Przejdź do treści
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych
Źródło artykułu

Zarządzenie MiR w sprawie regulaminu działania PKBWL: więcej zespołów badawczych

24 kwietnia 2015 r., P. Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju wydała Zarządzenie nr 15 w sprawie regulaminu działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Na postawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz. 768) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się regulamin działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Ustala się strukturę organizacyjną Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, określoną w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Traci moc zarządzenie nr 57 Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (Dz. Urz. MI Nr 13, poz. 69).
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z wyjątkiem § 1 ust. 1 w zakresie § 1 ust.1 pkt 2 oraz § 5 ust. 2 pkt 6 załącznika nr 1 do zarządzenia, które wchodzą w życie z dniem 15 listopada 2015 r.

Regulamin działania Państwowej Komisja Badania Wypadków Lotniczych obejmuje następujące działy:

 • Postanowienia ogólne
 • Kwalifikowanie zdarzeń lotniczych
 • Nadzorujący badanie i zespół badawczy
 • Zdanie odrębne
 • Posiedzenia zespołu badawczego
 • Dokumentacja badania zdarzenia lotniczego
 • Konsultacje raportu końcowego
 • Akredytowani przedstawiciele i ich doradcy
 • Posiedzenia Komisji
 • Sprawozdawczość
 • Dyżury Członków Komisji
 • Wyjazdy Służbowe
 • Wyposażenie i zagadnienia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Eksperci Komisji
 • Szkolenia, konferencja i seminaria

Wśród zmian, najbardziej istotnych jest potrzeba powstawania i współpracy zespołów badawczych nadzorujących badanie. Przy ustalaniu składu zespołu badawczego należy uwzględnić, o ile to możliwe, aby osoby wskazane do badania zdarzenia lotniczego nie pozostawały w zależności służbowej od osób i instytucji mających związek z badanym zdarzeniem lub w nim uczestniczących, nie były uczestnikami tego zdarzenia lub nie pozostawały w więzach rodzinnych z uczestnikami tego zdarzenia. Nadzorujący badanie w składzie zespołu badawczego może wyznaczać specjalistyczne grupy tematyczne, w szczególności grupę techniczną i wyszkoleniową. Oznacza to, że prawdopodobnie częściej przy badaniu, pojawiać się będą zewnętrzne opinie specjalistów i ekspertów.

Struktura organizacyjna Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych:
Pełny tekst Zarządzenia nr 15 Ministra Infrastruktury i Rozwoju dostępny jest tutaj.

Już niebawem, również nowa strona Komisji. O ułatwieniach dla internautów, będziemy informować.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony