Elastyczne użytkowanie przestrzeni powietrznej

ULC

W siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące spraw doskonalenia krajowych rozwiązań dotyczących elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej (Flexible Use of Aispace – FUA).

Urząd Lotnictwa Cywilnego przeprowadził analizę porównawczą aktualnie obowiązujących w Polsce rozwiązań w tej dziedzinie, opartych głównie na zapisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 (Dz. U. z 2008 Nr 210, poz. 1324) w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni oraz rozwiązań wprowadzanych odpowiednimi dokumentami EUROCONTROL.

Analiza ta wykazała istnienie różnic pomiędzy obydwoma rozwiązaniami. Różnice występują w wielu obszarach o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa żeglugi powietrznej, efektywnego wykorzystania przestrzeni powietrznej oraz ochrony środowiska.

Najważniejszą różnicą jest brak w krajowym systemie organu odpowiedzialnego za wykonywanie funkcji państwa w ramach strategicznego zarządzania przestrzenią powietrzną.

Poza tym, krajowe rozwiązania wykazują szereg innych istotnych różnic w stosunku do rozwiązań modelowych, a w szczególności:

  • nie zawierają wiążących i wyczerpujących ustaleń dotyczących ustanawiania i likwidowania struktur przestrzeni powietrznej,
  • nie określają mechanizmu i kryteriów dokonywania ocen przestrzeni powietrznej ani obowiązującego cyklu prac związanych z ustanawianiem i zmianą struktur przestrzeni powietrznej,
  • dopuszczają występowanie struktur i procedur niestosowanych w rozwiązaniach modelowych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministrów: Infrastruktury, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Dowództwa Sił Powietrznych, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Komitetu Zarządzania Przestrzenią.

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaproponował trzy możliwe sposoby rozwiązania problemu dotyczącego określenia statusu i miejsca organu odpowiedzialnego za realizowanie funkcji zarządzania przestrzenią powietrzną na poziomie strategicznym, nazywanego zgodnie z koncepcją EUROCONTROL, Krajowym Organem do spraw Strategii Przestrzeni Powietrznej (KOSPP).

W wyniku dyskusji przyjęto, że dalsze prace Urzędu będą zmierzać do przypisania funkcji zarządzania przestrzenią powietrzną na poziomie strategicznym (KOSPP) Prezesowi Urzędu.

W związku z tym Urząd zobowiązał się do przedstawienia propozycji polegającej na dokonaniu zmian zapisów w kilku rozporządzeniach umożliwiających zarówno rozwiązanie problemów kompetencyjnych jak i zapewnienie użytkowania przestrzeni powietrznej w całkowitej harmonii z koncepcją FUA, głównie poprzez rozwiązanie problemów zarządzania przestrzenią powietrzną na poziomie strategicznym.

Podsumowując dyskusję, uczestnicy uzgodnili, że zostanie przeprowadzona analiza prawna zaproponowanych rozwiązań. Wstępnie zaplanowano również ponowne konsultacje międzyresortowe – przed rozpoczęciem procesu legislacyjnego.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus