Przejdź do treści
Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego - logo
Źródło artykułu

Wytyczne Prezesa ULC dot. okresów międzyremontowych silników tłokowych

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 6, 26 stycznia 2023 r. opublikowane zostały Wytyczne Nr 3 Prezesa ULC z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie okresów międzyremontowych silników tłokowych.

Wytyczne nie mają zastosowania do okresów międzyremontowych będących częścią ograniczeń w zakresie zdatności do lotu (AWL), certyfikacyjnych wymagań obsługowych (CMR) lub dyrektyw zdatności do lotu (AD).

Stosowanie niniejszych wytycznych nie zwalnia z obowiązku przeprowadzenia rocznego przeglądu POT zgodnie z pkt ML.A.302 lit. c pkt 9 Part-ML lub odpowiednio pkt 8.2.2.1 PL-6. Zaleca się rozszerzenie przeglądu o analizę zapisów z planowej i nieplanowej obsługi technicznej oraz z przeglądu albo oceny zdatności do lotu w zakresie oceny stwierdzonych niesprawności lub niezgodności w celu ustalenia, czy aktualny POT (nieuwzględniający okresu międzyremontowego silnika tłokowego) gwarantuje ciągłą zdatność do lotu SP.

Wykazanie zgodności POT z niniejszymi wytycznymi nie zwalnia właściciela SP z obowiązku spełnienia wymagań w pkt ML.A.201 lit. a Part-ML lub w pkt 8.1.1.1 PL-6 lub określonych w § 37 rozporządzenia o SP kategorii specjalnej, zgodnie z którym właściciel odpowiada za ciągłą zdatność do lotu SP oraz zapewnia, że lot nie odbędzie się, o ile SP nie jest utrzymywany w stanie zdatności do lotu. Właściciel SP dokonuje analizy aktualnych instrukcji ciągłej zdatności do lotu, jak również w oparciu o występujące warunki eksploatacji oraz stan techniczny SP dostosowuje POT w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji SP objętych danym POT.

Zaleca się, aby czynności wskazane w niniejszych wytycznych zostały wykonane przed najbliższym przeglądem weryfikacyjnym silnika, jednak nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wytycznych w odniesieniu do SP, dla których odstępstwo w zakresie okresu międzyremontowego silnika tłokowego było wprowadzane w oparciu o wytyczne nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie okresów międzyremontowych silników tłokowych (Dz. Urz. ULC poz. 72).

Tracą moc wytyczne nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie okresów międzyremontowych silników tłokowych (Dz. Urz. ULC poz. 72).

Wytyczne wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Pełny tekst wytycznych nr 3 dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony