Audyt ICAO w ULC: wysoki poziom zgodności z normami ICAO w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego - samolot

Polska osiągnęła bardzo wysoki poziom zgodności z normami ICAO w zakresie ochrony lotnictwa wynoszący 99,4 procent, informuje raport końcowy przesłany do Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dniu 8 czerwca 2017 roku. W raporcie wyrażono uznanie dla pracowników ULC za profesjonalizm i zaangażowanie, które przyczyniły się do sprawnego przebiegu i sukcesu audytu.

Audyt miał miejsce w dniach 3-7 kwietnia i dotyczył zbadania poziomu zgodności polskiego nadzoru z normami ICAO w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. Został przeprowadzony w ramach Światowego Programu Audytów w zakresie Ochrony – Ciągły Proces Monitorowania (ICAO Universal Security Audit Programme – Continuous Monitoring Approach USAP-CMA).

Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego, w tym kwestia zapewnienia ochrony przed aktami bezprawnej ingerencji jest priorytetem polskiej władzy lotniczej, dlatego jesteśmy zadowoleni z wyniku audytu, który pokazuje, że wzorcowo wypełniamy międzynarodowe standardy w tym zakresie – mówi Piotr Samson Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Założeniem Programu USAP-CMA jest promowanie ochrony lotnictwa cywilnego w skali globalnej poprzez stały nadzór i monitorowanie działań państw członkowskich ICAO, w celu zwiększenia zgodności z normami ICAO w zakresie ochrony lotnictwa. W ramach audytów sprawdzany jest poziom wdrożenia kluczowych elementów systemu nadzoru w zakresie ochrony lotnictwa oraz stopień zgodności systemu krajowego ze standardami Załącznika 17 – Ochrona oraz standardami Załącznika 9 – Ułatwienia (tylko w zakresie standardów związanych z ochroną).

Przegląd bezpieczeństwa w ramach audytu jest działaniem, poprzez które państwa członkowskie zapewniają implementację standardów, rekomendowanych praktyk oraz procedur im towarzyszących ustanawianych przez ICAO. Wypełnienie norm bezpieczeństwa przez państwo członkowskie jest istotnym wkładem w bezpieczeństwo międzynarodowych operacji lotniczych.

Ochrona i Ułatwienia tworzą spójne środowisko zapewniające bezpieczny transport lotniczy poprzez zastosowanie standardów ochrony Załącznika 17 i równoważenie ich standardami ułatwień Załącznika 9 ICAO.

Załącznik 17 zawiera normy oraz zalecone metody postępowania w zakresie ochrony międzynarodowego lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji, czyli działaniami zagrażającymi bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, jak na przykład bezprawne zawładnięcie statkiem powietrznym, czy też wniesienie na pokład samolotu lub na teren portu lotniczego broni lub niebezpiecznego urządzenia służącego do celów przestępczych.

Załącznik 9 ICAO zobowiązuje państwo członkowskie do podjęcia wszelkich możliwych środków w zakresie ustanowienia procedur i wydania aktów prawnych likwidujących bariery administracyjne w transporcie lotniczym na szczeblu międzynarodowym, które będą zapobiegały opóźnieniom operacji lotniczych.

* * *

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization, ICAO) jest wyspecjalizowaną agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), odpowiedzialną przede wszystkim za opracowywanie i wdrażanie międzynarodowych przepisów regulujących bezpieczeństwo ruchu lotniczego, ekonomię transportu lotniczego oraz ochronę środowiska, która jest jednym z priorytetów Organizacji. ICAO została powołana w 1944 roku na mocy Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (tzw. Konwencji Chicagowskiej).

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus