Certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że obowiązują już nowe procedury regulujące uzyskanie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa.

Kandydaci na operatorów kontroli bezpieczeństwa po pozytywnym ukończeniu szkolenia specjalistycznego podstawowego będą przystępować do egzaminu przeprowadzanego przez Komisję Egzaminacyjną w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, bądź w przypadku funkcjonariuszy służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w ośrodku szkolenia lub jednostce organizacyjnej, w której prowadzone było szkolenie. Egzamin będzie składał się z dwóch części – testu teoretycznego sprawdzającego znajomość obowiązujących przepisów prawa oraz egzaminu praktycznego przeprowadzanego w oparciu o program komputerowy PCQuest.

Terminy egzaminów zostaną podane na stronie internetowej ULC. Zapisy na poszczególne sesje egzaminacyjne będą się odbywały za pośrednictwem ośrodków szkoleniowych oraz indywidualnie. Wydanie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa nie podlega opłacie.

Zgodnie z § 25 ust. 11 Krajowego Programu Szkolenia Prezes Urzędu ogłasza w Dzienniku Urzędowym ULC minimalny poziom punktów niezbędny do uzyskania oceny pozytywnej ze sprawdzianu umiejętności praktycznych. Przedmiotowy wskaźnik jest po raz pierwszy ustalany w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. W związku z powyższym do momentu ukazania się w Dzienniku Urzędowym ULC stosownego obwieszczenia oraz powołania Komisji Egzaminacyjnej egzamin na operatorów kontroli bezpieczeństwa zostaje wstrzymany.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus