Prezydent podpisał nowelizację Prawa lotniczego

Prawo lotnicze, fotografia oryginalna: Andrzej Łapczyński

W dniu 21 kwietnia 2021 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze.

Celem ustawy z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze jest umożliwienie wykonywania zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka statkami powietrznymi kategorii specjalnej, które nie są objęte nadzorem Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), a dotychczas posługiwały się certyfikatem usług lotniczych (Aerial Works Certificate – AWC), jak również umożliwienie wykonywania zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych.

W tym celu rozszerzono zakres przedmiotowy przepisu art. 163c ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970), umożliwiając Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydanie – na wniosek zainteresowanego podmiotu – zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka statkami powietrznymi pozostającymi pod nadzorem krajowym, a także na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych.

W konsekwencji, wprowadzono odpowiednie zmiany w odniesieniu do nadzoru Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego nad podmiotami, które uzyskają wymienione zezwolenia, opłat lotniczych za wydanie tych zezwoleń i ich ewentualnych zmian oraz bieżącego nadzoru nad podmiotami posiadającymi zezwolenia, a także sankcji za nieprzestrzeganie wprowadzanych przepisów.

Zgodnie z przepisem przejściowym, do postępowań dotyczących zezwoleń na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosowane będą przepisy dotychczasowe. Natomiast zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowają ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Projekt Ustawy dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP
comments powered by Disqus