Licencje krajowe

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego na swojej stronie internetowej przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury zmieniającym rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego dotychczas wydawane licencje krajowe zgodnie z wymaganiami ICAO zachowują ważność tylko przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia (31 lipca 2009 r.) o ile okres ich ważności nie wygasa we wcześniejszym terminie.

Wspomniane rozporządzenie stanowi:

§ 2. 1. Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Licencje pilota samolotowego turystycznego, pilota samolotowego zawodowego, pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego turystycznego, pilota śmigłowcowego zawodowego oraz pilota śmigłowcowego liniowego, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów i niespełniające odpowiednio wymagań JAR-FCL 1 - Licencjonowanie personelu lotniczego (samoloty) albo JAR-FCL 2 - Licencjonowanie personelu lotniczego (śmigłowce), zachowują ważność przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, o ile okres ich ważności nie wygasa we wcześniejszym terminie.

3. Ważność uprawnień wpisanych do licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego oraz do licencji kontrolera ruchu lotniczego wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów wygasa z upływem terminu, na jakie zostały one wydane. Ponowne przedłużenie ważności tych uprawnień następuje na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu.”

W związku ww. zapisem Urząd Lotnictwa Cywilnego sugeruje wszystkim posiadaczom licencji ICAO rozważenie złożenia wniosku o wymianę licencji ICAO na JAR w terminie gwarantującym zakończenie procedury wymiany przed 1 sierpnia 2010 roku.

Jednocześnie ULC przypomina, że do wspomnianej wymiany niezbędne jest dołączenie do wniosku dwóch dodatkowych dokumentów w stosunku do procedury wymiany licencji ICAO w celu przedłużenia terminu jej ważności. Wspomniane dokumenty to zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego z zakresu JAR-FCL/OPS lub wymiennie zaświadczenie o zaliczeniu teoretycznego egzaminu do licencji ATPL oraz zaświadczenia o praktyce lotniczej (nalocie).

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus