Zmiany w przestrzeni powietrznej na potrzeby lotów bezzałogowych statków powietrznych

Zmiany struktur przestrzeni powietrznej w 2016 r.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej utworzyła strefy TRA na potrzeby zabezpieczenia lotów RPA (Remotely Piloted Aircraft) wykonywanych poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS). Zmiany zostały wprowadzone w życie 31 marca 2016 r. zgodnie z cyklem AIRAC.

Zakres zmian obejmuje:

1)   wprowadzenie stref TRA znajdujących się w przestrzeni kontrolowanej:

a)    TRA 140  / GND-1640ft AMSL – Tarnowskie Góry (strefa znajduje się w CTR EPKT).
b)    TRA 141  / GND-1900ft AMSL – Łazy (strefa znajduje się w CTR EPKT).

Strefy znajdują się całkowicie w CTR Katowice. Granice poziome oraz pionowe stref zostały zaprojektowane w taki sposób aby były bezkolizyjne z procedurami IFR. Obie strefy dedykowane są na wykonywanie lotów patrolowych przez RPA BVLOS w celu prewencyjnego zabezpieczenia przed kradzieżą towarów przewożonych przez PKP Cargo S.A. Loty wykonywa będą nie wyżej niż 45m AGL w strefie TRA 140 oraz 70m AGL w strefie TRA 141. Strefy opublikowane są obecnie jako rejony ograniczeń lotów.

2)    wprowadzenie stref TRA znajdujących się w przestrzeni niekontrolowanej:

a)    TRA 145  / GND-1000ft AMSL – Baniocha k. Piaseczna. Strefa jest obecnie opublikowana  jako rejon ograniczeń lotów na potrzeby Ośrodka Szkoleniowego UAV prowadzącego m.in. szkolenia BVLOS. W obecnej postaci ROL jest częściowo wydzielony z przestrzeni TMA Warszawa (w zakresie wysokości 1000-1500ft AMSL) oraz z sektora FIS Warszawa / RMZ (GND – 1000ft AMSL).


Strefy TRA w CTR Katowice (TRA 140/ 141)  oraz w rejonie LTMA Kraków TRA 131, 132, 136, 139, 142, 143, 147 – strefy bezkolizyjne

Podczas konsultacji ze służba APP Warszawa zdecydowano, że granice pionowe strefy TRA 145 zostaną zawarte w przedziale wysokości GND-1000ft AMSL tak aby strefa nie była kolizyjna z TMA Warszawa. Loty w strefie TRA zostaną dopuszczone do wysokości 1000ft AMSL/6000ft AGL bez zachowania stosowanego buforu jak w innych strefach na loty BVLOS wynoszącego 500ft. Wprowadzony zostanie i zapisany w INOP APP obowiązek utrzymania przez KRL 1000ft przewyższenia nad strefą. Granice strefy nie są kolizyjne z TMA Warszawa oraz znajdują się poniżej minimalnej wysokości wektorowania (MVA) wynoszącej 4000ft oraz oraz minimalnej wysokości sektorowej wynoszącej 2500ft. 

Strefa będzie aktywowana jedynie podczas prowadzonych szkoleń tj. ok7 dni/miesiąc. Maksymalna wysokość większości wykonywanych lotów nie przekracza 100m AGL.

b)    TRA 131 / GND – 2000ft AMSL – Kaniów. Strefa wyznaczona jest na potrzeby Ośrodka

Szkoleniowego UAV prowadzącego m.in. szkolenia BVLOS. Strefa jest obecnie opublikowana  jako rejon ograniczeń lotów .

c)    TRA 132 / GND – 2000ft AMSL – Brzeszcze. Nowa strefa wyznaczona na potrzeby kopalni „Brzeszcze” wykonujące loty BVLOS w celu monitorowania terenu kopalni. Strefa jest obecnie opublikowana  jako rejon ograniczeń lotów.

d)    TRA 136 / GND – 1900ft AMSL - Siemianowice Śląskie. Nowa strefa wyznaczona na potrzeby lotów wykonywanych przez PKP Cargo S.A. Strefa zlokalizowana jest na północnym skraju wspólnej granicy ATZ EPGL oraz EPKM. Strefa jest obecnie opublikowana  jako rejon ograniczeń lotów.

e)    TRA 139 / GND – 1900ft AMSL – Bytom. Nowa strefa wyznaczona na potrzeby lotów wykonywanych przez PKP Cargo S.A. Strefa jest obecnie opublikowana  jako rejon ograniczeń lotów.

