Przejdź do treści
Bezpieczniej pod Cumulusem – program dofinansowania zakupu urządzeń
Źródło artykułu

"Bezpieczniej pod Cumulusem” – program dofinansowania zakupu urządzeń

Komisja Szybowcowa AP postanawia środki sponsorskie w wysokości 20 000 PLN przydzielone uchwałą Zarządu AP nr 91/49/XIX/2014 przeznaczyć na dofinansowanie zakupu wyposażenia szybowców podnoszących bezpieczeństwo. W tym celu uruchamia ogólnopolski program „Bezpieczniej pod Cumulusem”.

W załączeniu regulamin programu oraz wzór wniosku.

Regulamin programu „Bezpieczniej pod Cumulusem”

1.   Wprowadzenie

Komisja Szybowcowa Aeroklubu Polskiego (dalej KS) podejmuje szereg działań w celu zwiększenia bezpieczeństwa lotów szybowcowych. W ostatnim czasie działania te koncentrują się  głównie na aspekcie wyeliminowania zderzeń szybowców w powietrzu. Efektem są lub będą zmiany regulaminowe, a w nich między innymi wprowadzenie obowiązku wyposażenia szybowców startujących w zawodach w urządzenia antykolizyjne FLARM oraz wariometry akustyczne.

W celu ułatwienia zawodnikom oraz klubom sportowym nabycia urządzeń FLARM oraz wariometrów akustycznych KS wdraża Program „Bezpieczniej pod Cumulusem” (dalej Program). W ramach Programu KS organizuje i przeprowadza zakup grupowy określonych urządzeń połączony z dotacją ze środków własnych KS. W efekcie umożliwi to znaczne obniżenie kosztów zakupu urządzeń, ułatwi ich wdrożenie i podniesie poziom bezpieczeństwa w powietrzu.

2.   Urządzenia do nabycia w ramach Programu

W ramach Edycji 2014 do zakupu udostępnia się następujący sprzęt:

– 30 urządzeń FLARM produkcji LX Navigation:
a) LX Flarm Mini Box IGC z wyświetlaczem LED w cenie 1700 PLN brutto lub
b) LX Flarm Red Box IGC z wyświetlaczem LED w cenie 1800 PLN brutto lub
c) LX Flarm Mobile IGC z wyświetlaczem LED w cenie 1750 PLN brutto lub
d) LX Flarm Mini Box IGC z wyświetlaczem Color Display  w cenie 2000 PLN brutto lub
e) LX Flarm Red Box IGC z wyświetlaczem Color Display w cenie 2100 PLN brutto
- 30 wariometrów akustycznych produkcji LXNAV  V3 w cenie 1500 PLN brutto

Powyższy sprzęt będzie dostarczany w zestawach standardowo oferowanych przez producentów i publikowanych na stronach LX Navigation oraz LXNAV.

3.   Kryteria dopuszczenia do zakupu

Do zakupu w ramach Programu dopuszczone są:
– kluby sportowe zrzeszone w Aeroklubie Polskim posiadające w roku 2014 i 2015 licencję sportową klubu w kategorii szybowce
oraz
– osoby fizyczne, które posiadały licencję zawodnika w sporcie szybowcowym w roku 2014

4.   Kryteria ilościowe zakupu

W ramach Programu jeden podmiot może nabyć:
– klub sportowy: maksymalnie 3 zestawy FLARM wraz z wyświetlaczami oraz maksymalnie 3 wariometry akustyczne
– osoba fizyczna: maksymalnie 1 zestaw FLARM wraz z wyświetlaczem oraz maksymalnie 1 wariometr akustyczny

5.   Kryteria proceduralne Programu

Program w Edycji 2014 realizowany będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:
– ogłoszenie regulaminu Programu do 22.12.2014
– zgłoszenia w formie wniosków przyjmowane będą do dnia 23.01.2015
– ogłoszenie przydziału urządzeń do dnia 31.01.2015 na podstawie przyjętych wniosków
– dostawa urządzeń nastąpi przed 31.03.2015

Procedura zgłoszenia:

– wniosek o przystąpienie do Programu jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu
– wnioski tylko i wyłącznie w formie elektronicznej należy składać na adres mailowy: b.kraskiewicz@szybowce.pl
– jedynym załącznikiem do wniosku jest potwierdzenie zapłaty za wybrane urządzenia dokonane przelewem na rachunek bankowy Aeroklubu Polskiego o numerze 87 2030 0045 1110 0000 0253 5380 prowadzony przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Wpłaty prosimy opatrzyć tytułem: „Bezpieczniej pod CU”

Procedura przyznania urządzeń w ramach Programu:


– rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i dostarczone terminowo wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty
– KS sprawdzać będzie prawdziwość danych dotyczących posiadanych licencji klubu lub sportowca
– o przydziale urządzeń decyduje kolejność zgłoszeń, jednak terminem początkowym odliczania jest 05.01.2015
– jeśli popyt na zakup urządzeń będzie większy niż założony to KS rozważy rozszerzenie puli w drodze uchwały po dniu 23.01.2015 po rozpoznaniu faktycznego zainteresowania

Procedury końcowe:

– KS zastrzega sobie prawo do anulowania Programu w każdej chwili
– jeśli podmiot nie otrzyma przydziału na zakup urządzeń lub Program zostanie anulowany, KS bezzwłocznie zwróci wszelkie wpłacone środki
– w przypadkach zaistnienia niejednoznacznych okoliczności lub nie ujętych w niniejszym regulaminie, KS będzie wprowadzała modyfikacje w formie uchwał,
– wszystkie informacje dotyczące programu będą publikowane na stronie KS: www.szybowce.com, oraz na ile to będzie możliwe na www.forum.szybowce.com
– jeśli program zakończy się powodzeniem, KS będzie planowało i prowadziło podobne programy w przyszłości

Wniosek można znaleźć tutaj

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony