Pełna implementacja Part-M

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w dniu 29 września br. przepis Part-M (Załącznik 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) 2042/2003) dotychczas dotyczący tylko statków powietrznych używanych w przewozie lotniczym, zaczął dotyczyć pozostałych statków powietrznych posiadających certyfikat typu (TC) wydany lub uznany przez EASA oraz organizacji realizujących czynności obsługowe i zarządzania ciągłą zdatnością do lotu.

ULC informuje, że do dnia 29 września 2009r. pozytywnie zakończyła się znaczna część prowadzonych procesów certyfikacji i tym samym mamy już:

 • 35 organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (CAMO) zgodnych z Part-M podczęść G (w tym 20 w obszarze lotnictwa ogólnego);

 • 4 organizacje obsługowe (AMO) zgodnie z Part-M podczęść F;

 • 42 organizacji obsługowych (AMO) zgodnie z Part-145.

Wykaz certyfikowanych organizacji Part-145, Part-M/G i Part-M/F dostępny jest na stronie internetowej ULC.

Zgodnie z wymaganiami przepisu Part-M:

 • każdy statek powietrzny musi posiadać Program Obsługi Technicznej (POT) zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgodnie z wymaganiami Part-M, M.A.302 ;

 • każdy statek powietrzny musi posiadać bezterminowe Świadectwo zdatności do lotu wydane na druku EASA ULC form 24 lub 25 oraz ważne poświadczenie przeglądu zdatności (ARC) wydane na druku EASA ULC form 15A (gdy ARC wydaje ULC) lub 15B (gdy ARC wydaje odpowiednio certyfikowana organizacja CAMO);

 • duże statki powietrzne (samoloty MTOM>5700 kg oraz śmigłowce wielosilnikowe, niezależnie od wykonywanych operacji), muszą być zarządzane przez certyfikowaną organizację CAMO (wg Part-M podczęść G) – np. na podstawie umowy o zarządzanie;

 • wszystkie statki powietrzne wykorzystywane w działalności komercyjnej innej niż przewóz lotniczy, muszą być zarządzane przez certyfikowaną organizację CAMO (wg. Part-M Podczęść G) – w oparciu o umowę lub certyfikację ośrodka;

 • obsługa techniczna statków powietrznych musi być wykonywana w certyfikowanej organizacji Part-145, Part-M podczęść F lub przez personel poświadczający posiadający licencje Part-66;

 • Statki powietrzne zarządzane przez certyfikowaną organizację CAMO i obsługiwane przez certyfikowane organizacje obsługowe mogą korzystać z przywileju „środowiska kontrolowanego” – pełne przeglądy zdatności do lotu mogą odbywać się nawet co 3 lata, natomiast co roku odbywa się „przedłużanie” ważności ARC (o ile spełnione są odpowiednie kryteria);

 • Pilot-właściciel nieskomplikowanego technicznie statku powietrznego z napędem silnikowym o MTOM poniżej 2730 kg, szybowca, motoszybowca i balonu może wykonywać i poświadczać ograniczoną obsługę o ile zakres tej obsługi został określony w zatwierdzonym Programie Obsługi technicznej;

 • Poświadczenia obsługi wydane przed dniem 28.09.2009 przez organizacje obsługowe zatwierdzane wg przepisów krajowych (np. 03/2004) uznaje się za równoważne z dokumentami wydanymi zgodnie z Part-M.

Certyfikaty krajowe wg PL-6 lub 03/2004:
W celu przedłużenia ważności certyfikatu Zarządzania ciągłą zdatnością do lotu zgodnie z wymaganiami PL-6 dla statków powietrznych objętych Aneksem II rozporządzenia WE nr 216/2008. organizacja powinna złożyć następujące dokumenty:

- Formalny wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu, wraz z dokładnie wypełnionym zakresem zatwierdzenia w którym należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

 • Zakres zatwierdzenia obejmujący tylko statki powietrzne objęte Aneksem II do rozporządzenia RE nr 216/2008;

 • Nr POT oraz nr ostatniej zmiany POT wraz z datą i nr pisma zatwierdzającego tę zmianę;

 • Nr i datę ważności certyfikatów Organizacji obsługowych zapewniających obsługę zarządzanych statków powietrznych, w przypadku obsługi na umowę należy sprawdzić jej aktualność.

- Zmiany do CAME z uaktualnionym składem floty.

W celu przedłużenia ważności certyfikatu Organizacji obsługowej zgodnie z wymaganiami 03/2004 organizacja powinna złożyć następujące dokumenty:

 • Formalny wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu, wraz z dokładnie wypełnionym zakresem zatwierdzenia. Należy pamiętać, by zakres zatwierdzenia obejmował tylko statki powietrzne objęte Aneksem II do rozporządzenia RE nr 216/2008.

 • Zmiany do IOO z uaktualnionym zakresem zatwierdzenia.

 • Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty lotniczej.

W celu przyśpieszenia procesu certyfikacji kopie w/w dokumentów powinny być przedstawione do Delegatur ULC w celu zaopiniowania.

Delegatury sprawdzają kompletność w/w dokumentów i przesyłają drogą elektroniczną raporty z audytów przeprowadzonych w ostatnim roku wraz pismem rekomendującym przedłużenie ważności odpowiedniego certyfikatu.

Na podstawie tych dokumentów Urząd Lotnictwa Cywilnego będzie przedłużać ważność certyfikatów do 30 września 2010 r.

W przypadku gdy Organizacja uzyska certyfikat zgodny z PART M w/w statki powietrzne powinny, ze względów praktycznych (nieracjonalne było by utrzymanie dwóch systemów w małych organizacjach), być wprowadzone do nowego certyfikatu, a tym samym certyfikaty wg PL-6 i 03/2004 należy zwrócić do ULC.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus