Nowy projekt sektorowy przemysłu lotniczego

Dolina Lotnicza (fot. dolinalotnicza.pl)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) zbiera propozycje utworzenia programów sektorowych planowanych do finansowania z funduszu europejskich w latach 2014-2020. Programy sektorowe to programy finansowania prac B+R w danym sektorze, utworzone jako odpowiedź na potrzeby przedstawicieli środowiska – zrzeszonych przedsiębiorców prowadzących działalność w danym sektorze. W ramach programów sektorowych można zgłosić propozycję utworzenia  sektorowego programu badawczo-rozwojowego dla przemysłu lotniczego (studium wykonalności).

Propozycje programu mogą zgłaszać podmioty zrzeszające, na zasadzie dobrowolności przedstawicieli danego sektora gospodarki (przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, itd.), reprezentujące interesy swoich członków i organizujące działalność danego sektora (np. izba gospodarcza, stowarzyszenie branżowe, platforma technologiczna). Utworzony badawczo rozwojowy program sektorowy zakłada współfinansowanie wszystkich zadań badawczych przez przemysł. W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada osobowości prawnej, studium w jego imieniu może złożyć tylko jego uprawniony reprezentant posiadający osobowość prawną. Dokumentem, który ma za zadanie zebrać informacje niezbędne do utworzenia programu sektorowego jest studium wykonalności programu sektorowego (z załącznikami), będące  de facto wnioskiem o ustanowienie programu.

Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu Lotniczego (SPPL) w imieniu Polskiej Platformy Technologicznej Lotnictwa przygotowuje studium wykonalności o utworzenie nowego  programu sektorowego dla  przemysłu lotniczego będącego kontynuacją biegnącego programu INNOLOT (robocza nazwa programu INNOLOT-2).

 W związku z przygotowaniem studium wykonalności prosimy partnerów przemysłowych o przysyłanie propozycji tematów badawczych do nowego programu sektorowego oraz kart informacyjnych przedsiębiorstwa. Główną zasadą nowych programów sektorowych będzie to, że wnioskodawcą i liderem projektu  będzie partner przemysłowy posiadający możliwość wdrożenia i współfinansowania projektu, a karta informacyjna przedsiębiorstwa będzie integralną częścią wniosku.

Lista zgłaszanych tematów musi być zgodna ze strategią badawczą przemysłu lotniczego na lata 2012-2035 opracowaną przez Polską Platformę Technologiczną Lotnictwa i nie może zawierać tematów zgłoszonych do finansowania w programie INNOLOT (1 i 2 konkurs).

Więcej informacji na stronie: www.dolinalotnicza.pl

Źródło: Dolina Lotnicza
comments powered by Disqus