Zmiany w rozporządzeniu o licencjonowaniu personelu lotniczego

ULC

Od 1 – go sierpnia bieżącego roku obowiązuje znowelizowane rozporządzenie dotyczące licencjonowania personelu lotniczego. To dość znaczące i istotne zmiany w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów. Dzięki nim:

 • Ujednolicono zapisy dot. uzyskiwania licencji i uprawnień na samoloty i śmigłowce w stos. do JAR-FCL;

 • Dodano nowe rodzaje licencji, które wynikają z Załącznika 1 do Konwencji Chicagowskiej, a nie były dotychczas uwzględnione tak w ustawie - Prawo lotnicze, jak i w aktach wykonawczych;

 • Wprowadzono zgodnie z Załącznikiem 1 licencję pilota sterowcowego zawodowego, licencję pilota pionowzlotu oraz licencję pilota samolotowego w załodze wieloosobowej;

 • Wydanie rozporządzenia umożliwiło wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów międzynarodowych dotyczących obowiązku wykazania się przez wskazanych członków personelu lotniczego znajomością języka angielskiego minimum na poziomie operacyjnym, tj. poziomie 4, określonym przez ICAO.

  Regulacje te odnoszą się nie tylko do kontrolerów ruchu lotniczego oraz praktykantów - kontrolerów ruchu lotniczego, co jest zgodne z dyrektywą, ale również do pilotów samolotów, sterowców, śmigłowców, pionowzlotów oraz nawigatorów lotniczych, a także operatorów stancji lotniczej, jak również kandydatów na te specjalności, którzy muszą posługiwać się radiotelefonem na pokładzie statku powietrznego wykonując loty w ruchu międzynarodowym, co z kolei czyni zadość przepisom z pkt 1.2.9. Załącznika 1;
 • Określono procedurę zgłaszania przez państwo-stronę Konwencji różnic pomiędzy przepisami krajowymi i stosowaną praktyką a normami Załącznika 1 i jego zmianami;

 • Wprowadzono regulacje dotyczące wymagań dla kandydata na pilota sterowcowego turystycznego;

 • Wprowadzono licencje pilota pionowzlotu turystycznego, zawodowego i liniowego oraz licencja pilota w załodze wieloosobowej, które są wprost określone w Załączniku 1 do Konwencji;

 • Uporządkowano i systematyzowano uprawnienia pilota doświadczalnego i skoczka spadochronowego;

 • Uporządkowano kwestie związane z licencjonowaniem personelu technicznego, mechanicy poświadczenia obsługi mogą obecnie uzyskać następujące dokumenty:
- od 1 maja 2004 r. licencje Part-66 mechanika obsługi samolotów i śmigłowców zgodnie z Załącznikiem III do rozporządzenia nr 2042/2003/WE część 66 podczęść A, licencjonowany personel obsługi technicznej statków powietrznych,

- licencje ICAO mechanika poświadczania obsługi – według przepisów krajowych dla mechaników obsługi statków powietrznych innych niż samoloty i śmigłowce oraz statków powietrznych z załącznika II do rozporządzenia 216/2008/WE - na dotychczasowych zasadach,

- świadectwa kwalifikacji mechanika obsługi – według przepisów krajowych dla mechaników obsługi spadochronów, lotni, motolotni, paralotni, konstrukcji amatorskich, konstrukcji budowanych z zestawów amatorskich o MTOW do 495 kg.

 • Uzupełniono również uprawnienia wpisywane do licencji mechanika poświadczania obsługi o uprawnienie na obsługę motoszybowców;

 • Wprowadzono regulacje dotyczące praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego oraz kontrolera ruchu lotniczego;

 • Nowe przepisy dopuszczają także do lotów samodzielnych na szybowcach osób, które ukończyły 14 lat i uzyskały zgodę opiekunów prawnych.

 • Uszczegółowiono także kwestie związane z licencjami krajowymi

Całość rozporządzenia na stronie internetowej LEX.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus