Przejdź do treści
ulc_logo
Źródło artykułu

Raport z posiedzenia Komitetu EASA

W dniu 16 lipca br. odbyło się posiedzenie eksperckiego Komitetu EASA w którego skład wchodzili przedstawiciele Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE.

Przedmiotem posiedzenia była analiza dotycząca nowelizacji rozporządzenia Komisji nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania oraz rozporządzenia Komisji nr 1702/2003 z dnia 24 września 2003 ustanawiającego zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących

Komisja poinformowała, iż po wypracowaniu ostatecznej wersji projektów rozporządzeń na forum komitetu dokumenty przekazane zostaną do uzgodnień Rady i Parlamentu Europejskiego w ramach pilnej procedury pisemnej a następnie opublikowane zostaną w Dzienniku Urzędowym UE.

Termin na przyjęcie rozporządzeń zmieniających jest bardzo krótki i upływa w dniu 28.09.2008 r. Komisja oceniła, że czas na przystosowanie się przez władze krajowe i branżę lotniczą do nowych regulacji unijnych może okazać się zbyt krótki. Na wniosek wielu delegacji wprowadzono stosowne zmiany dotyczące okresów przejściowych (transitional periods) dotyczących standardów zawartych w Part-M, Part-66 oraz Part-145 do art. 7 przedmiotowego projektu rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie 2042/2003.

Projekt rozporządzenia przewiduje również zmianę art. 1 w postaci wprowadzenia dwóch nowych definicji: ELA - European Light Aicraft oraz LSA - Light Sport Aeroplane, które jak poinformowała Komisja wprowadzone zostały na wniosek branży lotniczej w związku z dostosowaniem norm unijnych do norm amerykańskich (FAR).

Stosowne zmiany (głównie w oparciu o propozycje przedstawione w opinii EASA 02/2008) zostały również zawarte w projekcie zmiany załączników I i II do rozporządzenia 2042/2003.

***

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego dokonała oceny wpływu dotychczas funkcjonujących przepisów Aneksu I (Part-M) do rozporządzenia 2042/2003, która wykazała, że obecne regulacje unijne są zbyt rygorystyczne dla samolotów nie zaangażowanych w zarobkowy transport lotniczy, a zwłaszcza dla tych które nie są zaliczane do grupy skomplikowanych technicznie statków powietrznych z napędem silnikowym.

Z uwagi na upływ terminu w ramach którego państwa członkowskie miały możliwość udzielenia odstępstw od stosowania przepisów obowiązującego prawa wspólnotowego (art. 7 rozporządzenia 2042/2003) dla tego typu samolotów tj. w dniu 28 września 2008 r. ustawodawca wspólnotowy uznał, iż konieczne są dalsze zmiany do w/w aktu prawnego w celu dostosowania obowiązujących standardów wspólnotowych do złożoności różnych kategorii samolotów i różnych typów operacji, nie obniżając tym samym poziomu bezpieczeństwa. EASA uznała, że władze państw członkowskich i inne zainteresowane podmioty powinny mieć dodatkowy czas na sprostanie standardom zawartym w Aneksie I (głównie Part-M) i tym samym powinno się umożliwić zastosowanie odstępstw od stosowania Part-M dla samolotów nie zaangażowanych w zarobkowy transport lotniczy na kolejny rok lub dwa, w zależności od przepisu który ma zastosowanie.

Powyższe zmiany do rozporządzenia 2042/2003 powodować również będą konieczność zmiany rozporządzenia 1702/2003. Należy uwzględnić również, że powyższe nowelizacje uwzględniają stanowisko jakie przedstawiła Komisja w swym komunikacie z 11.01.2008 r. „Plan działań na rzecz stabilnej przyszłości lotnictwa ogólnego i korporacyjnego”.

Z uwagi na powyższe i zgodnie z procedurą art. 65 rozporządzenia 216/2008 komitet poproszony został o wydanie opinii w zakresie proponowanych zmian legislacyjnych.

Delegacja polska poparła wersje nowelizacji projektów rozporządzeń uwzględniające zmiany wprowadzone podczas posiedzenia komitetu, a w szczególności propozycję zapisów dotyczących okresów przejściowych.

 

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony