Przejdź do treści
Pracownik agenta handlingowego
Źródło artykułu

Konsultacje dot. projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (UC129)

W dniu 26 stycznia br. Prezes Urzędu Lotnictwa cywilnego skierował do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (UC129).

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/2148 z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 139/2014 w odniesieniu do bezpieczeństwa dróg startowych i do danych lotniczych (Dz. Urz. UE L 428 z 18.12.2020, str. 10, z późn. zm.) wprowadziło na poziomie unijnym, przez regulację dodaną w załączniku IV w pkt ADR.OPS.B.029 rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 44 z 14.02.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 139/2014/UE”, wymagania w zakresie wykazania biegłości językowej (m.in. w zakresie języka angielskiego) dla kierowców pojazdów, które poruszają się w polu manewrowym lotniska.

Nowe wymagania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wykonywania operacji lotniczych na lotnisku przez zobowiązanie kierowców pojazdów w polu manewrowym lotniska posiadających upoważnienie, o którym mowa w pkt ADR.OPS.B.024 rozporządzenia nr 139/2014/UE, do wykazania biegłości językowych co najmniej na poziomie operacyjnym, w odniesieniu do języka angielskiego oraz dowolnego innego języka wykorzystywanego na lotnisku do celów łączności radiowej z organem służb ruchu lotniczego danego lotniska.

Mając na uwadze wprowadzane wymagania w zakresie posiadania biegłości językowej, zgodnie z regulacjami unijnymi osoba zobowiązana do wykazania się ww. biegłością musi wykazać się m.in. umiejętnością skutecznego porozumienia się w formie wyłącznie głosowej oraz w kontaktach osobistych, precyzyjnego i zrozumiałego porozumiewania się w zakresie tematów ogólnych i związanych z pracą, wykorzystywaniem właściwych metod komunikowania się do wymiany komunikatów oraz rozpoznawania i wyjaśniania nieporozumień w kontekście ogólnym lub związanym z pracą. Biegłość taka powinna być wykazana za pomocą dokumentu otrzymanego po zdaniu egzaminu państwowego, z zapewnieniem konieczności ponownego odświeżenia – odpowiednio co 4 lub 6 lat w zależności od poziomu znajomości języka.

Szczegółowe sposoby realizacji wymagań określone zostały w decyzji nr ED 2021/003/R Dyrektora Wykonawczego Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego1),2). Celem zapewnienia właściwego spełniania regulacji w prawodawstwie krajowym niezbędne jest uzupełnienie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo lotnicze”, w zakresie uwzględnienia realizacji ww. wymagań. Dlatego proponuje się w dziale IV ustawy – Prawo lotnicze w rozdziale 2 „Eksploatacja lotniska” dodanie art. 83b określającego wymagania dotyczące zapewnienia egzaminów państwowych, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia nr 139/2014/UE.

Zgodnie z ust. 1 projektowanego przepisu warunkiem wykazania biegłości językowej będzie zdanie egzaminu państwowego złożonego przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w art. 99 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo lotnicze. Stosownie do ust. 2 egzamin ten będzie egzaminem praktycznym przeprowadzanym w celu określenia poziomu biegłości językowej. W ust. 3 doprecyzowano, że językiem, o którym mowa w ADR.OPS.B.029 lit. a pkt 2 załącznika IV do rozporządzenia nr 139/2014/UE, jest język polski. Natomiast w ust. 4 wskazano, iż pozytywny wynik egzaminu będzie potwierdzało wydane zaświadczenie.
Jednocześnie proponuje się dodanie w ustawie – Prawo lotnicze art. 83c w celu określenia sposobu i trybu wydawania odstępstwa, o którym mowa w ADR.OPS.B.029 lit. g załącznika IV do rozporządzenia nr 139/2014/UE, w tym określenia niezbędnych do załączenia do wniosku dokumentów.

Dodatkowo, w konsekwencji zmian wprowadzanych w dziale IV ustawy – Prawo lotnicze, w załączniku nr 6 do ustawy – Prawo lotnicze, określającym opłaty lotnicze, konieczne jest wprowadzenie zmian w celu ustalenia stawek opłat lotniczych za nowe czynności urzędowe realizowane przez Prezesa ULC.

Dotychczasowe przepisy nie wprowadzały obowiązku wykazywania biegłości językowej dla osób prowadzących pojazdy w części pola ruchu naziemnego lub innych stref operacyjnych lotniska.

Więcej szczegółowych informacji na stronie www.bip.ulc.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony