Bezpieczeństwo w lotnictwie - na szczeblu europejskim

bezpieczeństwo

W dniu 29 października 2012 r. w Luksemburgu miało miejsce posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii. Polskę na posiedzeniu reprezentował Pan Maciej Jankowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Rada przyjęła Ogólne podejście w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Unii Europejskiej, które ma zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie z 1993 r.

Najważniejszą kwestią poruszoną w nowym rozporządzeniu jest możliwość handlu tzw. slotami przez przewoźników lotniczych. Budzi ona jednak obawy zarówno przed fragmentacją rynku, jak i negatywnym wpływem na loty regionalne.

Ponadto Rada przyjęła decyzję w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej oraz tymczasowego stosowania Umowy ustanawiającej ogólne ramy ściślejszej współpracy między Unią Europejską i Europejską Organizacją ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL). Umowa potwierdza regulacyjną rolę Unii Europejskiej w tej współpracy, podczas gdy Eurocontrol ma odpowiadać za zadania operacyjno-techniczne związane z wdrożeniem jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SES).

Następnie Komisja przedstawiła informację nt. stanowiska, jakie zaprezentuje Unia Europejska podczas zbliżającego się posiedzenia Rady ICAO, które będzie miało miejsce w dniach 29 października-16 listopada 2012 r. na temat handlu prawami do emisji gazów cieplarnianych. Unia Europejska stoi na stanowisku, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie globalnego systemu handlu emisjami w lotnictwie w oparciu o zasadę niedyskryminacji. Wraz z wprowadzeniem globalnego rozwiązania, europejski system nie byłby już potrzebny.

Prezydencja Cypryjska poinformowała również Radę o konferencji zorganizowanej wspólnie z Komisją Europejską w Limassol na Cyprze w dniach 11-12 października 2012 r. Konferencja była poświęcona omówieniu postępów we wdrażaniu inicjatywy SES. Skupiono się m.in. na kwestii zarządzania przestrzenią powietrzną, funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej oraz filaru technologicznego SES – SESAR.

Na prośbę delegacji niemieckiej Rada zajęła się również omówieniem zdarzeń związanych z zapachem paliwa/spalin na pokładzie samolotu. Niemcy zasugerowały, aby Komisja Europejska wraz z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego podjęły odpowiednie działania. Jednak KE, opierając się na ostatnich badaniach, stwierdziła, że to zagadnienie nie stanowi realnego problemu dla bezpieczeństwa w lotnictwie.

Ostatnim poruszonym na Radzie tematem w dziedzinie lotnictwa cywilnego były stosunki UE z Rosją. KE wezwała państwa członkowskie UE do wspólnego działania na rzecz rozwiązania takich problemów jak opłaty za przelot trasami transsyberyjskimi.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus