Europejskie Technikum Lotnicze w Powodowie

Europejskie Technikum Lotnicze w Powodowie

Czteroletnia szkoła kształcąca w zawodzie technik awionik, technik mechanik lotniczy, przeznaczona dla uczniów ze zdolnościami i dobrą znajomością przedmiotów ścisłych - fizyki, matematyki oraz języka angielskiego. 

Przedmioty ogólnokształcące pozwolą uczniom na przygotowanie się do egzaminu maturalnego.

W programie nauczania oprócz przedmiotów ogólnokształcących, będzie prowadzone nauczanie następujących przedmiotów zawodowych: podstawy elektrotechniki, elektronika, technika cyfrowa, podstawy obsługi urządzeń lotniczych, aerodynamika i mechanika lotu, konstrukcja statków powietrznych, budowa i eksploatacja systemów i urządzeń awioniki i inne.

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą otrzymać Europejski Certyfikat Technika Awionika obsługi technicznej statków powietrznych, ważny we wszystkich państwach Unii Europejskiej i w wielu państwach poza Unią. 

Przedmioty zawodowe:

1. Język angielski lotniczy przygotowuje ucznia w zakresie znajomości potocznego i technicznego lotniczego języka angielskiego w mowie i piśmie zapewniając spełnienie wymagań przepisów lotniczych dla personelu obsługi technicznej.

2. Podstawy elektrotechniki zapewniają wiedzę i umiejętności z zakresu elektrotechniki niezbędne w obsłudze technicznej urządzeń statków powietrznych.

3. Podstawy elektroniki bazują na wiedzy uzyskanej podczas nauczania fizyki i elektrotechniki, obejmują elektronikę i automatykę lotniczą. Zajęcia wzbogacone ćwiczeniami w pracowni elektroniki pozwalają na przygotowanie ucznia do obsługi systemów elektronicznych wykorzystywanych w lotnictwie.

4. Technika cyfrowa obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu obwodów logicznych, obwodów scalonych, systemów elektronicznych przyrządów pokładowych, systemów elektronicznych statków powietrznych. Przedmiot ten wykorzystuje wiedzę zdobytą przez ucznia podczas nauczania przedmiotów elektronika i elektrotechnika.

5. Ogólnotechniczne podstawy obsługi urządzeń lotniczych przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu rysunku technicznego, materiałoznawstwa, maszynoznawstwa oraz elementów technologii lotniczej i przygotowuje ucznia do nauczania specjalistycznych przedmiotów z zakresu budowy i eksploatacji statków powietrznych.

6. Aerodynamika i mechanika lotu nauczanie tego przedmiotu umożliwia uczniom zrozumienie podstawowych praw i zjawisk aerodynamicznych, kinematycznych i dynamicznych, wpływających na ruch statków powietrznych w przestrzeni.

7. Konstrukcja i eksploatacja statków powietrznych i ich zespołów napędowych nauczanie tego przedmiotu pozwala uczniom zrozumieć zasady budowy i obsługi statków powietrznych i zapoznać z elementami wyposażenia statków powietrznych takimi, jak silniki, uklady sterowania itp.

8. Budowa i eksploatacja wyposażenia elektrycznego statków powietrznych przedmiot ten bazuje na wiedzy ucznia z zakresu podstaw elektrotechniki, elektroniki, techniki cyfrowej i budowy statków powietrznych. Ma na celu zapoznanie uczniów z zagadnieniami związanymi z wyposazeniem elektrycznym statków powietrznych i elementami tego wyposażenia oraz nauczenie zasad eksploatacji i obsługi.

9. Budowa i eksploatacja systemów i urządzeń awioniki ma na celu zapoznanie uczniów z przyrządami pokładowymi, urządzeniami i systemami radionawigacyjnymi oraz radiokomunikacyjnymi oraz innym wyposażeniem awionicznym statków powietrznych. oraz nauczenie zasad eksploatacji i obsługi.

10. Przepisy lotnicze przedmiot umożliwia zapoznanie uczniów z obowiązującymi przepisami prawa tzn. międzynarodowym prawem lotniczym, prawem lotniczym Unii Europejskiej, oraz polskim prawem lotniczym i wzajemnymi ich relacjami.

11. Środowisko pracy obejmuje wiadomości z zakresu psychologii socjalnej, środowiska, komunikacji międzyludzkiej oraz zagrożeń w miejscu pracy.

12. Zajęcia praktyczne, odbywające się w szkolnych pracowniach specjalistycznych oraz praktyki zawodowe odbywające sie poza szkołą pozwalają uczniom zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie obsługi technicznej statków powietrznych. 

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj.

Źródło: Internet
comments powered by Disqus