Przejdź do treści
Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego - logo
Źródło artykułu

Wytyczne Prezesa ULC w sprawie stosowania biuletynów serwisowych

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 3, 12 stycznia 2023 r. opublikowane zostały Wytyczne Nr 1 Prezesa ULC z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie stosowania biuletynów serwisowych.

Zaleca się stosowanie niniejszych wytycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych przez użytkowników statków powietrznych w zakresie stosowania wymagań, określonych przepisami prawa, dotyczących wdrożenia dyrektyw zdatności i wymagań dotyczących ciągłej zdatności do lotu.

Mając na względzie opublikowane Memorandum Certyfikacyjne dotyczące statków powietrznych objętych nadzorem EASA, Prezes Urzędu informuje, że w celu przywrócenia dopuszczanego poziomu bezpieczeństwa lotów w sytuacji, gdy dowody wskazują, że poziom bezpieczeństwa statku powietrznego może być zagrożony, zgodnie z art. 77 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 2018/1139 wyłącznie EASA jest uprawniona do wydawania i rozpowszechniania lub przyjmowania, w przypadku gdy państwem projektu jest państwo trzecie, odpowiednich obowiązkowych informacji w przypadku wyrobów, części i akcesoriów albo modyfikacji, a w szczególności STC, w formie dyrektywy zdatności do lotu.

Prezes Urzędu, na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo lotnicze, dla statków powietrznych nieobjętych nadzorem EASA, w drodze decyzji administracyjnej, wydaje, zgodnie z wymogami Załącznika 8 do Konwencji Chicagowskiej, dyrektywy zdatności do lotu określające obowiązki dla właścicieli w zakresie ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego oraz ustala, zgodnie z pkt 8.2.1 ppkt 5 lit. c PL-6 oraz § 37 pkt 5 rozporządzenia o SP kategorii specjalnej, wymagania dotyczące ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego.

Biuletyny serwisowe lub dokumenty równoważne wydawane przez DAH nie są obowiązkowe, z zastrzeżeniem § 4 i § 5. Dokumenty te traktowane są jako zalecenia DAH pomimo, że część z nich może być oznaczona statusem „obowiązkowy”, „krytyczny”, „alertowy”.

Biuletyny serwisowe lub dokumenty równoważne przywołane w dyrektywach zdatności do lotu są obowiązkowe i wykonywane zgodnie z postanowieniami tych dyrektyw.

Biuletyny serwisowe lub dokumenty równoważne, które określają powtarzalne czynności obsługi technicznej, powinny być przeanalizowane pod kątem konieczności wprowadzenia ich do POT lub IOT.

Prezes Urzędu zaleca, aby biuletyny serwisowe lub dokumenty równoważne, mające wpływ na zdatność do lotu statków powietrznych były wykonywane zgodnie z zaleceniami DAH.

Tracą moc wytyczne nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie stosowania biuletynów serwisowych.

Wytyczne wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Pełny tekst wytycznych nr 1 dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony