Oficjalne uruchomienie Cywilno-Wojskowego Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego ARCC w PAŻP

ARCC, fot. Norbert Piorun

25 stycznia o godzinie 19:00 został, oficjalnie uruchomiony operacyjnie Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego ARCC w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Lotnicza służba poszukiwania i ratownictwa w Polsce jest ustanowiona zgodnie z zasadami zawartymi w Załączniku 12 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym i jest zapewniana przez służby lotnictwa cywilnego i wojskowego oraz służby różnych instytucji. Władzą odpowiedzialną za ustanowienie służby jest Minister właściwy do spraw transportu.


ARCC. fot. Norbert Piorun

Zadania ARCC (wybrane)

  • prowadzenie całodobowego nasłuchu na częstotliwości 121,500 MHz
  • realizacja zadań punktu kontaktowego (Search and Rescue Point of Contact — SPOC)
  • analiza sygnałów o zagrożeniu z międzynarodowego satelitarnego systemu wspomagania poszukiwania i ratownictwa (Cospas-Sarsat) określenie działań, które zostaną podjęte po uzyskaniu informacji o potencjalnym lub potwierdzonym niebezpieczeństwie zagrażającym statkowi powietrznemu, jego załodze i pasażerom
  • wyznaczanie statków powietrznych, których użycie zapewni skuteczne prowadzenie działań poszukiwawczo-ratowniczych
  • kierowanie do działań poszukiwawczo-ratowniczych LZPR i innych niż LZPR wojskowych statków powietrznych oraz statków powietrznych służb ratowniczych, służb porządku publicznego i innych, które mogą być na podstawie planu ASAR doraźnie wezwane do prowadzenia działań poszukiwawczych lub ratowniczych

W ośrodku RCC w PAŻP pracować będzie 10 koordynatorów cywilnych oddelegowanych z doświadczonego personelu służb ruchu lotniczego oraz 10 koordynatorów MON, specjalistów oddelegowanych do pracy w ośrodku ze strony Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

W przypadku zaistnienia konieczności udzielenia dalszej pomocy w realizacji misji poszukiwawczo – ratowniczych, w szczególności do działań przez naziemne siły i środki, ośrodek ARCC będzie współdziałał z Policją, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działań ratowniczych, w tym ratownictwa wodnego i górskiego. Ponadto ośrodek ARCC współpracować będzie ze służbami odpowiedzialnymi za poszukiwanie i ratownictwo lotnicze w państwach sąsiednich.

Działania poszukiwania i ratownictwa lotniczego, określone w przepisach ICAO, wykonują jednostki służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego ASAR we współdziałaniu ze służbami ruchu lotniczego ATS oraz jednostkami Krajowego Systemu Ratownictwa-Gaśniczego (KSR-G), systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (Rat-Med.) i Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownicta (MSAR).

Organem odpowiedzialnym za planowanie, koordynację i nadzorowanie działań poszukiwawczo-ratowniczych prowadzonych przez mobilne jednostki służb ASAR w całym FIR Warszawa jest:

ARCC Warszawa
Tel: +48 22 574 51 90, +48 22 574 51 91,
faks: +48 22 574 51 99,
kom: +48 885 745 190,
email: arcc@pansa.pl
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
02 - 147 Warszawa

Oficjalny dokument AIP GEN 3.6 : http://www.ais.pansa.pl/aip/aippliki/EP_GEN_3_6_en.pdf

 

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus