Dokumenty Komisji Europejskiej COM(2008) 582 wersja ostateczna

ulc_logo

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów

Trzecie sprawozdanie Komisji z wykonania rozporządzenia (WE) nr 23202002 ustanawiającego wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w formie pliku jest do pobrania ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Wyjaśnienie:

W związku z otrzymaniem w/w dokumentu Komisji Europejskiej, Urząd Lotnictwa Cywilnego został zobowiązany do opracowania projektu stanowiska Rządu w odniesieniu do treści dokumentu. Niniejszym omawiany dokument zostaje przekazany do konsultacji społecznych, jednocześnie Urząd zachęca Państwa do zapoznania się z treścią dokumentu oraz zgłoszenie ewentualnych uwag.

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za projekt jest Pan Paweł Wójcik – specjalista w Departamencie Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym ULC – Tel. 22 520 74 87, email: pwojcik@ulc.gov.pl . Wszelkie uwagi proszę zgłaszać na wskazany adres poczty elektronicznej.
 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus