ULC: Komunikat ws. rozporządzenia dot. programów ochrony w lotnictwie cywilnym

paragraf

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że w dniu 19 marca 2013 roku weszło w życie rozporządzenie ministra MTBIGM w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym.

Przy określaniu wymagań do programów ochrony poszczególnych podmiotów kierowano się wytycznymi zawartymi w części II Dokumentu 30 Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego oraz w Dokumencie 8973 Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Ponadto, wymogiem opracowania programu ochrony objęto jedynie podmioty zobowiązane do tego na podstawie ustawy Prawo lotnicze oraz prawa unijnego.

W rozporządzeniu szczegółowo uregulowano wymagania dotyczące formy programów ochrony. Regulacja ta w istotny sposób usprawni ocenę programu ochrony w procesie jego zatwierdzenia, a przez to przyczyni się do znacznej oszczędności czasu. Wymagania te uproszczą również proces przygotowywania i aktualizacji przez podmioty programów ochrony.

Ponadto, nowością jest odrębne ujęcie w rozporządzeniu wymagań dla zawartości programów ochrony lotnisk nie będących portami lotniczymi podlegających alternatywnym środkom ochrony. Przed wejściem w życie ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw obowiązek wdrożenia i aktualizowania programów ochrony nie dotyczył lotnisk nie będących portami lotniczymi. Prowadziło to do sporów pomiędzy Polską, a Komisją Europejską o interpretację przepisów rozporządzenia (WE) nr 300/2008, a nawet wszczęcia procedury naruszeniowej. Zgodnie z art. 80a ww. ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo  lotnicze zarządzający lotniskiem ma obowiązek opracowania programu ochrony i przedstawienia go Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego do zatwierdzenia. Obejmując tzw. „małe lotniska” obowiązkiem opracowania programu ochrony, równocześnie przewidziano możliwość odstępstwa od wspólnych podstawowych norm w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1254/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. ustanawiającym kryteria pozwalające państwom członkowskim na odstępstwo od wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego i przyjęcie alternatywnych środków w zakresie ochrony  (Dz. Urz. UE L 338 z 19.12.2009, str. 17), o ile nie spowoduje to zmniejszenia poziomu ochrony przed aktami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym.

W związku z powyższym, rozporządzenie realizuje potrzebę dopasowania wymogów dotyczących programu ochrony do działalności prowadzonej na danym lotnisku.

Zgodnie z rozporządzeniem, programy ochrony lotnisk, przewoźników lotniczych, instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, zarejestrowanego agenta oraz innych podmiotów prowadzących działalność lotniczą zatwierdzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, podlegają dostosowaniu do wymogów niniejszego rozporządzenia w terminie dwóch lat od dnia ich ostatniego zatwierdzenia. Podmioty przedkładające nowe programy do zatwierdzenia objęte są wymogami rozporządzenia od dnia wejścia w życie przedmiotowego aktu prawnego.

Link do rozporządzenia


Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus