Korzystanie z elastycznych elementów struktury przestrzeni powietrznej

Struktury przestrzeni powietrznej w FIR EPWW

W celu weryfikacji oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego wykazu podmiotów uprawnionych do składania zamówień na elastyczne elementy struktury przestrzeni powietrznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego prosi zainteresowane podmioty o przesłanie na adres e-mail loz@ulc.gov.pl w terminie do 15 czerwca 2019 roku zgłoszenia z dopiskiem „WYKAZ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH”. Powinno ono także zawierać adres i stronę internetową podmiotów.

W przypadku podjęcia działalności przez nowopowstałe podmioty wymienione w Rozporządzeniu §19 pkt. 2.3-7, po terminie 2 lipca 2019 roku, po przesłaniu dokumentów do ULC oraz weryfikacji z AMC Polska, będą one sukcesywnie wpisywane do wykazu i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Weryfikacja oraz aktualizacja podmiotów jest związana z wejściem w życie w dniu 2 lipca 2019 roku rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni
"Rozdział 3 Korzystanie z przestrzeni powietrznej
§19.1 Korzystanie z elastycznych elementów struktury przestrzeni powietrznej następuje po złożeniu zamówienia do AMC Polska, nie później niż do godz. 10.00 UTC dnia roboczego poprzedzającego dzień planowanej aktywności.
2. Zamówienie o którym mowa w ust. 1, mogą składać następujące podmioty uprawnione:
1) organy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wskazane przez SSRL SZ RP;
2) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Komendant Główny Policji, Komendant Służby Ochrony Państwa, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;
3) stowarzyszenia, których przedmiotem działalności jest działalność lotnicza, utworzone zgodnie z przepisami prawa polskiego;
4) ośrodki lub organizacje szkolenia lotniczego;
5) zarządzający lotniskami lub zakładający lądowiska;
6) podmioty projektujące lub produkujące wyroby lotnicze;
7) inne niż wymienione w pkt 4–6 podmioty, prowadzące lotniczą działalność gospodarczą.
3. Prezes Urzędu publikuje w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego wykaz podmiotów uprawnionych, o których mowa w ust. 2 pkt 3–7, zawierający informacje o adresie i stronie internetowej tych podmiotów, jeżeli ją posiadają"
.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus