Lotniska regionalne apelują do UE o możliwość skorzystania z unijnego wsparcia

O dopuszczenie polskich lotnisk regionalnych do grona beneficjentów w perspektywie finansowej 2021-27 zwrócił się do Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu Unii Europejskiej (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów Związek Regionalnych Portów Lotniczych (ZRPL).

Organizacja reprezentująca interesy krajowych lotnisk regionalnych motywuje to ich trudną sytuacją wobec pandemii. Jednocześnie oszacowała obecne potrzeby inwestycyjne na 3 mld zł.

Jak poinformował PAP rzecznik ZRPL Piotr Adamczyk, w przesłanym do COTER wniosku Związek podkreślił, że z powodu pandemii koronawirusa lotniska regionalne znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Przywołano szacunki Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych (ACI) dotyczące utraty w ub. roku przez europejskie lotniska 30 mld euro w porównaniu z 2019 r., co oznacza ok. 60 proc. ich rocznych przychodów.

ZRPL zaznaczył, że w ub. roku polskie lotniska regionalne odnotowały spadek ruchu pasażerskiego o 70 proc. rok do roku. Jednocześnie Związek przywołał prognozę Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej ze stycznia br. (Eurocontrol), że ruch lotniczy do poziomu z 2019 r. powróci w optymistycznym scenariuszu w 2024 r., a w pesymistycznym - w 2029 r.

ZRPL podkreślił rolę jaką pełnią lotniska w regionach w zrównoważonym rozwoju państw UE. W 2019 r. trzynaście polskich lotnisk regionalnych obsłużyło 30,2 mln pasażerów, co stanowiło 61 proc. całości liczby podróżnych obsłużonych w tym czasie w Polsce.

Według szacunków ATAG (Air Transport Action Group) liczba pasażerów obsłużonych przez porty w regionach tylko w 2019 r. przełożyła się na wkład w PKB Polski na poziomie około 16 mld zł i utrzymanie ok. 100 tys. miejsc pracy na lotniskach i w branżach powiązanych z transportem lotniczym, jak turystyka.

W stanowisku skierowanym do COTER Związek podkreślił, że po wejściu Polski do UE w 2004 r. polskie porty lotnicze znalazły się w gronie beneficjentów tylko w perspektywie 2007-13. W tym czasie spółki zarządzające lotniskami skorzystały ze wsparcia głównie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, co poskutkowało znaczną rozbudową infrastruktury.

W swoim wystąpieniu ZRPL zasugerował, że celowe byłoby podjęcie na szczeblu instytucji Unii Europejskiej działań, które zachęciłyby państwa do przedstawienia krótko- i długoterminowych planów strategicznych dla regionalnych portów, co docelowo umożliwiłoby wypracowanie kierunkowych instrumentów wsparcia dla branży lotniczej, zależnych od warunków środowiskowych.

ZRPL uważa też, że Komisja Europejska powinna wprowadzić elastyczniejsze, a tym samym skuteczniejsze zasady pomocy publicznej, np. lotniska - jako podmioty użytku publicznego - powinny zyskać możliwość uzyskania automatycznych rekompensat z tytułu ponoszonych kosztów stałych i utrzymywania w gotowości operacyjnej infrastruktury w okresie obowiązywania ograniczeń w podróżowaniu.

Kierujący Związkiem szef Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik ocenił, że choć pandemia zatrzymała rozwój polskich lotnisk regionalnych, po zakończeniu kryzysu wrócą one na ścieżkę wzrostu jednak, aby utrzymać konkurencyjność infrastruktury i odpowiedni poziom bezpieczeństwa, będą musiały inwestować.

„Z identyfikacji potrzeb inwestycyjnych polskich lotnisk regionalnych, które przeprowadził ZRPL wynika, że łączna wartość niezbędnych projektów z zakresu bezpieczeństwa, ochrony, poprawy przepustowości, rozwoju ruchu towarowego oraz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, opiewa na kwotę ok. 3 mld zł” – podkreślił Tomasik.

„Sytuacja finansowa lotnisk w regionach po zakończeniu kryzysu będzie trudna, a potrzeby inwestycyjne duże. Dlatego tak ważne jest, żeby spółki zarządzające lotniskami mogły skorzystać z środków unijnych w perspektywie finansowej 2021-27. Z prośbą o wsparcie w tym zakresie zwróciliśmy się do Rządu RP, jednocześnie zdecydowaliśmy się zaprezentować stanowisko ZRPL także Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu Unii Europejskiej” – wyjaśnił.

Tomasik uznał też, że umożliwienie lotniskom regionalnym korzystania ze wsparcia w ramach polityki spójności UE na lata 2021-27 jest istotne także w kontekście procesów dekarbonizacyjnych.

„Ogłoszony w maju 2020 r. Europejski Plan Odbudowy stanowi wyjątkową okazję do wsparcia regionalnych portów lotniczych, przy jednoczesnym przyjęciu ambitnych środków na rzecz ekologicznego lotnictwa i ekologicznych portów lotniczych. Dlatego uważamy, że warto dokładnie określić zakres możliwego wsparcia dla regionalnych portów lotniczych w ramach krajowych planów odbudowy” – wskazał szef ZRPL.(PAP)

autor: Mateusz Babak

mtb/

Źródło: PAP
comments powered by Disqus