Przejdź do treści
Źródło artykułu

Obchody 50-lecia Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa

W piątek, 16 września 2022 roku, punktualnie o godzinie 12 w budynku Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2 w Łodzi przy ul. Sopockiej 3/5 rozpoczęły się obchody 50lecia Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa.

Na uroczystości przybyli: Adam Wieczorek – Wiceprezydent m. Łodzi, Marcin Gołaszewki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, Ks. płk Wiesław Żydel – Zastępca Ewangelickiego Biskupa Wojskowego, przedstawiciele Dowódcy 32. BLT Łask z panem ppłk. Arkadiuszem Czarneckim na czele, major Piotr Kręglicki – Zastępca Dowódcy Eskadry 31. BLT Poznań – Krzesiny, Anna Midera – Prezes Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi, Izabela Konopińska – Prezes Zarządu „Bartolini Air”, Barbara Grześkowiak-Bocian – Prezes Poznańskiego Klubu Seniorów Lotnictwa oraz Wiceprezes Rady Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego, Jan Urbaniak – Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, Ryszard Michalski – Prezes Aeroklubu Łódzkiego, Zbigniew Masłowski – Dyrektor Aeroklubu Łódzkiego, Andrzej Szymczak – Vice-Prezes Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa, Wiktor Wyszywacz – członek Zarządu Aeroklubu Polskiego, Tadeusz Kaczor – Honorowy Konsul Generalny Węgier w Łodzi, Mateusz Walasek – Radny m. Łodzi, Mikołaj Neumann – przedstawiciel Stowarzyszenia Entuzjastów Lotnictwa „Grupa Archeo Łask”, Piotr Kuropatwa – Wójt gminy Wartkowice, Jarosław Krajewski – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr.7 im. Orląt Lwowskich, Małgorzata Karolczak – Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego, członkowie Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa oraz sympatycy naszego Klubu. Po wprowadzeniu na estradę Sztandaru ŁKSL przez poczet sztandarowy zebrani goście wysłuchali Hymn Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa, po którym prowadzący uroczystości państwo: Małgorzata Zbicińska oraz Marcel Szytenchelm przywitali przybyłych na obchody gości.

Po powitaniu gości, jako pierwszy głos zabrał pan Adam Wieczorek – Wiceprezydent m. Łodzi, któremu miejsca przy mikrofonie ustąpił Prezes ŁKSL jako gospodarz jubileuszu. Pan Wiceprezydent w przemówieniu podziękował seniorom za dbanie o lotniczą historię Łodzi, miejsca pamięci związanej z lotnikami i lotnictwem oraz krzewinie wiedzy wśród młodzieży na temat lotnictwa i ludzi z nim związanych, życząc nam dalszych sukcesów na tym polu. 

Następnie głos zabrał Prezes ŁKSL – Andrzej Amerski, który przybliżył zebranym historię i osiągnięcia członków Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa na przestrzeni 50ciu lat istnienia: "... – Szanowni Goście, Koleżanki, Koledzy, Łódzki Klub Seniorów Lotnictwa 50-siąt lat ukończył w ubiegłym roku. Jednak ze względu na obostrzenia pandemiczne nie mogliśmy wtedy godnie uczcić tej rocznicy. Taka możliwość zaistniała w tym roku, dlatego pozwólcie Państwo, że czcząc ten jakże szczególny czas naszego Klubu pozwolę sobie na przypomnienie najważniejszych wydarzeń, które zaistniały w czasie tych pięćdziesięciu lat.

Obecnie ŁKSL liczy 40 członków czynnych oraz ośmiu członków honorowych. Reaktywacja Aeroklubu Łódzkiego i ponowne przejęcie przezeń lotniska Lublinek było bodźcem dla rzeszy "starszych lotników", którzy zaczęli się organizować przy AŁ, rozpoczynając jednocześnie energiczną w nim działalność. W tej formie odbyło się kilka spotkań na przestrzeni dziesięciu lat. Jednak dla aktywnie działających seniorów było to za mało. Z tego też powodu najbardziej prężni członkowie-seniorzy zwołali inauguracyjne zebranie założycielskie, którego celem było powołanie do życia Klubu Seniorów Lotnictwa przy AŁ. Zebranie takie odbyło się 27 marca 1971 r. w ówczesnej siedzibie Zarządu AŁ, przy ul. Piotrkowskiej 262. Przewodniczył mu Prezes Rady Seniorów Lotnictwa A.P.R.L. inż. Czesław Szczeciński, który odczytał listę zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Radę Seniorów Lotnictwa łódzkich członków. Uczestnicy zebrania wyłonili Zarząd Klubu w składzie:

 • Prezes – Franciszek Przybylski,
 • Wiceprezes – Ryszard Szulc,
 • Sekretarz – Wojciech Matz,
 • Skarbnik – Zygmunt Dziedzic,

sankcjonując tym samym powstanie Klubu Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Łódzkim jako 12. Regionalnego Klubu Seniorów Lotnictwa w Polsce. Można śmiało stwierdzić, iż od tego momentu łódzcy seniorzy otrzymali potężny oręż w postaci możliwości zrzeszania się i działania na rzecz lotnictwa pod egidą AŁ jako jego Sekcja.

