Droga do samodzielności

Górska Szkoła Szybowcowa ŻAR, www.glidezar.com

Od kilku lat czynione są starania o usamodzielnienie GSS Żar w ramach Aeroklubu Polskiego. Ma to na celu poprawienie efektywności funkcjonowania i zarządzania tym tak ważnym dla środowiska lotniczego ośrodkiem.

Podczas XXVII Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego wprowadzono stosowne zmiany do Statutu AP, podjęto uchwałę o powołaniu szkoły, oraz dokonano wyboru Rady Szkoły. Sądowa akceptacja zmian statutu AP otwarła drogę do dalszych działań.

W czerwcu ukonstytuowała się Rada Szkoły w składzie :

  • Tomasz Kawa - przewodniczący,

  • Tadeusz Kmieć - wiceprzewodniczący,

  • Jarosław Lewiński - sekretarz,

  • Marcin Prusaczyk,

  • Romuald Chruściel,

  • Wojciech Kos.

W sierpniu, dotychczasowy dyrektor GSS Żar, Bogdan Drenda został powołany na funkcję prezesa zarządu szkoły i przygotowano wniosek o wpisanie GSS Żar do Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek został przyjęty bez poprawek i w dniu 20 października dokonano wpisu w rejestrze pod numerem 0000368484. Nie ulega wątpliwości, że jest to zasługą Leszka Ligęzy, który bezinteresownie wspiera nas w działaniach prawnych.

Obecnie rozpoczęto żmudny proces inwentaryzacji nieruchomości co stworzy warunki do wyceny majątku przekazywanego w zarządzanie nowym organom. Podkreślić trzeba, że Szkoła pozostanie nadal w strukturach i władaniu Aeroklubu Polskiego.

W międzyczasie Rada Szkoły i przedstawiciele Zarządu Aeroklubu dokonują analiz dotyczących stanu szkoły i prowadzą prace dotyczące wypracowania modelu funkcjonowania szkoły, jej struktury, oraz strategii zmian. Nie ukrywam, że rozmowy są trudne, bo są to bardzo złożone problemy i bardzo zróżnicowane poglądy poszczególnych osób na temat optymalnego modelu szkoły. Nie jest to jednak mankamentem, gdyż różnić się można i trzeba dla wypracowania rozsądnych decyzji, ale chodzi też o to by różnić się pięknie i jestem przekonany, że nadal tak będzie w naszym zespole.

Tomasz Kawa

Źródło: GSS ŻAR
comments powered by Disqus