f)    TRA 142 / GND – 1900ft AMSL – Częstochowa. Nowa strefa wyznaczona na potrzeby lotów wykonywanych przez PKP Cargo S.A. Strefa jest obecnie opublikowana  jako rejon ograniczeń lotów. 

g)     TRA 143 / GND – 2300ft AMSL – Lubliniec. Strefa wyznaczona na potrzeby lotów wykonywanych przez JW4101. Strefa była wielokrotnie publikowana (również obecnie) w formie rejonu ograniczeń lotów. Granice poziome strefy zostały pomniejszone w stosunku do ROL. 

h)     TRA 144 / GND – 2300ft AMSL – Dębica. Strefa wyznaczona jest na potrzeby Ośrodka Szkoleniowego UAV prowadzącego m.in. szkolenia BVLOS. Strefa była kilkukrotnie publikowana (również obecnie) w formie rejonu ograniczeń lotów. Granice poziome oraz pionowe strefy zostały pomniejszone w stosunku do ROL.


                                         Strefa TRA w rejonie TMA Rzeszów (TRA 144)

i)     TRA 146 / GND – 1400ft AMSL – Zarzeczna. Nowa strefa wyznaczona na potrzeby Ośrodka Szkoleniowego UAV prowadzącego m.in. szkolenia BVLOS

j)    TRA 147 / GND – 1900ft AMSL – Zebrzydowice. Nowa strefa wyznaczona na potrzeby lotów wykonywanych przez PKP Cargo S.A. Strefa jest obecnie opublikowana  jako rejon ograniczeń lotów.

k)    TRA 148 / GND – 1500ft AMSL – Miłoszyn k.Wrocławia. Strefa wyznaczona na potrzeby Ośrodka Szkoleniowego UAV prowadzącego m.in. szkolenia BVLOS. Strefa jest obecnie opublikowana  jako rejon ograniczeń lotów.

l)    TRA 149 / GND – 2500ft AMSL – Mirosławiec. Strefa wyznaczona na potrzeby lotów wykonywanych przez JW1300. Strefa była wielokrotnie publikowana (również obecnie) w formie rejonu ograniczeń lotów. Granice poziome strefy zostały pomniejszone w stosunku do ROL.

UZASADNIENIE ZMIAN, OKREŚLAJĄCE ZARÓWNO KORZYŚCI JAK I OGRANICZENIA, KTÓRE ZMIANA IMPLIKUJE.

Wydzielenie stref jest zgodne z zapisami  Art. 126 Ustawy Prawo lotnicze:

1.  W polskiej przestrzeni powietrznej mogą być wykonywane loty bezzałogowych statków powietrznych.
2. Bezzałogowy statek powietrzny (UAV) musi być wyposażony w takie same urządzenia umożliwiające lot, nawigację i łączność jak załogowy statek powietrzny wykonujący lot z widocznością (VFR) lub według wskazań przyrządów (IFR) w określonej klasie przestrzeni powietrznej. Odstępstwa mające zastosowanie w tym zakresie dla załogowych statków powietrznych stosuje się jednakowo do bezzałogowych statków powietrznych (UAV).
3.  Loty bezzałogowych statków powietrznych nieposiadających wyposażenia, o których mowa w ust. 2, mogą być wykonywane w strefach wydzielanych z ogólnodostępnej dla lotnictwa przestrzeni powietrznej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 121 ust. 5.


                                         TMA Warszawa (TRA 145, 146) - strefy bezkolizyjne

Wprowadzenie zmiany ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa operacji RPA wykonywanych BVLOS. Ze względu na fakt, iż charakter ww. prowadzonej działalności lotniczej z wykorzystaniem RPA w operacjach BVLOS jest stały została zidentyfikowana potrzeba wprowadzenia stref typu TRA na stałe do publikacji AIS (AIP Polska oraz mapa VFR).

Dodatkowo projekt wprowadzenia tego typu stref jest:

•    zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni.

§ 8. 1. TSA i TRA ustanawia się dla realizacji jednego z następujących celów:

1) zaspokojenia potrzeb operacyjnych lotów statków powietrznych wynikających z realizacji prac badawczo-rozwojowych, lotów treningowych lub próbnych ze względu na bezpieczeństwo tych statków i innych uczestników ruchu lotniczego;

2) prowadzenia działań w ramach szkolenia lotniczego oraz ćwiczeń, podczas których manewry statku powietrznego nie są zgodne z przepisami o ruchu lotniczym.


                        Strefa TRA 148 w rejonie TMA Poznań South (TRA 144) - strefa bezkolizyjna

Granice każdej z ww. stref zostały dostosowane do faktycznych potrzeb użytkowników z uwzględnieniem: 

  • przebiegu procedur lotniczych i minimalnych wysokości osiąganych przez a/c w poszczególnych segmentach procedur;
  • wykorzystywanego sprzętu;
  • wysokości terenu który ma wpływ m.in. na zasięg anten wykorzystywanych w lotach bezzałogowych statków powietrznych;
  • wysokości przeszkód;

Dodatkowo:

  • aktywność stref obowiązywać będzie zgodnie AUP;
  • loty RPA (remote piloted aircraft) BVLOS w strefach TRA będą wykonywane z zachowaniem odległość 500ft od górnej granicy strefy oraz 150m (w przypadku wielowirnikowców) lub 500m (w przypadku samolotów) bufora poziomego do granic rejonu.


Konsultacje/uzgodnienia z użytkownikami przestrzeni powietrznej, zainteresowanymi podmiotami/stronami (poza wnioskującymi o zmiany) i/lub w uzasadnionych przypadkach, przedstawicielami społeczności lokalnych, których te zmiany będa dotyczyć.

Planowane do wprowadzenia zmiany zostały skonsultowane i uzgodnione ze służbami ruchu lotniczego, Służbą Informacji Powietrznej oraz AMC Polska. Zmiany zostały udostępnione do konsultacji społecznych poprzez stronę www.pansa.pl w zakładce „konsultacje społeczne” (zgodnie z procedurą opublikowaną w AIC 02/13 „Procedura przeprowadzania formalnych konsultacji społecznych z użytkownikami przestrzeni powietrznej”). Dodatkowo zmiany zostały opisane na stronach portalu „Dlapilota” Podczas konsultacji zostały uwzględnione uwagi zgłoszone m.in. przez Aeroklub Gliwicki, Aeroklub Katowicki oraz użytkowników przestrzeni w przedmiotowym rejonie czego efektem jest znaczna  redukcja ilości wprowadzanych stref. Zmiany dodatkowo zostały uzgodnione z SSRL SZ RP.


                                       Strefa TRA 149 w rejonie MATZ EPM - strefa bezkolizyjna

Ogólnie, pod koniec marca 2016, dokonano następujących zmian w przestrzeni. O szczegółach zamian będziemy informować w kolejnych niusach.

Dodano:

TRA 27
TRA 28
TRA 29
TRA 30
TRA 31
TRA 32
TRA 34
TRA 39
TRA 68A
TRA 68B
TRA 100
TRA 101
TRA 102
TRA 103
TRA 104
TRA 105
TRA 106
TRA 107
TRA 108
TRA 109
TRA 110
TRA 111
TRA 112
TRA 113
TRA 114
TRA 115
TRA 116
TRA 117
TRA 118
TRA 119
TRA 120
TRA 121
TRA 122
TRA 123
TRA 124
TRA 125
TRA 126
TRA 127
TRA 128
TRA 129
TRA 130
TRA 131
TRA 132
TRA 136
TRA 139
TRA 140
TRA 141
TRA 142
TRA 143
TRA 144
TRA 146
TRA 147
TRA 148
TRA 149
AAA 009A DAJTKI A
AAA 009B DAJTKI B
AAA 009C DAJTKI C
AAA 009D DAJTKI D
AAA 009E DAJTKI E

Usunięto:

EA 224
EA 225
EA 222
EA 203
EA 212
EA 145 Baniocha
EA 300 Częstochowa
EA 304 Koło
EA 213
EA 219
EA 226
EA 230
EA 209
EA 220
AAA Powidz
EA 204
EA 202
EA 299 Zebrzydowice
EA 214
EA 306 Jordanowo
EA 305 Buk
EA 218
TRA 68
AAA 018 KIKITY
EA 200
EA 11 Lubliniec
EA 210
EA 38 Kiejkuty1
EA 217
EA 229
EA 208
EA 215
EA 10 EPMI
AAA 009 SUWAŁKI
EA 205
EA 291 Łazy
EA 61B
EA 05 Arłamów
EA 228
EA 207
EA 216
EA 221
EA 303 Kaniów
EA 206
EA 293 Siemianowice
EA 223
EA 44 Saminek
EA 211
EA 290 Tarnowskie Góry
EA 296 Bytom
EA 61A
EA 201
EA 227

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus