Zmiany w przepisach dotyczących licencjonowania pilotów szybowcowych i balonowych

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, iż z dniem 1 sierpnia 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące licencjonowania pilotów balonowych (BFCL) oraz szybowcowych (SFCL). Na stronie Urzędu dostępne są już zaktualizowane wnioski oraz zaświadczenia.


• BFCL - Rozporządzenie Komisji UE nr 2020/357z dnia 4 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/395 w odniesieniu do licencji pilota balonowego (Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspól-nych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchyla-jące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91(1), w szczególności jego art. 23, 27 i 31.

Pełny tekst dokumentu dostępny jest tutaj (LINK)


• SFCL - Rozporządzenie Komisji UE nr 2020/358z dnia 4 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/1976 w odniesieniu do licencji pilota szybowcowego (Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspól-nych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchyla-jące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91(1), w szczególności jego art. 23, 27 i 31.

Pełny tekst dokumentu dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus