FAQ: Czy licencja PPL(A) wydana przez polski ULC jest honorowana na całym świecie?

odpowiedź

Odpowiedź zawiera:

OBWIESZCZENIE NR 2
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 1 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym,
sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.


Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1) ) ogłasza się jako załącznik do niniejszego obwieszczenia Załącznik 1 – „Licencjonowanie personelu” (wyd. jedenaste), obejmujący poprawki od 1 do 170 – do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.2) ), przyjętej przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

gdzie możemy wyczytać:

Na początek definicje:

Władza uprawniona do licencjonowania (Licensing Authority). Władza wyznaczona przez Umawiające się Państwa odpowiedzialna za licencjonowanie personelu.
Uznanie (Credit). Uznanie alternatywnych sposobów lub wcześniej uzyskanych kwalifikacji.
Uznawanie ważności (licencji) (Rendering (a licence) vaild). Działanie podjęte przez Umawiające się Państwo, będące alternatywą wydania swej własnej licencji przez potwierdzenie ważności licencji wydanej przez inne Umawiające się Państwo jako równoważnej jego własnej licencji


1.2.1 Upoważnienie do działania jako członek załogi lotniczej
Żadna osoba nie powinna działać jako członek załogi lotniczej statku powietrznego, dopóki nie otrzyma ważnej licencji wykazującej zgodność ze specyfikacją niniejszego Załącznika i właściwej dla obowiązków, jakie mają być wykonywane przez tę osobę. Licencja powinna być wydana przez Państwo Rejestracji danego statku powietrznego lub przez jakieś inne Umawiające się Państwo i mieć uznaną ważność wydaną przez Państwo Rejestracji danego statku powietrznego.
Uwaga. Artykuł 29 Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym wymaga, aby członkowie załogi lotniczej posiadali swoje odpowiednie licencje na pokładzie każdego statku powietrznego zaangażowanego w międzynarodowej żegludze powietrznej.

1.2.2 Metoda uznawania ważności licencji

1.2.2.1 Kiedy Umawiające się Państwo uznaje ważność licencji wydanej przez inne Umawiające się Państwo jako alternatywę do wydania swej własnej licencji, to powinno ustalić jej ważność przez odpowiedni dokument uznający, noszony wraz z poprzednią licencją i uznającą ją jako jej ekwiwalent. Jeżeli państwo ogranicza autoryzację konkretnych przywilejów, dokument uznający zawierać będzie wyszczególnienie uprawnień do posiadanej licencji i będą one zaakceptowane jako jej ekwiwalent. Ważność autoryzacji nie powinna się rozciągać poza okres ważności licencji. Autoryzacja przestaje być ważna jeżeli licencja, w oparciu o którą została wydana, zostanie zawieszona lub cofnięta.
Uwaga. Ta klauzula nie zmierza do uniemożliwienia państwu, które wydało licencję, przedłużenia okresu ważności tej licencji, poprzez stosowną notyfikację, bez konieczności wymogu zarówno fizycznego zwrotu licencji, jak i zjawienia się posiadacza licencji przed władzami danego państwa.

1.2.2.2 Jeżeli wydawana jest autoryzacja do wykonywania operacji w zarobkowym transporcie lotniczym zgodnie z 1.2.2.1, Władza upoważniona do licencjonowania potwierdzi ważność licencji drugiego Państwa Umawiającego się przed wydaniem autoryzacji.

1.2.2.3 Zalecenie. Licencja pilota wydana przez Umawiające się Państwo powinna być uznana za ważną przez inne Umawiające się Państwa w celu wykorzystywania w lotach turystycznych.
Uwaga. Umawiające się Państwa, które bez formalności potwierdzają ważność licencji wydanej przez inne Umawiające się Państwo w celu wykorzystywania w lotach turystycznych zachęca się, aby fakt ten odnotowały i opublikowały w swoich informacjach lotniczych.

1.2.3 Uprawnienia posiadacza licencji
Umawiające się Państwo nie powinno zezwalać posiadaczowi licencji na korzystanie z uprawnień innych niż te, które są podane w licencji.

1.2.4 Ogólna sprawność fizyczna
Uwaga 1. Materiał pomocniczy został opublikowany w Podręczniku Cywilnej Medycyny Lotniczej (Doc. 8984).

ale dochodzi jeszcze:

1.2.9 Znajomość języka

1.2.9.1 Piloci samolotów, sterowców, śmigłowców lub pionowzlotów i nawigatorzy lotów, którzy muszą posługiwać się radiotelefonem na pokładzie statku powietrznego, muszą zademonstrować umiejętność mówienia i rozumienia języka stosowanego w łączności radiotelefonicznej.
 
1.2.9.4 Począwszy od 5 marca 2008 r. piloci samolotów, sterowców, śmigłowców lub pionowzlotów, kontrolerzy ruchu lotniczego i operatorzy stacji lotniczej muszą zademonstrować umiejętność mówienia i rozumienia języka stosowanego w łączności radiotelefonicznej na poziomie podanym w wymaganiach dla znajomości/biegłości języka w Załączniku 1.

 

...tyle Załącznik 1 ICAO.

 

Państwa Unii Europejskiej od dnia 08 kwietnia 2012 wprowadzają w życie przepisy:

ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 1178/2011
z dnia 3 listopada 2011 r.
ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008

Ponieważ nasze licencje wydawane są zgodnie z przepisami JAR a rozporządzenie definiuje, że:

„licencja zgodna z JAR” oznacza licencję pilota wraz z towarzyszącymi uprawnieniami, certyfikatami, upoważnieniami lub kwalifikacjami, wydaną lub uznaną – zgodnie z krajowymi przepisami uwzględniającymi JAR i stosowne procedury – przez państwo członkowskie, które wdrożyło odpowiednie JAR i uzyskało rekomendację dotyczącą wzajemnego uznawania
w ramach systemu Wspólnych Władz Lotniczych w odniesieniu do tych JAR;

to licencja PPL(A) wydana przez polski Urząd Lotnictwa jest uznana w państwach EASA.

Natomiast w innych krajach zgodnie z Załącznikiem 1 ICAO w zależności od uzgodnień pomiędzy państwami musimy uznać naszą PPL(A) zgodnie z obowiązującymi w danym państwie przepisami. Pomocne może być Zalecenie ICAO podane powyżej.

 


Odpowiedzi na pozostałe pytania znajdziecie tutaj.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus

Komentarze

W Kanadzie NIE jest wazna, a walidacja PPL trwa tam do 2 miesiecy... Trzeba powtorzyc egzamin praktyczny, teoretyczny (duzo prostszy niz u nas) i zdac test jezykowy (rozmowa przez radio luib telefon).