Aeroklub Polski jako polski związek sportu lotniczego

Aeroklub Polski

W dniu 16 października 2012 r. upłynął 2-letni okres przejściowy przewidziany art. 82 ust. 2 ustawy o sporcie. Poniżej publikujemy informację dotyczącą działań podjętych we wspomnianym okresie.

Ustawa o sporcie weszła w życie 16 października 2010 r. Jednocześnie utraciła moc ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, na mocy której Aeroklub Polski jako ogólnokrajowe stowarzyszenie sportów lotniczych posiadał status polskiego związku sportowego.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o sporcie Aeroklub Polski jako „podmiot o statusie polskiego związku sportowego” stał się polskim związkiem sportowym w rozumieniu nowej ustawy. Zgodnie natomiast z art. 82 ust. 1 ustawy o sporcie został zobowiązany do dostosowania – w 2 letnim okresie przejściowym – swojej działalności „w szczególności obowiązujących statutów i regulaminów” do wymagań ustawy o sporcie. Warto wskazać, że jedną z ważniejszych konsekwencji zmiany stanu prawnego jest konieczność zatwierdzania zmian Statutu Aeroklubu Polskiego przez ministra właściwego do spraw sportu (art. 21 ustawy o sporcie).

Zarząd Aeroklubu Polskiego przedstawił stosowne zmiany statutowe na XXX Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego. Zmiany te zostały uchwalone w dniach 21-22 kwietnia 2012 r. zdecydowaną większością głosów. Aeroklub Polski jako jeden z pierwszych związków sportowych przyjął i przedstawił do zatwierdzenia zmiany związane z dostosowaniem się do wymogów ustawy.

Decyzją z dnia 18 września 2012 r. podpisaną przez Ministra Sportu Joannę Muchę, zatwierdzono większość wnioskowanych zmian. Wyrażono zgodę na statutowy podział celów i zadań Aeroklubu Polskiego jako ogólnopolskiego stowarzyszenia lotniczego będącego jednocześnie polskim związkiem sportu lotniczego. Zatwierdzono także zmiany Statutu związane z wymaganiami dotyczącymi władz związku (art. 9 ustawy) oraz dostosowaniem brzmienia Statutu do nowej ustawy.

Odmówiono natomiast zatwierdzenia zmiany Statutu zakładającej utrzymanie statusu ogólnopolskiego stowarzyszenia z jednoczesnym dopuszczeniem – jako członków stowarzyszonych – klubów sportowych, związków sportowych oraz innych osób prawnych, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. W tym zakresie złożony został wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy.

Należy wskazać, że choć Aeroklub Polski „z mocy prawa” stał się polskim związkiem sportowym, to nie przewidziano regulacji prawnej umożliwiającej zmianę struktury i formy prawnej. Brak jest przepisów, które umożliwiają zmianę formuły działania ze stowarzyszenia osób fizycznych w zrzeszenie osób prawnych, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o sporcie. Dlatego też Aeroklub Polski odwołał się od decyzji odmawiającej zatwierdzenia zmiany statutu.

Niezależnie od powyższego władze Aeroklubu Polskiego zgłosiły Ministrowi Sportu propozycje przyjęcia przepisów, które umożliwiłyby pełne dostosowanie się do wymogów ustawy. Chodzi o umożliwienie zmiany formy prawnej ze stowarzyszenia osób fizycznych (stan dotychczasowy i obecny) w zrzeszenie osób prawnych (stan wymagany ustawą).

Propozycje te zakładają pełne usamodzielnienie jednostek terenowych posiadających osobowość prawną i przekształcenie ich w stowarzyszenia, z zachowaniem ciągłości prawnej. Propozycje te wzorowane są na przepisach umożliwiających przekształcenia oddziałów zawartych w prawie spółdzielczym i kodeksie spółek handlowych. Przepisów takich nie przewiduje bowiem ani ustawa Prawo o stowarzyszeniach, ani ustawa o sporcie.

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus

Komentarze

AP miało na to dwa lata – aż nadto by się przekształcić.

Ale sprawdź w historii – przy każdej ustawie sportowej AP wykręca się tą samą bzdurą prawną – dokładnie tą samą fałszywą śpiewką dla frajerów.

Zapominasz, że Aerokluby regionalne mają osobowość prawną!

Weź pod uwagę fakt, że jeden Aeroklub Regionalny dzięki temu jest samodzielnie organizacją pożytku publicznego – Aeroklub Nadwiślański. Da się.

Prostsze rozwiązanie - jakby AP w swoim statucie określił by jednoznacznie, że AR mogą realizować samodzielnie cele sportowe – to AR mogły by być klubami sportowymi i same jako osoby prawne założyć związek sportowy, czyli federacje wspólnie z organizacjami spoza AP.

Dlatego AP boi się dać Aeroklubom Regionalnym prawnej samodzielności sportowej i pozwolić by były klubami sportowymi!!!
ZAP utrzymuje się głównie z dotacji MSiT i to chodzi o dostęp do korytka nic więcej.

Ponad setka organizacji spoza AP ma prawo do Federacji. Wkurza mnie ze mój klub nie może starać się o wzięcie udziału w konkursach na dofinansowanie działań sportowych bo wymogiem jest członkostwo sportowe w federacji sportowej. AJ już wiesz członkostwo wspierające to się można wiesz gdzie włożyć;) Czy AP zwróci stracone pieniądze na rozwój klubów sportowych!
Dla lata straconej kasy od samorzadów to za wiele.
Widać będzie to musiało zwrocic państwo po międzynarodowym wyroku! Skarga do MSiT byla złożona prawie dwa lata temu.

Ps.
Podpisałbyś się jak człowiek skoro mnie znasz.

Krzysiu, jak zwykle wybiórczo czytasz tekst aby manipulować, dowalać i wylewać swoją żółć.

Dla ciebie jest bez znaczenia brak prawnych możliwości i zastosowania prostej metody usamodzielnienia aeroklubów regionalnych tak aby stały się stowarzyszeniami.

Również bez znaczenia jest to ze AP zwróciło się do MSiT z propozycją stworzenia takich mechanizmów bo ani prawo o stowarzyszeniach ani prawo o sporcie tego nie zawierają.

Bez znaczenia dla ciebie jest to, że ustawodawca postawił ustawowe wymagania m.in. dla AP nie stwarzając prawnych możliwości podobnych do tych jakie stwarza np: prawo spółdzielcze czy prawo handlowe, o których uzupełnienie AP się dopomina.

Takie drobiazgi nie mogą przecież przeszkadzać w szlachetnej i wzniosłej misji niszczenia AP.

AP w końcu przyznało się, że MSiT nie wyraziło zgodny na strukturę stowarzyszenia osób fizycznych.
http://www.aeroklub-polski.pl/aktualnosci/aeroklub-polski-jako-polski-zw...

Co to oznacza?
To, że od dziś Aeroklub Polski funkcjonuje na statucie niezgodnym z prawem jako stowarzyszenie osób fizycznych, a nie związek osób prawnych, o czym ostrzegało MSiT. A więc można skarżyć AP do MSiT, Prokuratury itd...

Za cytat niech posłuży fragment uzasadnienia wyroku Trybunalu Konstutucyjnego w podobnej sprawie działkowcow - stowarzyszenia monopolisty rodem z PRL.

"
Na kształt negatywnego aspektu wolności zrzeszania się może także
oddziaływać zjawisko "pośredniego" ograniczenia dobrowolności członkostwa.
Wiązać je należy z niebezpieczeństwem szczególnie uprzywilejowanego
traktowania przez organy władzy publicznej konkretnego zrzeszenia, które w
świadomości jednostek rodzić będzie przekonanie o korzyści przystąpienia do
takiego właśnie publicznie faworyzowanego zrzeszenia, także za cenę
rezygnacji z potrzeby samoorganizowania się. "