Przejdź do treści
Źródło artykułu

Orzeczenie lotniczo-lekarskie o NIEZDOLNOŚCI do wykonywania czynności lotniczych. Procedury odwoławcze.

Orzeczenie lotniczo-lekarskie o NIEZDOLNOŚCI do wykonywania czynności lotniczych. Procedury odwoławcze.

Badania lotniczo-lekarskie odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa lotniczego i są niezbędnym elementem procesu uzyskiwania oraz utrzymania licencji przez członków personelu lotniczego. Kryteria medyczne, które decydują o zdolności do wykonywania czynności lotniczych, są ściśle określone w PART-MED rozporządzenia (UE) 1178/2011 oraz AMC do jego przepisów, zaś krajowe procedury administracyjne w Dziale V Rozdziale 2 ustawy Prawo Lotnicze.

W przypadku orzeczenia o niezdolności do wykonywania czynności lotniczych we wnioskowanej klasie na podstawie wyników badań lotniczo-lekarskich, pilot ma prawo podjąć kroki odwoławcze. Podobnie sprawa się ma jeśli idzie o nadanie ograniczeń w orzeczeniu. Oto kroki, które można podjąć:

1.      Zapoznanie się z orzeczeniem: Pilot powinien dokładnie zapoznać się z orzeczeniem lekarskim, które określa jego niezdolność do wykonywania czynności lotniczych. Warto zrozumieć przyczyny tej decyzji i jakie są dalsze kroki, które można podjąć.

2.      Konsultacja z innymi lekarzami: W niektórych przypadkach może być korzystne skonsultowanie się z innymi specjalistami medycznymi w celu drugiej opinii. Warto upewnić się, że orzeczenie było trafne i kompleksowe. Warto na możliwie wczesnym etapie rozważyć też skorzystanie z pomocy z pomocy prawnika.

3.      Odwołanie do  Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego: Pilot może zdecydować się na złożenie odwołania od orzeczenia do Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego. Należy to zrobić w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia za pośrednictwem lekarza-orzecznika lub centrum medycyny lotniczej, przez których zostało ono wydane. Do postępowania w sprawie odwołania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

4.      Przeprowadzenie dodatkowych badań: Jeśli istnieją wątpliwości co do trafności orzeczenia, Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego może zlecić przeprowadzenie dodatkowych badań. Pilot powinien być gotowy poddać się dodatkowej ocenie medycznej.

5.      Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego: Jeśli odwołanie do Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego nie przyniesie pożądanego rezultatu, pilot może podjąć decyzję o złożeniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga powinna być poparta odpowiednimi dowodami i argumentami.

6.      Rozważenie skargi kasacyjnej: Jeśli decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie będzie zgodna z oczekiwaniami, pilot może rozważyć możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Rozumiejąc  znaczenie rzetelnej oceny zdolności lotniczej, zarówno WSA np. LINK, jak i NSA np. LINK, w swoich wielu wyrokach podkreślały konieczność ścisłego trzymania się przepisów prawa oraz obiektywnej oceny stanu zdrowia pilotów. Wyroki te potwierdzają, że proces orzekania o zdolności lotniczej musi być oparty na solidnych dowodach i zgodny z przepisami, zamiast na osobistych przekonaniach. Odpowiedzialność Naczelnego Lekarza  Lotnictwa Cywilnego polega na przeprowadzeniu oceny na podstawie obiektywnych kryteriów medycznych oraz zachowaniu uczciwych procedur, co zapewnia sprawiedliwość w procesie orzekania. Musi więc on być nie tylko ekspertem w dziedzinie medycyny lotniczej, ale również ds. prawa administracyjnego.

Na koniec warto dodać w charakterze ciekawostki, że nawet jeśli posiadamy ważne orzeczenie, to ULC może próbować je zawiesić np. w trosce o wasze zdrowie psychiczne, bo napisaliście coś nie tak w internecie. Tak jak pisałem, urząd lubi net inflirtować i to bez żadnego  trybu. W sprawie tej LINK, ULC na szczęście wycofał się z tej zagrywki, ale mógł być to powrót taktyczny.

Do kwestii nadawania i usuwania ograniczeń w orzeczeniach wrócę wkrótce.

Nie zapomnij również, zerknąć od czasu do czasu na konto na facebook.com/avialawpl 😏

Janusz Boczoń - pilot i instruktor. Autor bloga www.avialaw.blogspot.com

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony