Obwieszczenie MI w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców

Dziennik Ustaw 2019 poz. 1439

1 sierpnia br., w Dzienniku Ustaw 2019 pod poz. 1439 zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców.

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwiesz-czenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców (Dz. U. poz. 1524), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

  • rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z dnia  29 kwietnia  2005 r.  zmieniającym  rozporządzenie  w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców (Dz. U. poz. 699);
  • rozporządzeniem  Ministra  Transportu  z dnia  14 marca  2007 r.  zmieniającym  rozporządzenie  w sprawie  szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców (Dz. U. poz. 397);
  • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców (Dz. U. poz. 668).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1)   odnośnika nr 2 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców (Dz. U. poz. 699), które stanowią:

„2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady nr 91/670/WE z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wzajemnego uznawania licencji personelu pełniącego określone funkcje w lotnictwie cywil-nym (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991).      Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.” „§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”; 2)   § 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 14 marca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców (Dz. U. poz. 397), który stanowi: „§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3)   § 2  i § 3 rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z dnia  27 marca  2019 r.  zmieniającego  rozporządzenie  w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców (Dz. U. poz. 668), które stanowią: „§ 2. Do szkoleń lotniczych cudzoziemców oraz do postępowań o wydanie cudzoziemcom licencji członka per-sonelu lotniczego, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


(...) 2. 1. Cudzoziemiec może być dopuszczony do szkolenia lotniczego w Rzeczypospolitej Polskiej, po uzyskaniu ze-zwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej „Prezesem”.

2. Cudzoziemiec, aby uzyskać zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, powinien:

1)  posiadać ważny dokument podróży z ważną wizą lub dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospo-litej  Polskiej  wydany  przez  uprawniony  organ  na  podstawie  ustawy  z dnia  12 grudnia  2013 r.  o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622) lub umowy międzynarodowej;

2)   spełniać  obowiązujące  w Rzeczypospolitej  Polskiej  wymagania  do  dopuszczenia  do  szkolenia  lotniczego  danego rodzaju, w zakresie: a)   (uchylona),5)b)  kwalifikacji lotniczych (...)

Pełny tekst dokumentu dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus