Aeroklub Polski o europejskich przepisach dor. licencjonowania (Part FCL, ARA, ORA)

Aeroklub Polski

Stanowisko Aeroklubu Polskiego odnośnie wdrożenia europejskich przepisów dotyczących licencjonowania (Part FCL, ARA, ORA)

Na początku sierpnia 2011 r. w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Aeroklubu Polskiego dotyczące zamierzeń legislacyjnych ULC w sferze licencjonowania personelu lotniczego (Departament Personelu Lotniczego ULC). Planowane zmiany wynikają zarówno z Nowelizacji ustawy Prawo lotnicze, jak i mających wejść w życie przepisów UE dotyczących licencjonowania personelu lotniczego (Part FCL, Part ORO i Part ARA). Poniższa notatka zawiera stanowisko Aeroklubu Polskiego, jakie zostało przedstawione w trakcie spotkania i uwzględnia informacje przekazane przez ULC.

NOTATKA dostępna jest tutaj.

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus

Komentarze

I znowu środowisko lotnicze daje się złapać ULCowi na prosty trick socjotechniczny odwracający uwagę społeczności lotniczej od ewidentnych błędów i zaniechań popełnionych przez Urząd zarówno w trakcie prac projektowych nad nowelizacją przepisów unijnych w EASA, kiedy to przedstawiciele ULC, jeśli w ogóle brali udział w tych posiedzeniach , to ich aktywność, a co ważniejsze, skuteczność była była dla społeczności lotniczej zupełnie niezauważalna. Warto by więc zażądać od Prezesa ULC oficjalnego sprawozdania z tego etapu prac nad nowelizacją tego pakietu przepisów unijnych. Po drugie, nie trzeba być tytanem intelektu, aby dojść do wniosku, że wdrożenie proponowanych nowel wymagań unijnych (opinia EASA 4/2011) nie obędzie się bez wprowadzenia znaczących zmian w samym Urzędzie, jak i w odnośnych procedurach certyfikacji i licencjonowania. Jest więc oczywistym, że taka praca wymaga opracowania szczegółowego i skoordynowanego planu działania Urzędu, wewnętrznego i zewnętrznego, w którym określone zostaną zarówno terminy realizacji poszczególnych zadań wdrożeniowych, jak i środki, jakie zostaną rozdysponowane na ten cel. Terminy wejścia w życie kolejnych wymagań i przepisów unijnych są coraz krótsze, a o jakimkolwiek planie działania ULC i współdziałania z tzw. Industry w tym zakresie nikt nic nie słyszał. Publiczność i zainteresowane firmy są coraz bardziej zaniepokojone narastaniem krytycznej dla ich bytu sytuacji, a ULC sobie wygodnie milczy. Może więc należy zmusić Pana Prezesa do "objawienia" nam, maluczkim światłych decyzji wysokiego i nieomylnego Urzędu i dopiero wtedy poddać ten plan Urzędu ocenie i ewentualnej krytyce, a nie trudzić się zgadywaniem, co Urząd zrobi ? Bo Urząd może długo jeszcze nie robić nic, a potem puścić sprawy "na żywioł", jak to już drzewiej bywało.

I znowu będzie zawierucha z dokumentami - pewnie nie ostatnia