Posiedzenie CERG

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Prezes ULC Grzegorz Kruszyński uczestniczył w posiedzeniu Dyrektorów Generalnych Lotnictwa Cywilnego państw wchodzących w skład Central European Rotation Group (CERG).

Porozumienie CERG ustala zasady współpracy w lotnictwie cywilnym oraz rotacji w reprezentowaniu regionu w Radzie ICAO.

Przedstawiciele Polski i Bułgarii wzięli udział w posiedzeniu CERG po raz pierwszy. Oba kraje przystąpiły do ugrupowania 7 lipca br.

W pierwszej części posiedzenia wziął udział Dyrektor Generalny Agencji EUROCONTROL – David McMillan, który omówił zmiany w zarządzaniu europejską przestrzenią powietrzną w ostatnich latach oraz przedstawił założenia reformy EUROCONTROL, m.in. w kontekście formalizacji relacji między UE a EUROCONTROL. Państwa CERG przedstawią skoordynowaną odpowiedź na zadane pytanie o ich wizję roli i funkcjonowania organizacji EUROCONTROL w przyszłości.

Na posiedzeniu omówiono realizację programu CERG dot. zarządzania bezpieczeństwem lotniczym (Safety Management System/State Safety Programme).

Przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego będą mogli wziąć udział w warsztatach nt. krajowych programów bezpieczeństwa (SSP), które odbędą się w Bratysławie w I kwartale 2010 r. Ponadto, po raz pierwszy zostanie opracowany dokument roboczy zawierający wspólne stanowisko CERG na Konferencję wysokiego szczebla w sprawie bezpieczeństwa lotniczego organizowaną przez ICAO w Montrealu w marcu 2010 r.

Przedstawiciel Rumunii w Radzie ICAO przedstawił najważniejsze sprawy omawiane podczas ostatniej sesji Rady, m.in. projekt rejestru AOC (sprawa tanich bander), zastąpienie dotychczasowych audytów ICAO ciągłym monitorowaniem (Continuous Monitoring Approach - CMA), Konferencję ICAO wysokiego szczebla w sprawie ochrony środowiska (Montreal, 7-9 października 2009), działalność Grupy ds. współpracy regionalnej, której przewodniczy Rumunia oraz wybory do Rady ICAO w 2010 r.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus