Kierujący lotami - projekt rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

18 listopada, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, przedłożyło projekt rozporządzenia w sprawie kierującego lotami. Rozporządzenie określa okoliczności i sposób wyznaczania kierującego lotami, wymagania, które musi spełniać kierujący lotami oraz jego uprawnienia i obowiązki, a także zakres dokumentacji i środki techniczne do zapewnienia kierowania lotami.

Zgodnie z zapisami w nowym rozporządzeniu, kierującego lotami wyznacza zarządzający, kierując się względami bezpieczeństwa, gdy planuje się wprowadzenie:

  • samodzielnych lotów szkolnych
  • lotów łączonych
  • szkolnych lotów nocnych
  • zawodów sportowych lub pokazów lotniczych
  • skoków spadochronowych
  • lotów lokalnych

W dokumencie określono również jakie uprawnienia powinien posiadać kierujący lotami, do czego jest uprawniony, jakie posiada obowiązki (przed rozpoczęciem, podczas i po zakończeniu lotów), czynności kierującego lotami w zakresie sprawowania bieżącego nadzoru nad lotami i ruchem lotniczym oraz dokumenty do których powinien mieć dostęp.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie kierującego lotami stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego określonego w art. 120 ust. 4c ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904 i 1361). Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.

Pełna treść dokumentu dostępna jest tutaj (link)

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
comments powered by Disqus