Przejdź do treści
Aeroklub Polski
Źródło artykułu

Aeroklub Polski jako polski związek sportu lotniczego

W dniu 16 października 2012 r. upłynął 2-letni okres przejściowy przewidziany art. 82 ust. 2 ustawy o sporcie. Poniżej publikujemy informację dotyczącą działań podjętych we wspomnianym okresie.

Ustawa o sporcie weszła w życie 16 października 2010 r. Jednocześnie utraciła moc ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, na mocy której Aeroklub Polski jako ogólnokrajowe stowarzyszenie sportów lotniczych posiadał status polskiego związku sportowego.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o sporcie Aeroklub Polski jako „podmiot o statusie polskiego związku sportowego” stał się polskim związkiem sportowym w rozumieniu nowej ustawy. Zgodnie natomiast z art. 82 ust. 1 ustawy o sporcie został zobowiązany do dostosowania – w 2 letnim okresie przejściowym – swojej działalności „w szczególności obowiązujących statutów i regulaminów” do wymagań ustawy o sporcie. Warto wskazać, że jedną z ważniejszych konsekwencji zmiany stanu prawnego jest konieczność zatwierdzania zmian Statutu Aeroklubu Polskiego przez ministra właściwego do spraw sportu (art. 21 ustawy o sporcie).

Zarząd Aeroklubu Polskiego przedstawił stosowne zmiany statutowe na XXX Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego. Zmiany te zostały uchwalone w dniach 21-22 kwietnia 2012 r. zdecydowaną większością głosów. Aeroklub Polski jako jeden z pierwszych związków sportowych przyjął i przedstawił do zatwierdzenia zmiany związane z dostosowaniem się do wymogów ustawy.

Decyzją z dnia 18 września 2012 r. podpisaną przez Ministra Sportu Joannę Muchę, zatwierdzono większość wnioskowanych zmian. Wyrażono zgodę na statutowy podział celów i zadań Aeroklubu Polskiego jako ogólnopolskiego stowarzyszenia lotniczego będącego jednocześnie polskim związkiem sportu lotniczego. Zatwierdzono także zmiany Statutu związane z wymaganiami dotyczącymi władz związku (art. 9 ustawy) oraz dostosowaniem brzmienia Statutu do nowej ustawy.

Odmówiono natomiast zatwierdzenia zmiany Statutu zakładającej utrzymanie statusu ogólnopolskiego stowarzyszenia z jednoczesnym dopuszczeniem – jako członków stowarzyszonych – klubów sportowych, związków sportowych oraz innych osób prawnych, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. W tym zakresie złożony został wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy.

Należy wskazać, że choć Aeroklub Polski „z mocy prawa” stał się polskim związkiem sportowym, to nie przewidziano regulacji prawnej umożliwiającej zmianę struktury i formy prawnej. Brak jest przepisów, które umożliwiają zmianę formuły działania ze stowarzyszenia osób fizycznych w zrzeszenie osób prawnych, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o sporcie. Dlatego też Aeroklub Polski odwołał się od decyzji odmawiającej zatwierdzenia zmiany statutu.

Niezależnie od powyższego władze Aeroklubu Polskiego zgłosiły Ministrowi Sportu propozycje przyjęcia przepisów, które umożliwiłyby pełne dostosowanie się do wymogów ustawy. Chodzi o umożliwienie zmiany formy prawnej ze stowarzyszenia osób fizycznych (stan dotychczasowy i obecny) w zrzeszenie osób prawnych (stan wymagany ustawą).

Propozycje te zakładają pełne usamodzielnienie jednostek terenowych posiadających osobowość prawną i przekształcenie ich w stowarzyszenia, z zachowaniem ciągłości prawnej. Propozycje te wzorowane są na przepisach umożliwiających przekształcenia oddziałów zawartych w prawie spółdzielczym i kodeksie spółek handlowych. Przepisów takich nie przewiduje bowiem ani ustawa Prawo o stowarzyszeniach, ani ustawa o sporcie.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony