Nowelizacja Prawa lotniczego - propozycje zmian

KTL AOPA Poland konsultacje w Ministerstwie Infrastruktury
Zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu - po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - Marszałek Sejmu skierował w dniu 2 grudnia 2008r. rządowy projekt ustawy - o zmianie ustawy - Prawo Lotnicze (druk nr 1403) do Komisji Infrastruktury. Jednocześnie, w ramach konsultacji ze środowiskiem lotniczym, do dnia 31 stycznia 2009 istnieje możliwość przesłania uwag, opinii i propozycji zapisów do wzmiankowanego projektu.

Na stronie Sejmu, znajdziemy:
Projekt ustawy - o zmianie ustawy - Prawo lotnicze wraz z projektami aktów wykonawczych (druk 1403)

Uzasadnienie projektu ustawy

Projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury, Tom II:
- w sprawie badań lotniczo-lekarskich
- w sprawie warunków organizacji i prowadzenia lotniczych pokazów statków powietrznych lub skoków spadochronowych
- w sprawie sposobu i warunków wykonywania lotów przez bezzałogowe statki powietrzne w polskiej przestrzeni powietrznej
- w sprawie wyznaczania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej
- w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych
- w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego
- w sprawie organizacji Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego
- w sprawie sposobu zorganizowania i funkcjonowania podmiotów i służb zapewniających poszukiwanie i ratownictwo lotnicze w polskiej przestrzeni powietrznej
- w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot
- w sprawie szczegółowych warunków dotyczących wykonywania lotów z materiałami niebezpiecznym i na pokładzie
- w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym
- w sprawie uznawania certyfikatów i równoważnych dokumentów wydanych przez organy obcego państwa lub inne wyspecjalizowane instytucje
- w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych
- w sprawie Krajowego Programu Ułatwień Lotnictwa Cywilnego
- w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego obsługę naziemną oraz instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej
- w sprawie statków powietrznych kategorii specjalnej
- w sprawie warunków i procedur wykonywania lotów z lotnisk użytku wyłącznego oraz czasowego otwarcia lotnisk użytku wyłącznego do użytku publicznego
- w sprawie wykazu spółek będących założycielami lub właścicielami lub zarządzającymi ponadlokalnych lotnisk użytku publicznego
- w sprawie wsparcia finansowego inwestycji na lotniskach
- w sprawie lądowisk
- w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym

Spróbujmy wczytać się rządowy projekt ustawy – o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druk 1403), aby zapewnić realizację planów lotniczych, w sposób cywilizowany i na światowym poziomie.

Poniżej publikujemy zaproponowane przez Krajowe Towarzystwo Lotnicze AOPA Poland rozwiązania, mające na celu poprawienie bezpieczeństwa latania i sprawności w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Proponowane przez KTL AOPA Poland zmiany, naniesiono poprzez dodanie teksu (tekst podkreślony) lub skreślenie tekstu (tekst skreślony) wybranych fragmentów rządowego projektu ustawy – o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druk 1403):

Propozycje zmian wraz z uzasadnieniem prosimy przesyłać bezpośrednio do KTL AOPA Poland do Pani Beaty Janowskiej. Chcąc poddać swoje propozycje dyskusji na szerokim forum, proponujemy publikować je w komentarzach na dole strony. Wszystkie poprawki, zostaną przekazane do KTL AOPA Poland, która przekaże je dalej do Komisji Infrastruktury.

Proponowana zmiana nr 1:

w art. 54:
c) dodaje się ust. 4 – 8 w brzmieniu:
„4. Dopuszcza się wykonywanie z lotnisk użytku wyłącznego następujących lotów:
1) niehandlowych; obejmujących usługi lotnicze;
2) handlowych nieregularnych oferowanych niepublicznie – wykonywanych wyłącznie statkami powietrznymi o maksymalnej masie startowej nieprzekraczającej 10.000 kg lub posiadających mniej niż 20 miejsc dla pasażerów;
3) lokalnych;
4) związanych z przeprowadzaniem imprez kulturalnych, sportowych, propagandowych, reklamowych;
5) szkolnych lub treningowych;
6) związanych z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego, poszukiwania i ratownictwa lub zwalczania klęsk żywiołowych;
7) wykonywanych statkami powietrznymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2.;
8) prywatnych


Uzasadnienie do proponowanej zmiany nr 1:

Proponowana zmiany maja na celu ułatwienie i rozszerzenie zakresu korzystania z lotnisk użytku wyłącznego poprzez rozszerzenie katalogu dostępu do takich lotnisk.
Wszystkie proponowane zmiany są rozwiązaniami oczekiwanymi szczególnie ze strony lotnictwa ogólnego.

Zmiana zapisu art. 54 ust. 4 ma na celu uwzględnienie rodzaje lotów możliwych obecnie do wykonania na niższej kategorii miejsca do startu i lądowań jakim jest lądowisko (art. 93 ust 1) również na lotniskach użytku wyłącznego. Obecne brzmienie art. 54 ust. 4 uniemożliwi wykonanie lotów istotnych z punktu widzenia lotnictwa ogólnego jak loty szkoleniowe (certyfikowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego), loty związane z realizacją usług lotniczych (również certyfikowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego) oraz inne na lotniskach użytku wyłącznego które są jednak lotami odpłatnymi i które nie można traktować jako „loty niehandlowe” w rozumieniu obecnego brzmienia ust. 4 pkt 1.

Proponowana zmiana nr 2:

w art. 66 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Statki powietrzne mogą startować i lądować, z zastrzeżeniem art. 93 oraz art. 93a, z lotnisk wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych, których dane techniczne i eksploatacyjne są opublikowane w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, o którym mowa w art. 121 ust. 3. Aktualne dane techniczne i eksploatacyjne lotnisk są przekazywane do publikacji w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych przez zarządzającego lotniskiem.”

Uzasadnienie do proponowanej zmiany nr 2:


Zmiana zapisu art. 66 ust. 1 ma na celu uwzględnienie nowego art. 93a w projekcie nowelizacji. Bez tej zmiany start i lądowanie w terenie przygodnym, o którym mowa w art. 93a, byłoby traktowane jako wykroczenie popełnione przez posiadacza nieruchomości w rozumieniu art. 210 ust. 1 pkt 4.

Proponowana zmiana nr 3:

art. 93 otrzymuje brzmienie:
„Art. 93. 1. Statki powietrzne mogą wykonywać starty i lądowania także z lądowisk, których parametry techniczne i eksploatacyjne pozwalają na bezpieczne wykorzystywanie ich przez statki powietrzne, w następujących celach:
1) przeprowadzania imprez kulturalnych, sportowych, propagandowych, reklamowych;
2) wykonywania usług lotniczych nieobejmujących przewozu lotniczego w tym lotów handlowych nieregularnych oferowanych niepublicznie – wykonywanych wyłącznie statkami powietrznymi o maksymalnej masie startowej nieprzekraczającej 5.700 kg lub posiadających mniej niż 13 miejsc dla pasażerów;
3) prowadzenia szkolenia lub treningu; – jeżeli program szkolenia przewiduje naukę w takim terenie, a lot odbywa się wyłącznie w tym celu;
4) wykonywania lotów lokalnych;
5) ratowania życia i zdrowia ludzkiego, poszukiwania i ratownictwa lub zwalczania klęsk żywiołowych;
6) wykonywania lotów statkami powietrznymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2.;
7) wykonywania lotów prywatnych.
2. Za wybór terenu na lądowisko i bezpieczną jego eksploatację odpowiada dysponent lądowiska, który uzgadnia lokalizację lądowiska i zasady jego eksploatacji z właściwymi miejscowo organami gminy.
3. Lądowiska podlegają wpisowi do ewidencji lądowisk, prowadzonej przez Prezesa Urzędu, na wniosek złożony przez właściciela lub dysponenta terenu, uzgodniony z właściwymi miejscowo organami gminy oraz instytucjami zapewniającymi służby ruchu lotniczego.
4. Prezes Urzędu odmawia wpisu lądowiska do ewidencji, o której mowa w ust. 3, jeżeli funkcjonowanie tego lądowiska może zagrozić bezpieczeństwu ruchu lotniczego.
5. Starty i lądowania statków powietrznych mogą być wykonywane z lądowisk tylko za zgodą dysponenta terenu i zgodnie z instrukcją operacyjną lądowiska.
6. Odpowiedzialność za wybór lądowiska jako miejsca startu, postoju i lądowania statku powietrznego oraz za powstanie ewentualnych szkód związanych ze startem, postojem i lądowaniem oraz wykonywaniem lotu przez statek powietrzny ponosi organizator lotu lub osoba wykonująca lot dowódca statku powietrznego.
7. Lądowisko, na wniosek dysponenta terenu, może być czasowo zarejestrowane jako lotnisko po wskazaniu zarządzającego tym lotniskiem i spełnieniu warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 pkt 2.
8. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze bezpieczeństwo statków powietrznych i osób trzecich, określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki wykorzystywania lądowisk przez statki powietrzne, tryb
zgłaszania lądowisk do ewidencji oraz sposób prowadzenia i wzór ewidencji lądowisk;
2) szczegółowe warunki czasowego zarejestrowania lądowiska w rejestrze lotnisk.”;

Uzasadnienie do proponowanej zmiany nr 3:

Proponowana zmiany maja na celu ułatwienie i rozszerzenie zakresu korzystania z lądowisk poprzez rozszerzenie katalogu dostępu do lądowisk. Wszystkie proponowane zmiany są rozwiązaniami oczekiwanymi szczególnie ze strony lotnictwa ogólnego.

Istotne jest dla lotnictwa ogólnego aby możliwe było wykonanie lotów handlowych nieregularnych oferowanych niepublicznie (pkt 2) - zwanych również „air taxi” - wykonywanych wyłącznie małymi statkami powietrznymi o mniejszej maksymalnej masie startowej lub posiadających mniejszą ilość miejsc dla pasażerów niż w przypadku lotnisk użytku wyłącznego. Loty związane z realizacją lotów handlowych nieregularnych stanowią działalność certyfikowana i nadzorowaną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Zmiana w pkt 3 ma na celu usunięcie szczegółowych zapisów w nowelizacji ustawy dotyczących szkoleń lotniczych które mają szczegółowe uwarunkowania w aktach wykonawcze związanych z szkoleniem personelu lotniczego i są ponadto działalnością certyfikowaną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Zmiana polegająca na dodanie pkt 7 do Art. 93 ust. 1 ma na celu umożliwienie wykonanie również lotów prywatnych które nie są wymieniane wprost w obecnym brzmieniu Art. 93 ust 1.

Zmiana w ust 3 ma na celu usunięcie szczegółowych zapisów w nowelizacji ustawy dotyczących wpisowi lądowisk do ewidencji lądowisk skoro przepisy te już znajdują się w projekcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia ... w sprawie lądowisk.

Zmiana w ust. 6 ma na celu uściślenie, że osoba wykonująca lot jest dowódca statku powietrznego o czym piszą przepisy międzynarodowe i krajowe.

Proponowana zmiana nr 4:


po art. 93 dodaje się art. 93a w brzmieniu:
„Art. 93a. 1. Dopuszcza się w sytuacjach szczególnych wykorzystanie do startu i lądowania statku powietrznego, a w szczególności balonu lub szybowca, innego terenu niż lotnisko wpisane do rejestru lotnisk i lądowisko, zwanego dalej „terenem przygodnym”, za zgodą właściciela lub dysponenta danego
terenu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, w następujących celach:
1) przeprowadzania imprez kulturalnych, sportowych, propagandowych, reklamowych;
2) wykonywania usług lotniczych nieobejmujących przewozu lotniczego;
3) prowadzenia szkolenia lub treningu;
4) wykonywania lotów lokalnych;
5) ratowania życia i zdrowia ludzkiego, poszukiwania i ratownictwa lub zwalczania klęsk żywiołowych;
6) wykonywania lotów statkami powietrznymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2.;
7) wykonywania lotów prywatnych
2. Start i lądowanie statku powietrznego z terenu przygodnego może się odbyć po upewnieniu się przez dowódcę statku powietrznego, że jest możliwe bezpieczne wykonanie takiej operacji zgodnie z instrukcją użytkowania statku powietrznego.
3. W przypadkach:
1) konieczności wykonania lądowania przymusowego lub zapobiegającego znalezieniu się statku powietrznego w sytuacji stanowiącej potencjalne zagrożenie jego bezpieczeństwa, gdyby kontynuował lot,
2) transportu medycznego służącego ratowaniu użycia lub zdrowia ludzkiego,
3) udziału lotnictwa w zwalczaniu klęsk żywiołowych lub w innych nagłych stanach
zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
4) lotów wykonywanych przez statki powietrzne bez napędu – możliwe jest wykonanie lądowania statku powietrznego bez zgody właściciela lub dysponenta danego terenu z obowiązkiem późniejszego powiadomienia go o tym zdarzeniu. Przepis art. 93 ust. 6 stosuje się odpowiednio.”;

Uzasadnienie do proponowanej zmiany nr 4:

Proponowana zmiany maja na celu ułatwienie i rozszerzenie zakresu korzystania z terenów przygodnych przygodnego poprzez rozszerzenie katalogu dostępu do terenów przygodnych. Wszystkie proponowane zmiany są rozwiązaniami oczekiwanymi szczególnie ze strony lotnictwa ogólnego.

Zmiana w art. 93a ust 1 ma na celu usunięcia niejasnego pojęcia dla środowiska lotniczego jakim jest „sytuacja szczególna” w przypadku startu i lądowaniu w terenie przygodnym za zgodą właściciela. Ponadto proponujemy nie pisać teren przygodny w cudzysłowach oraz doprecyzować, tak jak jest w obowiązującej ustawie, ze chodzi o lotniska wpisane do rejestru lotnisk (bowiem z brzmienia art. 58 ust. 1 wynika, że przez rejestr lotnisk rozumie się rejestr lotnisk cywilnych). Nie ma potrzeby wyszczególnienia w ust. 1 balonów lub szybowców (czyli statków powietrznych bez stałego napędu) bowiem rodzaje statków powietrznych które będą mogły wykorzystać teren przygodny będzie zależało od Art. 93a ust. 2.

Ponadto wnioskujemy aby katalog lotów możliwych do wykonania w terenie przygodnym nie był bardziej ograniczone w stosunku do rodzajów lotów możliwych w chwili obecnej w innych miejscach przystosowanych do startów i ładowań o którym mowa w obowiązującej ustawie prawo lotnicze (art. 93 ust 1). Proponujemy aby rodzaje lotów możliwych do wykonania w terenie przygodnym pokrywały się z tymi które proponujemy na lądowiskach w Art. 93 ust 1 pkt 1 – 7, z wyjątkiem przewozu lotniczego. Istotą proponowanego terenu przygodnego, w przeciwieństwie do lądowisk, jest przeniesienie odpowiedzialności za wykorzystanie terenu przygodnego na dowódcę statku powietrznego o którym pisze art. 93a ust 2.

Zmiana w art. 93a ust 3 pkt 1 ma na celu uwzględnienia w nowelizowanych przepisach lądowanie przymusowe które różni się istotnie od lądowania zapobiegawczego tym, że dowódca statku powietrznego jest wręcz zmuszony lądować np. z uwagi na awarię silnika lub z innych przyczyn technicznych.

Źródło: KTL AOPA Poland
comments powered by Disqus

Komentarze

A co z prawem innych ludzi do ciszy i spokoju, jeżeli będzie można startować i lądować wszędzie? Czy któryś z motolotniarzy zastanowił się, jak jego hałasująca maszyna wpływa na otoczenie? jak czują się ludzie we własnym ogródku, mający świadomość, że ktoś się na nich "gapi" z góry? Gdzie tu wolność osobista i prawo do prywatności?

Rozumiem, że też walczysz o zmianę trajektorii satelit wykonujących fotki Twojego ogródka na zlecenie Google Earth, Zumi i innych?

Polecam Ci lekturę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym która Ci wszystko wyjaśni i w której zobaczysz, że zgoda wynikająca z prawa lotniczego to nie jedyna zgodą, np. na zmianę zagospodarowania terenu, którą musisz uzyskać o władzy w tym kraju.

A co z hałasem pracującego ciągnika sąsiada rolnika który może orać pole od świtu? Jest coś w tym kraju jak normy hałasu i to z nich wynika ile możemy hałasować i w jakich godzinach.

Szanowni Panstwo, a co z konstytucyjnym prawem swobodnego rozporzadzania swoja wlasnoscia?? Jak na razie nie wolno pozyczyc SP o ile nie uzyska sie wczesniej pisemnej zgody prezesa ULC. Inaczej mowiac wszyscy, ktorzy pozyczaja swoj SP nawet koledze, sami siedzac na prawym, naruszaja prawo lotnicze. Co ciekawe wiele (lub nawet prawie wszystkie) firm wynajmuje SP i nigdy nie wystepuje do prezesa ULC o zgode. To mialo tez ulec zmianie i co, czyzby umknelo uwadze?? Ponizej cytat odpowiedniego artykulu.

Art. 41.
1. Umowa o czasowym oddaniu statku powietrznego do używania osobie innej niż
jego właściciel lub inny użytkownik, jest ważna od dnia wykonalności decyzji
administracyjnej Prezesa Urzędu akceptującej tę umowę w części dotyczącej
nadzoru nad eksploatacją statku powietrznego.
2. Prezes Urzędu odmawia zaakceptowania umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli
nie zostały określone organy, których nadzorowi ma podlegać eksploatacja statku
powietrznego.
3. Umowa, o której mowa w ust. 1, jest ujawniana w rejestrze statków.

Mam zaszczyt ogłosić, że z dniem dzisiejszym został skoncesjonowany nowy przewoźnik lotniczy AD ASTRA Executive Charter Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. R. Popiołka 16, wejście od ul. Piastów Śląskich. tel. 664 092 492(Bemowo). Zapraszamy do współpracy.

Dzięki za objaśnienie "lotu lokalnego"....:-)

Czyli jak to prawo przejdzie to będzie można legalnie zapłacić komuś za wykonanie takiego lotu?
I jak to się ma do ultralightów - bo z tego co wiem nie wolno prowadzić na nich lotów komercyjnych.
Jeśli tak, to kiedy może to zacząć obowiązywać, wiadomo coś na ten temat?

Czy ktoś może mi wyjaśnić na czym polega "lot lokalny"?

w noweli ma być dodany nowy Art 2 pkt 9b)
"lotem lokalnym jest lot rozpoczynający się i kończący w tym samym miejscu, wykonywany bez międzylądowania;”

zatem nie jest to przewóz wymagający AOC

http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/AACB832E73C470CEC12575130055C783/$file/1403.pdf

To tylko w Polsce są takie przeciwlotnicze przepisy, czy w innych krajach też składanie się na paliwo jest nielegalne?

Rację ma Aeroklub Poznański. Chodzi o certyfikat przewoźnika.
Na wielki, prawie 40 milionowy kraj tylko około tuzina firm może lagalnie przewozić ludzi (z czego 3/4 to linie lotnicze) bo tak trudno jest w Polsce spełnić wymagania żeby ten papier uzyskać.
Teraz to 2 razy się trzeba zastanowić czy się można z kumplem pilotem na benzynę złożyć, czy też może będzie to łamanie prawa.
Takie czasy.

Może mi ktoś napisać jak to jest z wykonywaniem lotów widokowych.
W Aeroklubie Poznańskim powiedziano mi, że nie prowadzą lotów widokowych, bo prawo im nie pozwala (kiedyś prowadzili loty widokowe) i, że musieliby mieć "licencje przewoźnika"(lub coś w tym rodzaju, nie pamiętam)
Na stronach internetowych innych aeroklubów jest napisane, że prowadzą takie loty.
Kto ma rację?

Powinno wprowadzić się zapis o wyłączeniu wodnosamolotów z przepisów o lądowaniu (w tym zgody właściciela) i wprowadzić zapis, że lądujące samoloty na wodzie podlegają przepisom wodnym. To jest jedyna droga - inaczej nic z amfibii w Polsce nie będzie, bo nikt w Prawie Lotniczym nie zrobi cegły w postaci przepisów na wodzie.

Szkoda, że w sprawie amfibii nic nie postanowiono.
A są ciekawe konstrukcje.