Zezwolenie Prezesa ULC na zapewnienie służb żeglugi powietrznej dla wojska

Kontrola ruchu lotniczego (fot. PAŻP)

5 lipca 2017 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję zezwalającą Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych na zapewnianie od dnia 6 lipca 2017 r. służb żeglugi powietrznej bez certyfikacji w całości przestrzeni powietrznej będącej w jego obszarze odpowiedzialności.

Warunkiem zezwolenia jest utrzymywanie ważności Porozumienia w zakresie nadzoru nad zapewnianiem służb żeglugi powietrznej zawartego pomiędzy Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych RP a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego (strona cywilna).

W Porozumieniu szczegółowo określono zasady współpracy pomiędzy stroną cywilną i wojskową w zakresie monitorowania zgodności ze wspólnymi wymogami dotyczącymi zapewnienia przez wojsko służb żeglugi powietrznej w elementach przestrzeni powietrznej będącej w jej zakresie odpowiedzialności.

Za realizację postanowień Porozumienia w zakresie związanym z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej, w przestrzeniach powietrznych wyznaczonych na potrzeby lotnictwa wojskowego oraz zachowania zgodności w ich zapewnianiu z wymogami prawa unijnego, odpowiada strona wojskowa. Urząd Lotnictwa Cywilnego odpowiada natomiast za monitorowanie zgodności ze wspólnymi wymogami dotyczącymi zapewnienia przez stronę wojskową służb żeglugi powietrznej.

Podstawą prawną wydania zezwolenia jest art. 7 ust. 5 rozporządzenia (WE) Nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służby żeglugi powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, który stanowi, iż niezależnie od obowiązku zapewniania służb żeglugi powietrznej na podstawie certyfikacji, Państwo Członkowskie może zezwolić na zapewnianie służb żeglugi powietrznej w części bądź całości przestrzeni powietrznej będącej w jego obszarze odpowiedzialności bez certyfikacji w sytuacjach, kiedy zapewniający takie służby oferuje je przede wszystkim statkom powietrznym w ruchu innym niż ogólny ruch lotniczy.

Powyższe jest zwieńczeniem prac prowadzonych przez Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP (SSRL SZ RP) od 2010 roku  mających na celu uregulowanie statusu wojskowych organów kontroli ruchu lotniczego i jednocześnie stanowi dowód, iż wojskowe służby ruchu lotniczego zapewniane są na wysokim poziomie, zgodnie ze standardami międzynarodowymi określonymi w prawie UE, dokumentach NATO oraz ICAO.

Mając na uwadze decyzję Prezesa ULC, SSRL SZ RP rozpoczęło prace nad reorganizacją przestrzeni powietrznych wokół lotnisk wojskowych z MATZ w MCTR (klasa D przestrzeni) i w uzasadnionych przypadkach w MTMA (klasa D). Zmianie poddane zostaną prawdopodobnie również elastyczne elementy przestrzeni powietrznej (TSA/TRA) znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie lotnisk wojskowych.

Procedowane zmiany uwzględniać będą przede wszystkim potrzeby jednostek lotniczych w zakresie prowadzonego szkolenia lotniczego, status lotniska (szkolne, interwencyjne), jak również możliwości wojskowych organów ATC w zakresie zapewnienia ciągłości służb ruchu lotniczego w ww. przestrzeniach, również dla ruchu cywilnych statków powietrznych.

Decyzja Prezesa ULC z 5.07.2017 r.

ppłk Bartosz Orłowski

Źródło: Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP
comments powered by Disqus