Jednak idea zrzeszania się seniorów lotnictwa narodziła się prawie 20 lat wcześniej, kiedy to w roku 1956, w wyniku przemian politycznych w kraju, został reaktywowany Aeroklub Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Owocem tego była inicjatywa powszechnie znanego działacza lotniczego - Romualda Flacha, organizowania Klubów Seniorów Lotnictwa przy APRL. W rezultacie 12 listopada 1957 roku zorganizowane zostało w Warszawie pierwsze zebranie seniorów lotnictwa polskiego, któremu przewodniczył sekretarz generalny Aeroklubu. W tajnym głosowaniu wybrano władze klubowe:

 • Prezes – Mieczysław Pietraszek,
 • Wiceprezes – Ryszard Bartel,
 • Sekretarz – Franciszek Janik,
 • Skarbnik – Zbigniew Berzyński,
 • Gospodarz Klubu – Roman Flach.

Z uwagi na to, że uczestnikami zebrania byli przedstawiciele z różnych regionów Polski, podjęto jednomyślnie uchwałę o nadaniu stowarzyszeniu nazwy: OGÓLNOKRAJOWY KLUB SENIORÓW LOTNICTWA.

Łódź reprezentowali na w/w zebraniu koledzy: instruktor pilot Jan Andrzejewski, por. rez. pil. Marian Dębiński i technik lotniczy Edward Szydłowski. Z roku na rok w poszczególnych miastach Polski zaczęły zawiązywać się kluby regionalne. Drogą organizacyjnej ewolucji, pionierski - Ogólnokrajowy Klub Seniorów Lotnictwa w Warszawie przekształcił się w Klub Stołeczny, a w ślad za nim kluby regionalne przyjęły nazwy swoich miast. Taki bieg spraw wymusił powołanie jednostki zrzeszającej kluby regionalne pod egidą APRL. Na czele powołanej Krajowej Rady Seniorów Lotnictwa stanął inż. Czesław Szczeciński.

W roku 1958 w Łodzi Jerzy Rajpold i Edward Haniszewski przy poparciu kierownika Portu Lotniczego na Lublinku - Wojciecha Matza, zebrali 10 osobową grupę inicjatywną, z której w późniejszym czasie powstało nasze stowarzyszenie. Takie były początki seniorskiej lotniczej działalności. Pierwszym godłem Klubu była lotnicza szachownica z sylwetką samolotu w linii przekątnej. Do 1977 roku Klub mieścił się w Międzyzakładowym Domu Kultury przy Piotrkowskiej 262 a później w Garnizonowym Klubie Oficerskim przy ul. Tuwima. Na początku lat 90-tych Klub przeniósł się do Dzielnicowego Domu Kultury Łódź-Górna przy ul. Siedleckiej.

Głównym celem Sekcji, w początkowym okresie działalności, było łączenie tego, co nowe w lotnictwie z tradycjami. Członkowie czynnie wspierali rodzimy Aeroklub w bieżących działaniach, uwzględniając przede wszystkim pamięć o historii lotnictwa, zwłaszcza tej związanej z Ziemią Łódzką:

 • objęli patronatem pomnik usytuowany na łódzkim lotnisku upamiętniający poległych w czasie II Wojny Światowej lotników związanych z Aeroklubem Łódzkim,
 • nawiązali ścisły kontakt z Wartą, rodzinnym miastem płk. pil. Stanisława Skarżyńskiego,
 • najwięcej jednak pracy włożył Klub w upamiętnienie miejsca, w którym lotnicy III/VI Dywizjonu Myśliwskiego Lwowskiego bronili Łodzi we wrześniu 1939 roku. W dniu 28 kwietnia 1986 r., z inicjatywy działaczy Klubu odbyła się uroczystość nadania Zespołowi Szkół Rolniczych w Ksawerowie – Widzewie imienia mjr. pil. Władysława Szcześniewskiego – dowódcy 161. Eskadry III/VI Dywizjonu,
 • na wniosek naszego Klubu władze miasta zaaprobowały przemianowanie Ronda Titowa na Rondo Lotników Lwowskich.

Takie były początki działalności naszego Klubu...". Więcej o historii Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa na stronie www.rslap.org

Po wystąpieniu Prezesa głos zabierali zaproszeni goście, którzy w swoich przemówieniach podkreślali znaczącą rolę seniorów w kształtowaniu w społeczeństwie łódzkim pamięci o lotnikach, mechanikach lotniczych związanych z Łodzią i Ziemią Łódzką. Następnie na ręce Prezesa zostały złożone dyplomy upamiętniające 50tą rocznicę powstania naszego Klubu. 

Po wystąpieniach nadszedł czas na część artystyczną, którą przygotowała młodzież Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2. Następnie goście zostali zaproszeni na skromny poczęstunek przy kawie i herbacie.

Ostatnim akcentem piątkowych uroczystości była prezentacja Sali Tradycji ŁKSL, która mieści się w budynku Aeroklubu Łódzkiego przy ul. Gen. St. Maczka 36. Salę odwiedzili seniorzy z Warszawy i Poznania. Wizytę podsumował wpis w Księdze Pamiątkowej Klubu złożony przez naszych przyjaciół z Warszawy i Poznania.

Więcej zdjęć z obchodów 50-lecia ŁKSL na stronie www.rslap.org

Andrzej Wrona

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony