IMGW o kosztach osłony meteorologicznej

IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił swoje stanowisko w kwestii kosztów osłony meteorologicznej lotnictwa ogólnego. Artykuł IMGW jest odpowiedzią na opublikowany wcześniej artykuł p. Bogdana Bartosika pt. Ile kosztuje osłona meteorologiczna lotnictwa ogólnego?, który zdaniem IMGW wprowadza nieporozumienie.

Stanowisko IMGW:

W ostatnim okresie, na skutek publikacji na portalu dlapilota.pl, a zwłaszcza artykułu pt. Ile kosztuje osłona meteorologiczna lotnictwa ogólnego? autorstwa pana Bogdana Bartosika, narosło wiele nieporozumień dotyczących osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego i jego finansowania. Tymczasem zarówno koszty, jak i zasady pełnienia tej osłony są transparentne i oparte na obowiązujących przepisach prawa.

Koszty osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego ponoszone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy (dalej „IMGW PIB”) zostały określone zgodnie z zasadami wynikającymi m. in. z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustanawiającego wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej (dalej „Rozporządzenie Komisji nr 1794/2006”). Wysokość tych kosztów określana jest na podstawie rzeczywistych kosztów ponoszonych na ten cel, z uwzględnieniem koniecznych modyfikacji wynikających z potrzeby rozwoju osłony meteorologicznej, oraz obowiązujących regulacji prawnych. Dodatkowo, koszty meteorologicznej osłony lotnictwa cywilnego, ponoszone przez IMGW-PIB, określone zostały zgodnie z zasadami wypracowanymi przez Światową Organizację Meteorologiczną (World Meteorological Organization) i zawartymi w publikacji Word Meteorological Organization nr 904 „Guide to aeronautical meteorological services cost recovery. Principles and guidance”. Koszty te są poddawane rokrocznie szczegółowej analizie Urzędu Lotnictwa Cywilnego i zatwierdzane są przez ULC i EUROCONTROL.

Podkreślenia wymaga fakt, że koszty osłony meteorologicznej w Polsce należą do grupy najniższych w Europie, zwłaszcza w konfrontacji z powierzchnią państw członkowskich, a tym samym obszarem podlegającym służbom MET, co ilustruje poniższy wykres.


Koszty osłony meteorologicznej lotnictwa świadczonej przez IMGW-PIB nie stanowią również tajemnicy wewnątrz branży lotniczej. Dwa razy w roku IMGW-PIB bierze udział w spotkaniach organizowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, na których obecni są również przedstawiciele przewoźników korzystających z polskiej przestrzeni powietrznej. Podczas tych spotkań IMGW-PIB prezentuje szczegółowy podział kosztów, które ponosi, aby świadczone usługi osłony meteorologiczne dla lotnictwa spełniały wszelkie wymogi jakościowe, zapewniały najwyższy poziom bezpieczeństwa wykonywanych operacji lotniczych.

Zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Komisji nr 1794/2006, wszelkie koszty związane z meteorologiczną osłoną lotnictwa cywilnego muszą być w całości pokrywane przez użytkowników przestrzeni powietrznej, aby wykluczona została niedozwolona pomoc publiczna dla użytkowników przestrzeni powietrznej. Zasada funkcjonowania schematu opłat ujęta w Rozporządzeniu Komisji nr 1794/2006 zakłada, że koszty terminalowych służb żeglugi powietrznej finansowane są z opłat terminalowych nakładanych na użytkowników służb żeglugi powietrznej i/lub innych przychodów.

Również nie jest prawdziwy pogląd, jaki zdaje się prezentować autor wymienionych publikacji, iż wyznaczenie Instytutu – analogicznie jak innych podmiotów pełniących służby żeglugi powietrznej nie jest korzystne dla użytkowników przestrzeni powietrznej. W pierwszym rzędzie należy zauważyć, że w Unii Europejskiej zapewnienie konkurencji na rynku jest traktowane jako priorytet, zaś odstępstwo od zasad konkurencji przewidziane jest w prawie unijnym wówczas, jeżeli służy ono innym, nadrzędnym celom. Wyznaczenie instytucji odpowiedzialnej za prowadzenie osłony meteorologicznej, a także innych służb, na zasadach wyłączności dopuszczalne jest zarówno przez prawo unijne (artykuł 8 Rozporządzenia nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb nawigacji lotniczej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, jak i prawo polskie (§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wyznaczania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej oraz realizacji przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego jego uprawnień i obowiązków jako państwowej władzy nadzorującej osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego. W założeniu wyznaczenie pozwala państwom członkowskim Unii Europejskiej na racjonalne i gwarantujące bezpieczeństwo ruchu lotniczego kształtowanie systemu służb żeglugi powietrznej, oparte na działalności w pełni profesjonalnych i nieprzypadkowych jednostek. Wyznaczanie jest rozwiązaniem zwykle stosowanym w krajach Unii Europejskiej, które w tym obszarze dają prymat bezpieczeństwu ruchu lotniczego, i rezygnują z wprowadzenie zasad konkurencji, której istotą jest konkurencja cenowa, a więc również kosztowa. W sytuacji, gdy pełnienie służb żeglugi powietrznej, w tym osłony meteorologicznej, wymaga posiadania kosztownych urządzeń i instalacji i permanentnego ich odtwarzania, dopuszczenie wolnej konkurencji mogłoby doprowadzić do pogorszenia jakości osłony, na skutek poszukiwania nieracjonalnych, z punktu widzenie bezpieczeństwa, oszczędności.

Warto też zauważyć, że zakres wyznaczenia nie jest poufny, jest informacją publiczną, i jako taki, udostępniany może być zainteresowanym przez ULC zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

IMGW-PIB pełni osłonę meteorologiczną lotnictwa cywilnego profesjonalnie i według standardów europejskich, zgodnie z zasadami określonymi w Aneksu nr 3 ICAO. Faktem jest, że usługi te są świadczone odpłatnie, co jest uzasadnione zarówno względami prawnymi, jak i znajduje uzasadnienie ekonomicznie.

Odstępstwem od udostępniania przez IMGW-PIB danych nieodpłatnie, jest udostępnianie organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom, wymienionym w przepisach prawa, danych standardowych, zbieranych i przetwarzanych w wyniku realizacji standardowych procedur, co znajduje oparcie w art. 110 ustawy z dnia 18 marca 2001 r. Prawo wodne. Prawo wodne jasno wskazuje, że właścicielem informacji zbieranych i przetwarzanych w wyniku realizacji standardowych procedur przetwarzania informacji przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, jest Skarb Państwa (art. 110 ust. 1 Prawa wodnego), zaś tymi informacjami w imieniu Skarbu Państwa rozporządza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jest to jednak wyjątek od odpłatnego udostępniania danych meteorologicznych; w pozostałym zakresie i pozostałym podmiotom informacje meteorologiczne udostępniane muszą być odpłatnie, w celu zagwarantowania pokrycia kosztów. W ramach uzyskiwanych przychodów Instytut rozszerza katalog świadczonych usług. Jednym z ostatnich, innowacyjnych produktów meteorologicznej osłony lotnictwa cywilnego jest zapewnienie szybkiego dostępu do danych radarowych dla pilotów za pośrednictwem telefonów komórkowych. Ewentualne ograniczenia lub opóźnienia świadczenia pełnego wachlarza usług meteorologicznych dla lotnictwa wynikać mogą z niedoborów finansowych.

Tym niemniej Instytut w możliwym zakresie udostępnia dane meteorologiczne nieodpłatnie, czego przykładem jest m.in. strona internetowa awiacja.imgw.pl, do której dostęp jest otwarty.

Powyższe fakty i uregulowania prawne są znane wszystkim zajmującym się funkcjonowaniem służb żeglugi powietrznej, zaś pomijanie ich w publikacjach oznacza, niestety, brak rzetelności autora i wprowadzanie w błąd opinii publicznej.

IMGW


Czytaj również:

Ile kosztuje osłona meteorologiczna lotnictwa ogólnego?

Źródło: IMGW
comments powered by Disqus

Komentarze

Pominę fakt, że nie musi a jednak daje dane meteo za darmo a wy płaczecie…
Chcielibyście by udostępnianie danych było płatne tak jak w innych krajach i to nie za małą kasę?? Przecież jako Instytucja jest monitorowana nie tylko przez władze nadzorujące więc muszą przestrzegać wszelkich aspektów prawnych w innym przypadku dawno temu dorwaliby się do ich tyłka..

Musi bo tak stanowi prawo lotnicze.

PC met Niemiecki roczny abonament to ok 300 zł. Ale dane pierwsza klasa i to ile...

Maju jakie dane są za darmo?
Co do tylniej części ciała to należy być ostrożnym

Jak nie potraficie czytać ze zrozumieniem, to poproście o zwrot pieniędzy od szkół, bo nie nauczyli.
Czepiacie się, a prawda jest taka, że gdy była możliwość zgłaszania uwag do Prawa Lotniczego, to jakoś nie było chętnych...
Sami jesteście żałośni, jeśli twierdzicie, że informacje na stronie IMGW są do d... Z pewnością napisały tak matoły, które nie potrafią czytać depesz, i odreagowują wylewając swoją frustrację na forum.

A może jednak potrafią czytać i stąd takie opinie.

Tu raczej chodzi o przestrzeganie prawa. Jak poczytać to nie jest wcale złe.
Ale trzeba by poczytać więcej niż cytowane kawałki.

A może w ogóle należy zamknąć wątek bo nie ma tu merytorycznych uwag
a tylko typowe frustracje i żale przysłowiowego Polaczka-buraczka.

Czy trudno wyobrazić sobie, że potencjalna konkurencja dla IMGW w zakresie usług
meteo na rzecz lotnictwa musiałaby albo kupować informacje synoptyczne od IMGW
albo samodzielnie założyć stacje pomiarowe? Ile moźe kosztować działanie stacji
przez rok wziąwszy pod uwagę sprzęt, wykwalifikowanych obserwatorów, (choćby wynajem) nieruchomości. Jak sądzę co najmniej kilkaset tysięcy złotych. Takich
stacji IMGW ma kilkadziesiąt.

Gdyby potencjalna konkurencja miała takie stacje finansować to czy nie staraliby
się oszczędzać choćby kosztem mniejszej gęstości ich rozstawienia? Może właśnie
dlatego w UE dopuszcza się wyjątek od zasady konkurencyjności. To też nie jest
wymysł IMGW a jakby z tego skorzystała inna firma to Polaczek-buraczek na nią
by swoje frustracje wylewał. Żałosne.

Robercie osłona meteo dla lotnictwa to nie tylko informacje synoptyczne ze stacji IMGW. A tak nawiasem mówiąc to pewnie jakiś cennik takich informacji być powinien.....Żałosne to jest iż zamist merytorycznie odnosić się do uwag i podnosić dyskusję na wyższy poziom to uciekasz się do wyzwisk i obrażasz..

No wreszcie się dowiedziałem jak w majestacie prawa być szczęśliwym monopolistą, żyć w wielkiej szczęśliwości i przekonaniu o własnej nieomylności a użytkownicy muszą być zadowoleni gdyż nie ma innej opcji. Ot takie to życie użytkowników

Wykres może i ładny. Ale brak źrodła, fatalny opis. A i raczej nie na temat - tam nie ma lotnictwa ogólnego.

Szkoda, że brak jest dokładnego opisu wykresu. Może Ktoś napisze jakieś źródło

Z uwagą przeczytałem ripostę i podzielę się kilkoma spostrzeżeniami
-/ogólnie artykuł nie mówi zupełnie o kosztach małego lotnictwa, a szkoda. Zaciemnieniem tematu jest wtrącenie w to wszystko Prawa wodnego
-/ponoć koszty należą do najniższych zwłaszcza w konfrontacji z powierzchnią. Według mojej oceny ten wykres tego nie ilustruje np. Finlandia. A gdzie jakość i różnorodność produktów.
-/ typowe myślenie MONOPOLISTY - cyt.” dopuszczenie wolnej konkurencji mogłoby doprowadzić do pogorszenia jakości osłony, na skutek poszukiwania nieracjonalnych, z punktu widzenie bezpieczeństwa, oszczędności”
-/wyznaczenie monopolu zupełnie nie służy ani racjonalizacji kosztów, ani też jakości usług. Zdrowa wolna konkurencja i odpowiedni nadzór jest najlepszym sposobem na uzdrowienie sytuacji w wielu aspektach działalności gospodarczej w tym i lotnictwie.
-/transparentność słowo wytrych ale jeśli jest podobnie jak z zawartością artykułu (groch z kapustą) to nie wygląda to najlepiej.
-/najciekawszym jest końcówka artykułu w której jest napisane o ograniczeniach i opóźnieniach związanych z kosztami - NIEDOBORÓW FINANSOWYCH. Czyżby ponad 30 mln. PLN było jeszcze za małą kwotą. Oj bójmy się….

Niech mi ktoś wyjaśni to, czy IMGW to prywatna firma czy (może jak mi się wydaje?!) instytucja rządowa? A może jest to służba meteorologiczna która ma obowiązek podawania warunków meteo? Jakoś nie wyobrażam sobie abym płacił policjantowi za pilnowanie porządku, ani żołnierzowi, że broni kraju skoro już mu zapłaciłem podatkami.

Z IMGW jest trochę jak z PKP. Dostają kasę, ale nie pokrywa ona w całości potrzeb. IMGW sprzedaje np. dane i za to czerpie dodatkową kasę na utrzymanie, a PKP sprzedaje bilety (i tu jakoś nikt nie ma o to pretensji, pomijając rosnące ceny).
A to jak firma jest zarządzana, co się z tymi pieniędzmi potem dzieje i na co idą, no i jakie korzyści z tego mają użytkownicy to już inna sprawa. Potrzeba zmian, ale czy ktoś jest w stanie to uzmysłowić ludziom na stołkach, którzy tych potrzeb nie widzą?

Co ich łączy z PKP to jakość usług

Dlaczego zawsze kiedy chcę skorzystać z awiacja.imgw.pl to "strona jest czasowo niedostępna"?
Nie wymagajmy zbyt wiele od instytucji która nie umie zadbać żeby chociaż strona z pogodową zawsze działała... abstrahując od żałosnego poziomu informacji na tej stronie jeśli już nawet uda się na nią dostać.

IMGW to d..... .

A ja korzystam z serwisu awiacja przez ponad 200 dni w roku i zaglądam do niego wtedy parę razy dziennie (sprawdzam pogodę będąc na dyżurze). Śmiało mogę stwierdzić że owszem przerwy w działaniu serwisu się zdarzają ale są tak rzadkie,
że nie jest to zauważalny problem.

Czy na pewno jest to odpowiedź dotycząca kosztów meteo lotnictwa ogólnego?
Mam wrażenie iż odpowiedź jest z gatunku napisano aby zamydlić oczka

Racja napisano co wiedziano czyli groch z kapustą

Czytam ze zrozumieniem i nie rozumiem.

Przeciez płacę na to i ja i Ty... (podatki)
dojdzie zaraz do tego że i metary bedą płatne...
wyslij SMS o tresci metar, koszt 10.98
albo zadzwon 0700.. panowie to jakieś zarty
do miłego w eterze