Nowela ustawy Prawo Lotnicze ze stycznia 2019 r. Komentarze i uwagi amatora – część 3

Aviation industry

Niniejszym publikujemy trzecią część artykułu Waldemara Królikowskiego „Nowela ustawy Prawo lotnicze ze stycznia 2019 r. Komentarze i uwagi amatora…”, odnoszącego się do ostatniej nowelizacji Ustawy Prawo Lotnicze i jej znaczenia dla funkcjonowania sektora lotniczego w naszym kraju.


DZIAŁ VIII, Lotnicza działalność gospodarcza.

Nie jestem specjalistą w tym zakresie dlatego skwituję nowelizację tego Działu w krótkim zdaniu – ustawodawca starannie odrobił lekcję zadaną przez Prezesa NIK w raportach z błędów popełnionych przy koncesjonowaniu OLT i EuroLOT. Nowela uszczelnia procedury, ale niejako „przy okazji” zwiększa pracochłonność i stopień skomplikowana procesu uzyskiwania koncesji i zezwoleń, a także nadzoru nad koncesjonariuszem.

Spore zmiany nastąpiły także w obszarze ochrony lotnictwa przed aktami terroryzmu, które szczególnie dotkną podmioty świadczące takie usługi na lotniskach. Uszczelnione i doprecyzowane zostały też zasady i procedury związane z udzielaniem ogólnie pojętych praw przewozowych i taryf.

Zupełnie nowym rozwiązaniem jest ustanowienie przy Prezesie Urzędu Rzecznika Praw Pasażerów. Poprzednio zadania związane z ochroną praw pasażerów pełniła Komisja Ochrony Praw Pasażerów ULC, ale jej zadania i uprawnienia były skromniejsze. Teraz Rzecznik Praw Pasażerów jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowań ws. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz osobą prowadzącą to postępowanie. Jedyne zdziwienie może budzić to, że spory konsumenckie należą systemowo do kompetencji UOKiK, ale skoro ustawodawca tak zdecydował, to co mamy zrobić ?

Nowela wprowadza nowe zasady i procedury składania i rozpatrywania skarg pasażerskich, postępowań pozasądowych oraz dochodzenia roszczeń. Jednocześnie nakłada na Prezesa ULC w art. 205b. obowiązek sprawowania nadzoru w zakresie praw pasażerów w drodze np. kontroli podmiotów nadzorowanych którymi są przewoźnicy, organizatorzy turystyki i sprzedawcy biletów, a także zarządzający lotniskami. Niewiele więcej o tym nadzorze się z tej noweli dowiadujemy i chyba się nie dowiemy z braku delegacji do wydania przepisów wykonawczych, ale bardzo mnie intryguje, jak Prezes ULC poradzi sobie praktycznie z tym nadzorem i kontrolami tysięcy biur turystyki oraz bliżej nieznanej nikomu liczby sprzedawców biletów lotniczych, szczególne tych zagranicznych albo sprzedających bilety lotnicze przez portale internetowe. Umieram z ciekawości.

Na koniec należy odnotować zmiany w przepisach dot. odpowiedzialności cywilnej (Dział XI) oraz w administracyjnych karach pieniężnych (Dział XIA). Warto przy tym przypomnieć, że te kary nakłada Prezes ULC decyzją administracyjną.

Żeby zaciekawić do lektury, to na przykład podniesiono kary za nie usunięcie niezgodności w wykonywaniu obowiązków określonych w przepisach rozporządzenia nr 2015/1998/UE albo rozporządzenia nr 300/2008/WE, stwierdzonych w ramach kontroli, z dotychczasowych od 500 do 10 000 zł. do kwoty od 5000 do 50 000 zł.

Za stwierdzone rażące naruszenie przepisów prawa Unii Europejskiej grozi teraz kara pieniężna w wysokości do 100 000 zł., a za nie zwrócenie Prezesowi Urzędu zawieszonej albo cofniętej licencji, kara której wcześniej nie było, wynosi teraz 750 zł.

W ślad za karami zmianom uległy także ceny usług świadczonych przez Urząd, ale nadal nie są one najdroższe w Europie. Też warto poczytać, bo jak się zbiegnie kilka takich usług, to ich suma zaczyna być bolesna dla portfela. Szkoda tylko, że w całości idą one do budżetu państwa.

A tak przy okazji, to przydałoby się oczyścić te załączniki (cenniki) z pozostałości odwołań do uchylonego właśnie rozporządzenia bazowego 216/2008.

W Dziale XII – Przepisy karne, bardzo oczekiwanym i pożytecznym dla bezpieczeństwa jest nowy art. 212a, który warunkowo uwalnia od kary za przestępstwa nieumyślne osoby, które zgłosiły zdarzenie lotnicze w ramach obowiązkowego lub dobrowolnego systemu zgłaszania zdarzeń.

Waldemar Królikowski


Czytaj również:
Nowela ustawy Prawo Lotnicze ze stycznia 2019 r. Komentarze i uwagi amatora…
Nowela ustawy Prawo Lotnicze ze stycznia 2019 r. Komentarze i uwagi amatora - część 2

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus