przewoźnika do przedłożenia informacji finansowych, złożenia wyjaśnień oraz udokumentowania wszelkich istotnych czynników mających wpływ na sytuację finansową.

W zależności od wyników postępowania sądowego oraz analizy przedłożonych dokumentów przez Small Planet Airlines sp. z o.o. do ULC, Prezes ULC, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie miał możliwość weryfikacji statusu posiadanej przez przewoźnika koncesji poprzez wydanie jednego z następujących rozstrzygnięć w stosunku do przewoźnika: pozostawienie dotychczasowej koncesji, zawieszenie lub cofnięcie koncesji albo wydanie koncesji tymczasowej.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus