Działalność szkoleniowa podlegająca wpisowi do rejestru (projekt rozporządzenia)

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie działalności szkoleniowej podlegającej wpisowi do rejestru podmiotów szkolących.

Nowy przepis ma na celu określenie:

  • szczegółowych wymagań niezbędnych do prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie prowadzenia szkolenia personelu lotniczego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego oraz wpisywanych do niego uprawnień;

  • wzoru wniosku o wpis do rejestru podmiotów szkolących;

  • szczegółowych warunków prowadzenia rejestru podmiotów szkolących, trybu składania wniosków o wpis do rejestru podmiotów szkolących oraz zgłaszania zmiany danych rejestrowych.

  • Należy wskazać, że poza regulacją projektowanego rozporządzenia znalazła się działalność szkoleniowa w zakresie prowadzenia szkolenia personelu lotniczego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji informatora służy informacji powietrznej oraz informatora lotniskowej służby informacji powietrznej, która to działalność z mocy art. 160 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo lotnicze podlega certyfikacji.


Nowe rozporządzenie dotyczy dotychczas nie występującego w obowiązującym porządku prawnym rodzaju działalności regulowanej, jakim jest działalność szkoleniowa w zakresie prowadzenia szkolenia personelu lotniczego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego oraz wpisywanych do niego uprawnień.

Dotychczas wszelka działalność szkoleniowa w lotnictwie cywilnym, tj. działalność polegająca na prowadzeniu szklenia lotniczego w celu uzyskania licencji i wpisywanych do niej uprawnień, działalność szkoleniowa dotycząca szkolenia lotniczego prowadzonego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji i wpisywanych do niego uprawnień - była działalnością, której prowadzenie było możliwe dopiero po uzyskaniu certyfikatu na prowadzenie działalności szkoleniowej w lotnictwie cywilnym. Obowiązujące w tym zakresie regulacje, określające zasady uzyskiwania certyfikatu i przeprowadzania procesu certyfikacji, jednakowo traktowały podmioty szkolące do uzyskania licencji pilotów, w tym również pilotów zawodowych i liniowych, oraz podmioty szkolące do uzyskania świadectw kwalifikacji, w tym m. in. świadectw kwalifikacji pilotów lotni czy skoczków spadochronowych.

Nowelizacja ustawy - Prawo lotnicze, która weszła w życie 18 września 2011 r., zmieniła dotychczasowe regulacje na korzyść podmiotów prowadzących działalność szkoleniową w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji i wpisywanych do nich uprawnień, „wyjmując” je spod obowiązku poddania się procesowi certyfikacji i prowadzenia działalności szkoleniowej na podstawie certyfikatu. Zliberalizowano tym samym stawiane tym podmiotom wymagania, od których spełnienia zależy możliwość prowadzenia działalności szkoleniowej w lotnictwie cywilnym.

Zgodnie z art. 95a ust. 1 ww. ustawy, obecnie wykonywanie działalności szkoleniowej w zakresie prowadzenia szkolenia personelu lotniczego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego oraz wpisywanych do niego uprawnień, jest działalnością regulowaną w rozumieniu art. 5 pkt 5 oraz rozdziału 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i podlega wpisowi do rejestru podmiotów szkolących. Jednocześnie ustawodawca wskazał, że wymagania, od spełnienia których uzależnione będzie wpisanie podmiotu szkolącego do rejestru podmiotów szkolących, zostaną określone w rozporządzeniu wykonawczym, czego efektem jest projektowane rozporządzenie.

Zasadnicze założenia, jakie przyjął prawodawca przy projektowaniu przedmiotowego rozporządzenia, które jednocześnie korespondują z liberalizacją wymagań stawianych podmiotom szkolącym do uzyskania świadectw kwalifikacji, w odróżnieniu od tych, które szkolą do uzyskania licencji, to:

  • rezygnacja z przeprowadzenia wstępnego audytu/kontroli wnioskującego o wpis do rejestru podmiotów szkolących po złożeniu wniosku i oparcie się przez Prezesa Urzędu na składanym przez podmiot oświadczeniu o spełnieniu wymagań niezbędnych do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz prowadzeniu tej działalności w sposób bezpieczny, niezagrażający bezpieczeństwu w ruchu lotniczym oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu;

  • wprowadzenie jako wymagania niezbędnego do prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie szkolenia do uzyskania świadectwa kwalifikacji oraz uprawnień do niego wpisywanych, obowiązku posiadania przez podmiot aktualnych programów szkolenia;

  • dokonanie bezterminowego wpisu do rejestru podmiotów szkolących w odróżnieniu od dotychczasowych certyfikatów wydawanych na określony czas;

  • deklaratoryjny charakter wpisu, co wynika bezpośrednio z art. 65 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w tym zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus