Zarząd AP zwołuje XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów AP

Aeroklub Polski
Poniżej publikujemy pismo Prezesa Zarządu Aeroklubu Polskiego do Prezesów/Dyrektorów Aeroklubów Regionalnych oraz Dyrektorów Szkół i Ośrodków Aeroklubu Polskiego.

***

Zarząd Aeroklubu Polskiego uprzejmie informuje, iż na swoim posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2010 roku, Uchwałą Nr 106/2/XVII/2010, zwołuje XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego w dniach 27 i 28 marca 2010 roku.

Zgodnie ze statutem Aeroklubu Polskiego § 13 ust. 5 oraz uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 106/2/XVII/2010 z dnia 26 stycznia 2010r. – Zarząd Aeroklubu Polskiego powiadamia Aerokluby Regionalne, Szkoły i Ośrodki Aeroklubu Polskiego, iż XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego odbędzie się w dniach 27 i 28 marca 2010 roku (sobota, niedziela) rozpoczęcie o godz.900 w siedzibie PLL LOT S.A. przy ul. 17 stycznia 43 w Warszawie (szklany biurowiec), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXVII Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego – powitanie uczestników Zgromadzenia - Prezes Aeroklubu Polskiego.

- uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Stowarzyszenia.

2.Wybór Przewodniczącego Prezydium i pozostałych członków Prezydium.
3.Objęcie prowadzenia obrad przez Prezydium Zgromadzenia.
4.Stwierdzenie przez Prezydium ważności XXVII Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Przyjęcie Regulaminu obrad XXVII WZD AP.
6.Powołanie Komisji roboczych XXVII WZD AP: Uchwał i Wniosków, Statutowej, Skrutacyjnej, Wyborczej i Odwoławczej.
7.Wystąpienie Prezesa Aeroklubu Polskiego.
8.Wystąpienie zaproszonych gości.
9.Dyskusja nad porządkiem obrad (część merytoryczna).
10.Przyjęcie Porządku obrad XXVII WZD AP.
11.Sprawozdanie i wnioski Zarządu Aeroklubu Polskiego z działalności Aeroklubu Polskiego za rok 2009 – Prezes AP.
12.Sprawozdanie Zarządu Aeroklubu Polskiego ze stanu realizacji uchwał XXV Walnego Zgromadzenia Delegatów AP i XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów AP.
13.Sprawozdanie i wnioski Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej AP.
14.Sprawozdanie i wnioski Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Polskiego – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego AP.
15.Dyskusja na temat złożonych sprawozdań i wniosków.
16.Rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Zarządu Aeroklubu Polskiego.
17.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego.
18.Podjęcie uchwał zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną AP.
19.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania i wniosków Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Polskiego.
20.Głosowanie nad wotum zaufania dla wszystkich władz statutowych Aeroklubu Polskiego.
21.Ogłoszenie wyborów nowych władz lub wyborów uzupełniających do Zarządu AP.
22.Zgłaszanie kandydatów do władz Aeroklubu Polskiego lub kandydatów do Zarządu Aeroklubu Polskiego na wakujące miejsce.
23.Dyskusja.
24.Wystąpienie Komisji Wyborczej prezentującej listę kandydatów do władz AP lub kandydatów do Zarządu Aeroklubu Polskiego na wakujące miejsce.

25.Wybory do władz AP lub do Zarządu Aeroklubu Polskiego.
26.Ogłoszenie wyników wyborów władz AP lub do Zarządu Aeroklubu Polskiego.
27.Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za lata 2002 - 2009.
28.Sprawozdanie Komisji ds. opracowania propozycji zapisów statutu AP nadających osobowość prawną Szkołom Szybowcowym Aeroklubu Polskiego – przewodniczący Komisji.
29.Dyskusja.
30.Podjęcie uchwały w sprawie nadania osobowości prawnej Górskiej Szkole Szybowcowej AP ŻAR i Centralnej Szkole Szybowcowej AP w Lesznie.
31.Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Aeroklubu Polskiego dotyczących wprowadzenia przepisów o nadaniu osobowości prawnej Górskiej Szkole Szybowcowej AP ŻAR i Centralnej Szkole Szybowcowej AP w Lesznie i dostosowania do tej zmiany obecnych zapisów Statutu.
32.Wystąpienie Komisji Statutowej.
33.Dyskusja.
34.Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Aeroklubu Polskiego.
35.Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Aeroklubu Polskiego ze zmianami przyjętymi przez XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów AP.
36.Sprawozdanie Komisji Odwoławczej.
37.Dyskusja.
38.Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.
39.Głosowanie pozostałych uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia.
40.Podsumowanie obrad oraz zamknięcie XXVII Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego (przewidywane zakończenie o godzinie 21:00).

Uchwała zobowiązuje Zarządy Aeroklubów Regionalnych do przeprowadzenia w terminie do dnia 14 marca 2010r. Walnych Zgromadzeń, w celu wyboru delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, zgodnie ze statutem Aeroklubu Polskiego.

Oryginały kwestionariuszy delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, proszę przesłać niezwłocznie po Walnym Zgromadzeniu Aeroklubu Regionalnego do Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego na adres: ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa z dopiskiem budynek A 300.

Dane statystyczne dotyczące stanu członków Aeroklubu wg załączonego formularza proszę nadsyłać do dnia 12 marca 2010r. Zwracam jednocześnie uwagę, iż Aeroklub Polski, zgodnie ze statutem § 6 ust. 5, posiada cztery formy członkostwa: członków zwyczajnych, honorowych, wspierających i stowarzyszonych.

Celem usprawnienia pracy, uprzejmie proszę o przesyłanie ww. danych najpierw e-mailem na adres: biuro_zarzadu_ap@vp.pl lub na numer faxu 022 55 67 380 lub 022 826 02 43, a następnie pocztą na adres do korespondencji: Aeroklub Polski, ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa, z dopiskiem budynek A 300.

Jednocześnie proszę o przesłanie aktualnych odpisów z rejestru stowarzyszeń (KRS) Aeroklubu Regionalnego.

Prezes
Aeroklubu Polskiego
Jerzy Makula

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus

Komentarze

To nie plany, to fakty 20 zł/głowę

Podobno są plany płacenia składek na rzecz AP przez każdego członka Aeroklubów Regionalnych.....
Życzę sukcesu i informuję, że jest coraz więcej prywatnych świetnych ośrodków gdzie można się szkolić i latać TANIEJ bo bez żadnych składek...