Zmiany w przestrzeni powietrznej 2017r z objaśnieniami. Część I: TMA

AIRAC 188

Tegoroczne zmiany stałych elementów przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa przypadły na AIRAC 188 obowiązujący od 27.04.2017r. Ze względu na ilość wdrażanych projektów opis zmian umownie podzielono na kilka części których publikację zaplanowano na kolejne dni.

Wszystkie planowane do wprowadzenia zmiany były poddane konsultacjom społecznym, które odbywały się zarówno w internecie (na stronach pansa.pl oraz dlapilota.pl) jak również poprzez kontakt z właściwymi podmiotami operującymi w rejonach planowanych zmian. Dla projektów zmian dla których użytkownicy zgłosili szereg uwag i wątpliwości lub propozycji alternatywnych rozwiązań PAŻP zorganizował wielostronne (Wnioskodawcy – PAŻP – Użytkownicy) warsztaty konsultacyjne poświęcone dedykowanej tematyce, na których wypracowywano kompromisowe rozwiązania. Należy zauważyć, że zarówno Strona Wojskowa jak i przedstawiciele General Aviation wykazywały się dużą elastycznością i zrozumieniem potrzeb pozostałych użytkowników, dzięki czemu udało się wypracować szereg kompromisowych rozwiązań.

Jak co roku bardzo aktywny udział użytkowników przestrzeni w konsultacjach sprawił, że mieli oni bardzo często realny wpływ na zakres zmian i ostateczny kształt wdrażanych projektów. W przypadku reorganizacji TMA Warszawa uwzględniono większość uwag Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej oraz Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego, przy reorganizacji TMA Lublin uwzględniono większość uwag Aeroklubu Lubelskiego, na finalny kształt projektu reorganizacji TSA04 i wprowadzenia TSA03 duży wpływ mieli: Aeroklub Polski, BB AERO i Aeroklub PLL LOT, Aeroklub Stalowowolski, Aeroklub Ziemi Zamojskiej oraz OKL Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, a na ostateczne granice TMA Rzeszów – Aeroklub Rzeszowski oraz PZL Mielec.
 

Część 1. Zmiany granic TMA Lublin, Rzeszów, Poznań North, Warszawa, Olsztyn oraz wybranych struktur przyległych

Największa zmiana tej wiosny będzie miała miejsce w rejonie lotniska EPLB. Poszerzenie granic TMA głównie w kierunku zachodnim ma na celu przede wszystkim umożliwienie stosowania optymalnych profilów zniżania przy lądowaniach na najczęściej wykorzystywany kierunek do lądowania RWY 07. Równocześnie nowe procedury SID/STAR zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zwiększyć możliwości wykonywania lotów szybowcowych realizowanych przez Aeroklub Lubelski w strefach RADAWIEC AREA równolegle z operacjami do/z EPLB.

Korekcie ulegną granice TSA04/05 TRA04, MATZ EPDE, trasy MRT oraz wprowadzona zostanie strefa TSA 03 – zmiany te podyktowane są potrzebami Strony Wojskowej w zakresie realizacji ich działań statutowych (przede wszystkim związane ze stacjonowaniem w EPDE nowych samolotów M – 346 Master) oraz dostosowaniem granic stref do nowych granic TMA Lublin.

Segmenty obecnie istniejącej strefy TSA 04 znajdujące się na wschód i południe od TMA Lublin zostaną przemianowane na TSA 03. Dodatkowo należy zauważyć, że dolna granica stref została podniesiona z 5500ft do FL095, co z pewnością ucieszy użytkowników General Aviation.

Podział wewnętrzy TSA04 oraz TRA04 na północ od TMA Lublin ulegnie zmianie (zredukowanie liczby segmentów) a dodatkowo strefa poziomo zostanie powiększona w kierunku wschodnim przy równoległym podniesieniu dolnej granicy obecnej wschodniej części strefy TSA04 z 1700ft na 3500ft a w okresie od 01.IV do 30.IX w godzinach 09.00 UTC – SS nawet na 6500ft. To kompromisowe rozwiązanie wypracowane zostało w ramach negocjacji głównych użytkowników operujących w przedmiotowych rejonach.

Drugą dużą zmianą elementów przestrzeni kontrolowanej jest modyfikacja granic TMA Rzeszów związana z wprowadzeniem procedur SID i STAR (RNAV RNP1). Dolne granice stref zostały dostosowane do bieżących potrzeb ATC. Tym samym w części przestrzeni dolna granica zostanie podniesiona a w części z kolei obniżona. Szczegóły zostały przedstawione poniżej:

Równocześnie w bezpośredniej bliskości TMA Rzeszów wprowadzone zostaną nowe strefy (TRA40 oraz TRA65) na potrzeby szybowcowych lotów chmurowych.

Kolejna zmiana obejmuje powiększenie (w granicach poziomych) sektora C TMA Poznań North w kierunku wschodnim tj. do granicy MATZ EPPW, co umożliwi wydłużenie dystansu dostępnego na zniżanie a/c oraz prowadzenie a/c wzdłuż północnego down-wind’u. Zwiększy to przestrzeń dostępną do wektorowania radarowego, poprawi bezpieczeństwo ruchu kontrolowanego oraz pozwoli na płynniejsze zniżanie statków powietrznych do EPPO.

Następną zmianą jest reorganizacja granic TMA Warszawa mająca na celu umożliwienie zastosowania optymalnych profilów zniżania przez a/c w dolotach na główny oprzyrządowany kierunek lotniska w Modlinie (RWY08) z kierunku zachodniego i północnego przez punkty BIMPA i SORIX (blisko 70% wszystkich dolotów do tego lotniska). Dodatkowo modyfikacji ulegną zlokalizowane w przestrzeni TMA szybowcowe rejony Babice Area oraz spadochronowe Chrcynno Area.

Ostatnia zmiana opisana w pierwszej części artykułu to korekta granic TMA Olsztyn wynikająca z wdrożenia procedur opartych o nową pomoc nawigacyjną DVOR/DME SYN.

Dodatkowo, w celu poprawy elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej przygotowano zmianę podziału wewnętrznego strefy TSA02. Wprowadzone zostaną segmenty TSA02I oraz TSA02J o granicach pionowych i dostępności takiej samej jak obecne TSA 02A (dla TSA 02I) oraz TSA 02B (dla TSA 02J), jak również zmieniony zostaje podział wewnętrzny pomiędzy obecnymi segmentami TSA 02 B i C. Same zasady funkcjonowania segmentów A, B i C i ich dostępność pozostają bez zmian do stanu obecnego.

Przedmiotowa zmiana przynosi największe korzyści dla Portu Lotniczego, który nie będzie już miał problemów z przyjmowaniem statków powietrznych podczas pracy AFIS w godzinach 09-11 LMT, kiedy to strefy TSA02 były aktywowane od GND. Tym samym - zgodnie z wypracowanym obowiązującym porozumieniem - w godzinach pracy TWR EPSY strefy TSA 02 I, J mogą być aktywne od FL115, zaś w godzinach pracy AFIS EPSY od FL095.

Dla segmentów C i D wprowadza się ponadto nieznaczną korektę granic zewnętrznych w rejonie TMA EPWA.

Dodatkowo wprowadzane są zmiany dostępności:

a) umożliwienie rezerwacji i aktywacji strefy TSA 02D do FL305:
- od godziny 18:00 LMT do 09:00 LMT w okresie zimowym 01 SEP – 30 APR;
- od godziny 20:00 LMT do 09:00 LMT w okresie letnim 01 MAY – 31 AUG;

b) umożliwienie bez ograniczeń czasowych rezerwacji i aktywacji stref TSA02F, TSA02G (w chwili obecnej dostępne są w pełnym zakresie wysokości tylko dwie godziny dziennie 09:00 – 11:00 LMT), ale tylko w zakresie wysokości 5500ft AMSL – FL125 i wyłącznie na potrzeby tankowania w powietrzu wojskowych statków powietrznych wykonujących loty tranzytowe lub w czasie międzynarodowych ćwiczeń wojskowych.

Część II: EPWAE, TSA 47, TRA dla BVLOS

Opracowano we współpracy z Ośrodkiem Planowania Strategicznego (ASM1) PAŻP.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus