Przejdź do treści
Źródło artykułu

Konsultacje dot. projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk

W dniu 12 marca br. Prezes Urzędu Lotnictwa cywilnego skierował do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk.

Obecne przepisy obligują do stosowania podkładu mapy zasadniczej przy opracowywaniu map w skali 1:5000 stanowiących część kartograficzną rejestru lotnisk. Generuje to dodatkowe i, jak zostało ustalone, zbędne obciążenia finansowe dla zarządzających lotniskami. Analiza zagadnienia oraz informacje pozyskane od zarządzających lotniskami pozwoliły ustalić, że dotychczasowe wymogi nie są konieczne do opracowania wskazanej dokumentacji kartograficznej w sposób zapewniający zobrazowanie niezbędnych informacji, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej jej czytelności.

Ponadto, w obecnym stanie prawnym nie istnieje wymóg przekazywania do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego informacji w zakresie identyfikatorów i geometrii działek ewidencyjnych znajdujących się w granicy lotniska, co stanowi problem przy określeniu spełnienia wymogów art. 68 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze w zakresie posiadania prawa używania nieruchomości w okresie eksploatacji lotniska lub prawa dysponowania nieruchomością na cele budowy lotniska oraz uzgodnień planistycznych, których obszary znajdują się na terenie lotniska lub jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Rekomendowanym rozwiązaniem jest zmiana obowiązujących przepisów, polegająca na zastąpieniu regulacji nakładających obowiązek stosowania podkładu mapy zasadniczej przy opracowywaniu dokumentów, o których mowa w art. 55 ust. 3 pkt 5 oraz pkt 8 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, przepisami umożliwiającymi wykorzystanie podkładu z baz danych obiektów topograficznych lub map topograficznych, wprowadzeniu możliwości przekazywania dokumentacji kartograficznej w postaci wektorowej, oprócz dotychczasowego układu odniesienia według Światowego Systemu Geodezyjnego (WGS 84), także w układach współrzędnych płaskich prostokątnych, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247 oraz z 2019 r. poz. 2494).

Ponadto, rekomendowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie wymogu przykazywania przez zarządzających lotniskami zbioru danych dotyczących działek ewidencyjnych znajdujących się w granicy lotniska oraz granicy części lotniczej lotniska w zakresie ich identyfikatorów i geometrii.

Więcej szczegółowych informacji na stronie www.bip.ulc.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony